Inspektor do spraw obsługi klienta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu - Terenowy Punkt Paszportowy w Gnieźnie nr ref. 3/11

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor
do spraw obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu - Terenowy Punkt Paszportowy w Gnieźnie nr ref. 3/11

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:
Gniezno
ul. Kościuszki 7

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie wniosków o wydanie paszportów dla obywateli polskich
 • wydawanie paszportów
 • udzielanie informacji klientom w zakresie trybu składania podań i dokumentów niezbędnych do ich złożenia

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość podstaw funkcjonowania organów administracji publicznej, w tym ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwiepodstawowa znajomość Kpa
  • znajomość ustawy o dokumentach paszportowych wraz z przepisami wykonawczymi
  • umiejętność obsługi komputera
  • komunikatywność
  • bardzo dobra organizacja pracy własnej
  • umiejętność pracy z tzw. trudnym klientem
  • radzenie sobie ze stresem

wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność
 • umiejętność szybkiego i logicznego myślenia oraz analizowania przedstawianych dokumentów i podejmowania decyzji
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych, przepisów z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Termin składania dokumentów:
31-01-2011

Miejsce składania dokumentów:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 3/11

lub osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 3/11

Inne informacje:
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 21.01.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07