Inspektor wojewódzki do spraw geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 32/11

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor wojewódzki
do spraw geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 32/11

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:
Poznań
al. Niepodległości 16/18

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych, dla których organem jest wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego (I i II instancja) i przygotowywanie projektów decyzji i postanowień oraz odpowiedzi na skargi skierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
 • przygotowywanie odpowiedzi na skargi na działania organów administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą w dziedzinie geodezji i kartografii
 • uzgadnianie projektów modernizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków dla prac geodezyjnych i kartograficznych zlecanych przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej
 • rozpatrywanie wniosków wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych w sprawie zasadności odmowy włączenia dokumentacji powstałej w wyniku ww. prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
 • zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu
 • wyjazdy służbowe (w tym w celu przeprowadzenia wizji lokalnych w terenie)

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • stanowisko pracy znajduje się na VI piętrze budynku biurowego
 • budynek wyposażony w windy osobowe, klatka schodowa o szerokości 140 cm, korytarz biurowy o szerokości 200 cm
 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 70 cm
 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych
 • parametry środowiska pracy w normie
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę
 • część pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku przystosowana dla osób niepełnosprawnych
 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b e d n e

 • wykształcenie: wyższe geodezyjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
 • znajomość przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz aktów wykonawczych do ustawy
 • znajomość standardów technicznych w dziedzinie geodezji i kartografii
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Kodeksu cywilnego

wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w administracji

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Kopie innych dokumentów i oświadczenia

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:
03-01-2012

Miejsce składania dokumentów:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 32/11

lub osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 025-026
z podaniem w ofercie nr ref. 32/11

Inne informacje:
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 854 16 94

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 21.12.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07