Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Gdzie mogę złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć

 • w Wydziale Spraw Cudzoziemców
  Pl. Wolności 17
  poniedziałek 9:30-18:00
  wtorek-piątek 8:15-15:15

Wizytę w celu złożenia wniosku musisz zarezerwować wcześniej poprzez stronę internetową: https://www.poznan.uw.gov.pl/rejestracja/, wybierając kolejkę F – złożenie wniosku

Sprawdź stan kolejek https://www.poznan.uw.gov.pl/rejestracja/

 • w jednej z delegatur urzędu:

  Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście do ostatniego dnia legalnego  pobytu, dla zachowania terminu prześlij wniosek w wersji papierowej (nie dotyczy to wniosków o przedłużenie wizy, które muszą być złożone osobiście) pocztą na adres:

  Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
  Wydział Spraw Cudzoziemców
  pl. Wolności 17
  61-739 Poznań

  Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej.

  Pamiętaj by we wniosku podać nam swój adres mailowy!

  Następnie zostaniesz wezwany do osobistego stawiennictwa celem pobrania odcisków palców. 

  Do osobistego stawiennictwa w celu złożenia odcisków palców należy zgłosić się z wezwaniem oraz okazać je osobie obsługującej. Powyższe umożliwi dokonanie pozytywnej weryfikacji formalnej wniosku oraz umieszczenie w dokumencie podróży odcisku stempla potwierdzającego złożenie wniosku.

  Wizytę w celu uzupełnienia odcisków palców możesz zarezerwować poprzez stronę internetową: https://www.poznan.uw.gov.pl/rejestracja/, wybierając kolejkę H – złożenie odcisków palców

  Kto może złożyć wniosek?

  Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE możesz złożyć, jeżeli przebywasz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku.

  Wniosek składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Jeżeli złożysz wniosek w terminie i nie będzie w nim braków formalnych lub braki formalne uzupełnisz we wskazanym przez nas terminie, Twój pobyt będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna.

  Jeżeli zawnioskujesz o zawieszenie postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, Twój pobyt w tym czasie nie będzie uznawany za legalny.

  Uwaga: Umieszczenie stempla w dokumencie podróży nie uprawnia cudzoziemca do podróżowania po terytorium innych państw obszaru Schengen, natomiast cudzoziemiec może wyjechać do kraju pochodzenia.

  Jakie dokumenty muszę złożyć:

  1. Wniosek  wypełniony zgodnie z pouczeniem w 1 egzemplarzu   wniosek do pobrania. Wniosek można również pobrać w Wydziale Spraw Cudzoziemców, Pl. Wolności 17 lub wypełnić wniosek on-line.
  2. Cztery  fotografie:
  • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
  • wymiary 35 mm x 45 mm;
  • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
  • przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle,
  • przedstawiające osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowujące naturalny kolor jego skóry;
  • przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii

  Uwaga: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej (wzór oświadczenia do pobrania).

  1. Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.
  2. Tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego (za tytuł prawny, w którym cudzoziemiec przebywa, nie uznaje się umowy użyczenia lokalu, chyba że użyczającym są zstępni, wstępni, małżonek, rodzice małżonka lub rodzeństwo cudzoziemca);
  3. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

  Uwaga: do wydania zezwolenia niezbędne będą również dokumenty potwierdzające okoliczności, które wskazano we wniosku.

  Jak wypełnić wniosek?

  Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z pouczeniem, które znajduje się we wniosku.

  Wypełniając wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE pamiętaj, aby:

  • wypełnić go czytelnie w języku polskim;
  • wypełnić wszystkie wymagane rubryki wniosku zgodnie ze stanem faktycznym;
  • wypełnić go wielkimi literami wpisanymi w odpowiednie kratki;
  • jeśli w przeszłości podawałeś inne dane osobowe – poinformować o tym fakcie
  • w uzasadnieniu;
  • podać miejsce faktycznego pobytu, gdzie będzie odbierana korespondencja;
  • w części dot. karalności wskazać informacje o wydanych wobec ciebie wyrokach a w przypadku niepewności, co do wydanych wyroków wskazać, iż postępowanie pozostaje
  • w toku (UWAGA: uiszczenie kary grzywny nie świadczy o tym, iż nie wszczęto postępowania karnego i nie wydano wyroku w sprawie);
  • w części dot. toczących się postępowań karnych lub postępowaniach w sprawach o wykroczenia podać informacje o wszystkich toczących się postępowaniach (np. w sprawie nie przyjętych mandatów karnych);
  • w części dotyczącej pobytów poza granicami Polski należy wpisać dokładne wyjazdy wskazując datę wyjazdu oraz powrotu, a także miejsce podróży;

  • dołączyć do wniosku dowód uiszczenia opłaty skarbowej;
  • dołączyć do wniosku fotografie wykonane w odpowiednim formacie;
  • złożyć pod nim własnoręczny podpis oraz wpisać imię i nazwisko posługując się alfabetem łacińskim;

  Czy poza załącznikami, które złożyłem z wnioskiem będą wymagane inne dokumenty?

