Zmiana ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1115) prezentujemy główne zmiany jakie wprowadza ww. ustawa.

Przedmiotowa ustawa od dnia jej wejścia w życie przewiduje m.in.:

 1. W miejsce lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego wprowadzenie wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego – rozszerzenie katalogu osób mogących pełnić zadania o ratownika medycznego i pielęgniarkę systemu, którzy ukończyli studia drugiego stopnia i posiadają 4 lata stażu na dyspozytorni medycznej.
 2. Definicję dyspozytorni medycznej, działającej w oparciu o jednolitą w skali kraju strukturę organizacyjną.
 3. Maksymalną liczbę dyspozytorni medycznych, wynoszącą 42 w kraju, pod warunkiem spełnienia wszystkich określonych wymagań, w tym wdrożenia m.in. modelu operatorsko-dyspozytorskiego w każdej dyspozytorni medycznej
 4. Dla pracowników SOR i dyspozytorów medycznych ochronę jak dla funkcjonariuszy publicznych.
 5. Wprowadzenie wymogu posiadania pięcioletniego doświadczenia w udzielaniu świadczeń zdrowotnych dla kierownika podstawowego zespołu ratownictwa medycznego.·     
 6. Zmianę katalogu jednostek współpracujących z systemem PRM.
 7. Określenie kierunków rozwoju SWD PRM przez Ministra Zdrowia.
 8. Z dniem 1 stycznia 2019 r. za administrowanie SWD PRM na mocy ustawowego powierzenia realizacji zadania odpowiedzialne będzie Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z dniem 1 kwietnia 2019 r. nastąpi m.in.:
  1. zmiana definicji rejonu operacyjnego , który będzie tożsamy z rejonem operacyjnym dyspozytorni medycznej,
  2. zmiana zakresu danych zawartych w wojewódzkich planach działania systemu, 
  3. kontraktowanie świadczeń na zadania zespołów ratownictwa medycznego w oparciu o nowe rejony operacyjne, z podmiotami z większościowym udziałem kapitału publicznego (upublicznienie systemu PRM).
 9. Dalsze zmiany od 1 stycznia 2020 r. – obejmują utworzenie w dyspozytorniach medycznych stanowisk głównego dyspozytora medycznego, kierownika dyspozytorni i fakultatywnie jego zastępcy.
 10. Od 1 stycznia 2021 r. dyspozytornia medyczna będzie komórką organizacyjna urzędu wojewódzkiego, a wojewoda będzie pracodawcą dyspozytorów medycznych.
 11. Od lipca 2022 r. rozpocznie się szkoleniowa działalność Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, a wraz z nią kursy dla dyspozytorów medycznych i wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego.
Autor: Bogna Struglińska
Data utworzenia: 05.07.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 05.07.2018 - 11:03
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 05.07.2018 - 11:04