Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach

Gdzie mogę złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć

 • w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  Pl. Wolności 17
  poniedziałek 9:30-18:00
  wtorek-piątek 8:15-15:15

Wizytę w celu złożenia wniosku musisz zarezerwować wcześniej poprzez stronę internetową: stronę internetową: http://rejestracja.poznan.uw.gov.pl, wybierając kolejkę F – złożenie wniosku

Sprawdź stan kolejek http://rejestracja.poznan.uw.gov.pl/tabela.php

 • w jednej z delegatur urzędu:

  Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście do ostatniego dnia legalnego  pobytu, dla zachowania terminu prześlij wniosek w wersji papierowej (nie dotyczy to wniosków o przedłużenie wizy, które muszą być złożone osobiście) pocztą na adres:

  Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
  Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  pl. Wolności 17
  61-739 Poznań

  Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej.

  Pamiętaj by we wniosku podać nam swój adres mailowy!

  Następnie zostaniesz wezwany do osobistego stawiennictwa celem pobrania odcisków palców. 

  Do osobistego stawiennictwa w celu złożenia odcisków palców należy zgłosić się z wezwaniem oraz okazać je osobie obsługującej. Powyższe umożliwi dokonanie pozytywnej weryfikacji formalnej wniosku oraz umieszczenie w dokumencie podróży odcisku stempla potwierdzającego złożenie wniosku.

  Wizytę w celu uzupełnienia odcisków palców możesz zarezerwować poprzez stronę internetową: http://rejestracja.poznan.uw.gov.pl, wybierając kolejkę H – złożenie odcisków palców

  Kiedy muszę złożyć wniosek?

  Wniosek musisz złożyć, jeżeli zamierzasz przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 3 miesiące i jeżeli celem Twojego pobytu jest podjęcie lub kontynuacja studiów stacjonarnych.

  Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Jeżeli złożysz wniosek w terminie i nie będzie w nim braków formalnych lub braki formalne uzupełnisz we wskazanym przez nas terminie, Twój pobyt będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna.

  Jeżeli zawnioskujesz o zawieszenie postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, Twój pobyt w tym czasie nie będzie uznawany za legalny.

  Uwaga: Umieszczenie stempla w dokumencie podróży nie uprawnia cudzoziemca do podróżowania po terytorium innych państw obszaru Schengen, natomiast cudzoziemiec może wyjechać do kraju pochodzenia.

  Jakie dokumenty muszę złożyć:

  1. Wniosek  wypełniony zgodnie z pouczeniem w 1 egzemplarzu (wniosek do pobrania, załącznik nr 1 do pobrania). Wniosek można również pobrać w Wydziale ds. Obywatelskich i Cudzoziemców, Pl. Wolności 17.
  2. Cztery  fotografie:
  • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
  • wymiary 35 mm x 45 mm;
  • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
  • przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle,
  • przedstawiające osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowujące naturalny kolor jego skóry;
  • przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii;

  Uwaga: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej (wzór oświadczenia do pobrania).

  1. Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.
  2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

  Uwaga: do wydania zezwolenia niezbędne będą również dokumenty potwierdzające okoliczności, które wskazano we wniosku.

  Jak wypełnić wniosek?

  Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z pouczeniem, które znajduje się na 8 i 9 stronie wniosku.

  Wypełniając wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę pamiętaj, aby:

  • wypełnić go czytelnie w języku polskim;
  • wypełnić wszystkie wymagane rubryki wniosku zgodnie ze stanem faktycznym;
  • wypełnić go wielkimi literami wpisanymi w odpowiednie kratki;
  • jeśli w przeszłości podawałeś inne dane osobowe – poinformować o tym fakcie
  • w uzasadnieniu;
  • podać miejsce faktycznego pobytu, gdzie będzie odbierana korespondencja;
  • w części dot. karalności wskazać informacje o wydanych wobec ciebie wyrokach a w przypadku niepewności, co do wydanych wyroków wskazać, iż postępowanie pozostaje
  • w toku (UWAGA: uiszczenie kary grzywny nie świadczy o tym, iż nie wszczęto postępowania karnego i nie wydano wyroku w sprawie);
  • w części dot. toczących się postępowań karnych lub postępowaniach w sprawach o wykroczenia podać informacje o wszystkich toczących się postępowaniach (np. w sprawie nie przyjętych mandatów karnych)
  • dołączyć do wniosku dowód uiszczenia opłaty skarbowej;
  • dołączyć do wniosku fotografie wykonane w odpowiednim formacie;
  • złożyć pod nim własnoręczny podpis oraz wpisać imię i nazwisko posługując się alfabetem łacińskim.