  Do wydania decyzji pozytywnej niezbędne będą także:

  • dokumenty potwierdzające wymagany pięcioletni, nieprzerwany i legalny pobyt w Polsce,
  • potwierdzenie posiadania stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu (dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł netto miesięcznie, dla osoby w rodzinie - w wysokości 528 zł netto miesięcznie, np. obowiązująca umowa o pracę, umowa cywilnoprawna,

   dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu w ciągu 3 lat pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio przed złożeniem wniosku np: PIT 37 lub PIT 40 cudzoziemca za ostatnie 3 lata lub stosowne zaświadczenie z ZUS,

   Do 30.09.2018r. miesięczny wymagany dochód wynosił 634 zł netto miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej, oraz 514 zł netto miesięcznie dla osoby w rodzinie, na każdego z jej członków). Od 1.10.2018 r. wynosi on odpowiednio 701 zł netto oraz 528 zł netto. 

  • do wniosków złożonych od dnia 12.02.2018r. - dokument potwierdzający znajomość języka polskiego:

   • urzędowe poświadczenie znajomości języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B1 lub

   • świadectwo ukończenia w Rzeczypospolitej Polskiej szkoły w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –
    Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 996,1000,1290 i 1669) lub uczelni w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –
    Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z wykładowym językiem polskim lub

   • świadectwo ukończenia szkoły lub uczelni z wykładowym językiem polskim za granicą,
    odpowiadającej szkole lub uczelni w rozumieniu, odpowiednio, art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –
    Prawo oświatowe lub ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

  • informacja o liczbie osób pozostających na Twoim utrzymaniu (wzór oświadczenia do pobrania),
  • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. stosowne zaświadczenie z ZUS, polisa ubezpieczeniowa),
  • zaświadczenie o niekaralności na terytorium RP,
  • zaświadczenie o wywiązywaniu się z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa.

  Uwaga: Dołączenie wszystkich wymienionych dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania możesz być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

  Jakie są opłaty?

  Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE wynosi:

  640,00 zł

  Opłatę należy uiścić na konto:
  Urząd Miasta Poznania
  Wydział Finansowy
  Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
  ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań
  PKO BP S.A.
  nr rachunku bankowego: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

  Pamiętaj, by potwierdzenie uiszczenia opłaty dołączyć do wniosku.

  Opłata za wydanie lub wymianę karty pobytu wynosi:

  50,00 zł

  Opłatę należy uiścić na konto:
  Wielkopolski Urząd Wojewódzki
  Poznań, al. Niepodległości 16/18
  nr rachunku bankowego: 70 1010 1469 0000 3922 3100 0000

  Opłata skarbowa za przedłożenie pełnomocnictwa wynosi: 17,00 zł

  Opłatę należy uiścić na konto:

  • Za pełnomocnictwo przedłożone w Poznaniu
   Urząd Miasta Poznania
   Wydział Finansowy
   Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
   ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań
   PKO BP S.A.
   94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
  • Za pełnomocnictwo przedłożone w Delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Kaliszu
   Urząd Miejski w Kaliszu
   07 1020 2212 0000 5802 0387 5440
  • Za pełnomocnictwo przedłożone w Delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Konie
   Urząd Miejski w Koninie
   67 1560 0013 2015 2804 6127 0034
  • Za pełnomocnictwo przedłożone w Delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie
   Urząd Miasta Leszna
   26 1020 3088 0000 8302 0005 7513
  • Za pełnomocnictwo przedłożone w Delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Pile
   Urząd Miasta Piły
   09 1020 4027 0000 1202 1119 3291

  Kiedy i gdzie mogę odebrać kartę pobytu?

  W przypadku udzielenia zezwolenia, aby otrzymać kartę pobytu niezbędne jest:

  - dostarczenie potwierdzenia uiszczenia opłaty,

  -  dostarczenie aktualnego potwierdzenia zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące - jeżeli na karcie pobytu ma być zamieszczony Twój adres zameldowania lub

  - złożenie pisemnego oświadczenia, że karta pobytu ma być wydana bez adresu zameldowania (wzór oświadczenia do pobrania).

  W przypadku niezłożenia w/w potwierdzenia zameldowania w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy, dane o adresie nie zostaną zamieszczone na karcie pobytu.