  Czy poza załącznikami, które złożyłem z wnioskiem będą wymagane inne dokumenty?

  Do wydania decyzji pozytywnej niezbędne będą także:

  • zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów albo o przyjęciu na kurs przygotowawczy,
  • dowód uiszczenia opłaty za studia, jeżeli cudzoziemiec podejmuje lub kontynuuje studia odpłatnie lub potwierdzenie zwolnienia z opłaty za studia,
  • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. stosowne zaświadczenie z ZUS, polisa ubezpieczeniowa),
  • dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych  na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, np. 
   • czek podróżny,
   • zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową, wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy,
   • zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy,
   • dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego,
   • zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków, wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

  Minimalna kwota środków, jaką musisz dysponować na pokrycie kosztów utrzymania to 635 zł na każdy miesiąc pobytu przez okres 15 miesięcy lub przez cały okres pobytu, jeżeli okres pobytu jest krótszy niż 15 miesięcy (albo równowartość tej kwoty w walutach obcych). Do wniosków złożonych od 12.02.2018r.: Minimalna kwota miesięcznych środków finansowych, jaką musisz dysponować na pokrycie kosztów utrzymania to 634 zł miesięcznie.

  Jeżeli przebywasz w Polsce wraz z członkami rodziny, którzy są na Twoim utrzymaniu, musisz posiadać środki w wysokości co najmniej po 515 zł na siebie i każdego członka rodziny na każdy miesiąc pobytu albo równowartość tej kwoty w walutach obcych. Do wniosków złożonych od 12.02.2018r.: Jeżeli przebywasz w Polsce wraz z członkami rodziny, którzy są na Twoim utrzymaniu, musisz posiadać środki w wysokości co najmniej po 514 zł na siebie i każdego członka rodziny na każdy miesiąc pobytu albo równowartość tej kwoty w walutach obcych. 

  Ponadto musisz posiadać bilet powrotny lub środki finansowe na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, w wysokości stanowiącej równowartość biletu, na podstawie którego przybyłaś/-eś do Polski, nie mniejsze jednak niż:

  • 200 zł, jeżeli przybywasz z państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską,
  • 500 zł, jeżeli przybywasz z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej niż sąsiadujące z Polską,
  • 2500 zł, jeżeli przybywasz z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej
  • albo równowartość tych kwot w walutach obcych.

  Jeżeli przebywasz w Polsce wraz z członkami rodziny pozostającymi na Twoim utrzymaniu, musisz posiadać dla każdego członka rodziny bilet powrotny lub środki finansowe na pokrycie kosztów podróży powrotnej nie mniejsze niż te, o których mowa wyżej.

  Uwaga: Dołączenie wszystkich wymienionych dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania możesz być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

  Jakie są opłaty?

  Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach wynosi:

  340,00 zł

  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Urząd Miasta Poznania
  Wydział Finansowy
  Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
  ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań
  nr rachunku bankowego: PKO BP S.A.  nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

  Pamiętaj, by potwierdzenie uiszczenia opłaty dołączyć do wniosku.

  Opłata za wydanie lub wymianę karty pobytu wynosi:

  25,00 zł

  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Wielkopolski Urząd Wojewódzki
  Poznań, al. Niepodległości 16/18
  nr rachunku bankowego: NBP 70 1010 1469 0000 3922 3100 0000

  Opłata skarbowa za przedłożenie pełnomocnictwa wynosi: 17,00 zł

  Opłatę należy uiścić na konto:

  • Za pełnomocnictwo przedłożone w Poznaniu
   Urząd Miasta Poznania
   Wydział Finansowy
   Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
   ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań
   PKO BP S.A.
   94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
  • Za pełnomocnictwo przedłożone w Delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Kaliszu
   Urząd Miejski w Kaliszu
   45 1140 1993 0000 5502 3500 1007
  • Za pełnomocnictwo przedłożone w Delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Konie
   Urząd Miejski w Koninie
   67 1560 0013 2015 2804 6127 0034
  • Za pełnomocnictwo przedłożone w Delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie
   Urząd Miasta Leszna
   26 1020 3088 0000 8302 0005 7513
  • Za pełnomocnictwo przedłożone w Delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Pile
   Urząd Miasta Piły
   09 1020 4027 0000 1202 1119 3291

  Kiedy i gdzie mogę odebrać kartę pobytu?