 • Pamiętaj, że kartę pobytu możesz odebrać tylko osobiście:

  w Wydziale Spraw Cudzoziemców
  Pl. Wolności 17
  poniedziałek 9:30-18:00
  wtorek-piątek 8:15-15:15

  Wizytę w celu odbioru karty pobytu w Poznaniu możesz zarezerwować wcześniej poprzez stronę internetową: https://www.poznan.uw.gov.pl/rejestracja/, wybierając kolejkę E – Odbiór karty pobytu

  Sprawdź stan kolejek https://www.poznan.uw.gov.pl/rejestracja/

  w jednej z delegatur urzędu:

  Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu

  Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koninie

  Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie

  Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Pile

  Informację o miejscu odbioru karty pobytu znajdziesz sprawdzając status sprawy na stronie: https://www.poznan.uw.gov.pl/cudzoziemcy-stan/

  Co muszę wiedzieć?

  O nieprzerwanym pobycie

  Twój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za nieprzerwany, jeżeli żadna z przerw w nim:

  • nie była dłuższa niż 6 miesięcy i wszystkie przerwy nie przekroczyły łącznie 10 miesięcy w 5-letnim okresie – w przypadku pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • nie była dłuższa niż 12 miesięcy i przerwy nie przekroczyły łącznie 18 miesięcy w 5-letnim okresie – w przypadku pobytu na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,

  chyba że przerwa była spowodowana:

  • wykonywaniem obowiązków zawodowych lub świadczeniem pracy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • towarzyszeniem cudzoziemcowi, wykonującemu obowiązki zawodowe lub świadczącemu pracę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez jego małżonka lub małoletnie dziecko,
  • szczególną sytuacją osobistą wymagająca obecności cudzoziemca poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwała nie dłużej nić 6 miesięcy,
  • wyjazdem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu odbycia praktyk lub uczestnictwa w zajęciach, przewidzianych w toku studiów w polskiej uczelni.

  O legalnym pobycie

  Do pięcioletniego okresu pobytu nie zalicza się Twojego pobytu:

  • gdy jesteś pracownikiem delegowanym przez usługodawcę w celu transgranicznego świadczenia usług lub będącego usługodawcą świadczącym usługi transgraniczne;
  • gdy przebywasz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy Schengen upoważniającej tylko do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na tym terytorium wydanej w z powodów humanitarnych, interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe,
  • w okresie nauki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • gdy zostałaś/-eś zobowiązana/-y do powrotu i nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego powrotu określony w decyzji w tej sprawie, także w przypadku przedłużenia tego terminu,
  • gdy jesteś obowiązany/-a opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o odmowie przedłużenia wizy Schengen lub wizy krajowej, udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub decyzja o cofnięciu zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub o odmowie nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej lub decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy, lub decyzja o pozbawieniu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej lub o cofnięciu zgody na pobyt ze względów humanitarnych – stała się ostateczna, a w przypadku wydania decyzji przez organ wyższego stopnia, od dnia, w którym decyzja ostateczna została cudzoziemcowi doręczona,
  • gdy jesteś członkiem misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego państwa obcego lub inną osobą zrównaną z nimi na podstawie ustaw, umów międzynarodowych lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych,
  • gdy przebywasz na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy wydanego ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu,
  • w toku postępowania w sprawie nadania mu statusu uchodźcy, w przypadku gdy postępowanie to zakończyło się odmową nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej,
  • na podstawie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego.

  Do Twojego pięcioletniego okresu pobytu zalicza się:

  • łączny okres legalnego pobytu na terytorium Unii Europejskiej, jeżeli przebywałeś legalnie i nieprzerwanie na tym terytorium co najmniej przez 5 lat na podstawie wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, z adnotacją „Niebieska Karta UE”, w tym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – co najmniej przez 2 lata bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
  • cały okres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w toku postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy, jeżeli przekroczył on 18 miesięcy,
  • połowę okresu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – gdy przebywasz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • na podstawie wizy wydanej w celu odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo studiów trzeciego stopnia lub szkolenia zawodowego,
  • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy wydanego w celu kształcenia się na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo studiach trzeciego stopnia lub szkolenia zawodowego,
  • w toku postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy.

  Przy składaniu wniosku o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE pobierane są odciski linii papilarnych.

  Dokumenty składasz w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu.

  Jeśli do wniosku składasz dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie również tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

  Pisma doręczamy pod wskazanym we wniosku adresem albo jeśli ustanowisz pełnomocnika, pod adresem pełnomocnika.

  Jeśli zamieszkasz za granicą i nie ustanowisz pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju (Polsce), jesteś obowiązany wskazać w kraju (Polsce) pełnomocnika do doręczeń. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla Ciebie pisma pozostawimy się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

  Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielamy na czas nieokreślony.

  Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udziela, odmawia jego udzielenia wojewoda właściwy ze względu na miejsce Twojego pobytu, w drodze decyzji.

  Jeśli masz pytania:

Autor: Marta Chojnacka
Data utworzenia: 30.04.2014
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 30.04.2014 - 14:59
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 08.08.2019 - 13:23