  W przypadku udzielenia zezwolenia, aby otrzymać kartę pobytu niezbędne jest:

  - złożenie potwierdzenie uiszczenia opłaty za kartę pobytu,

  -  dostarczenie aktualnego potwierdzenia zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące - jeżeli na karcie pobytu ma być zamieszczony Twój adres zameldowania lub

  - złożenie pisemnego oświadczenia, że karta pobytu ma być wydana bez adresu zameldowania (http://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/oswiadczenie_o_wydruku_karty_bez_adresu.odtwzór oświadczenia do pobrania).

  W przypadku niezłożenia w/w potwierdzenia zameldowania w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy, dane o adresie nie zostaną zamieszczone na karcie pobytu.

   [AB1]Proszę podlinkować wzór oświadczenie o wydruku karty bez adresu

  Pamiętaj, że kartę pobytu możesz odebrać tylko osobiście:

  • w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
   Pl. Wolności 17
   poniedziałek 9:30-18:00
   wtorek-piątek 8:15-15:15

  Wizytę w celu odbioru karty pobytu w Poznaniu możesz zarezerwować wcześniej poprzez stronę internetową: http://rejestracja.poznan.uw.gov.pl wybierając kolejkę E – Odbiór karty pobytu

  Sprawdź stan kolejek http://rejestracja.poznan.uw.gov.pl/tabela.php

  Informację o miejscu odbioru karty pobytu znajdziesz sprawdzając status sprawy na stronie: http://www.poznan.uw.gov.pl/cudzoziemcy-stan/

  Co muszę wiedzieć?

  Przy składaniu wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy pobierane są odciski linii papilarnych.

  Dokumenty składasz w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu.

  Jeśli do wniosku składasz dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie również tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

  Pisma doręczamy pod wskazanym we wniosku adresem albo jeśli ustanowisz pełnomocnika, pod adresem pełnomocnika.

  Jeśli zamieszkasz za granicą i nie ustanowisz pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju (Polsce), jesteś obowiązany wskazać w kraju (Polsce) pełnomocnika do doręczeń. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla Ciebie pisma pozostawimy się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

  Pierwszego zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach udzielamy na okres 15 miesięcy. Kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy udzielamy na okres niezbędny do realizacji celu Twojego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie dłuższy jednak niż 3 lata. Do wniosków złożonych od 12.02.2018r.:  Pierwszego zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na stacjonarnych studiach wyższych lub studiach doktoranckich na pierwszym roku udzielamy na okres 15 miesięcy. Kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy udzielamy na okres niezbędny do realizacji celu Twojego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedłużony o 3 miesiące, nie dłuższy jednak niż 3 lata.

  Jeżeli kształcenie się na studiach uzasadnia pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres krótszy niż 1 rok, pierwszego zezwolenia udzielamy  na czas trwania roku akademickiego lub studiów, przedłużony o 3 miesiące. Do wniosków złożonych od 12.02.2018r.:  Jeżeli kształcenie się na pierwszym roku studiów uzasadnia pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres krótszy niż 1 rok, pierwszego zezwolenia udzielamy  na czas trwania roku akademickiego lub studiów, przedłużony o 3 miesiące.

  Zezwolenia w celu odbycia kursu przygotowawczego do podjęcia nauki udzielamy na okres trwania kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w celu kształcenia się na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo studiach trzeciego stopnia przedłużony o 3 miesiące. Do wniosków złożonych od 12.02.2018r.:  zezwolenia w celu kształcenia się na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo studiach trzeciego stopnia  udzielamy na okres trwania kursu przygotowawczego do podjęcia nauki na tych studiach przedłużony o 3 miesiące.

  Zezwolenia na pobyt czasowy udziela, odmawia jego udzielenia albo cofa je wojewoda właściwy ze względu na miejsce Twojego pobytu, w drodze decyzji. Od 12.02.2018r. zezwolenia na pobyt czasowy udziela, odmawia jego udzielenia wojewoda właściwy ze względu na miejsce Twojego pobytu, w drodze decyzji.  Zezwolenie na pobyt czasowy cofa wojewoda, który go udzielił, w drodze decyzji.

  Jeśli masz pytania

Autor: Aneta Budnik
Data utworzenia: 30.04.2014
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 21.02.2018 - 09:12