Inspektor wojewódzki do spraw: organizacyjno-administracyjnych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 148/16

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Ogłoszenie o naborze z dnia 14 grudnia 2016 r.

WYMIAR ETATU: 1

STANOWISKA: 1

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw: organizacyjno-administracyjnych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 148/16

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

ADRES URZĘDU:
Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

WARUNKI PRACY

 • Rodzaj pracy to typowe prace administracyjno-biurowe, obsługa klientów i poczty oraz czynności archiwizacyjne. Pracownik przez większość czasu pracy wypełnia czynności służbowe wykorzystując sprzęt komputerowy, w tym użytkuje monitor ekranowy powyżej 4 godzin na dobę a także porusza się po terenie urzędu w celu przekazania lub odebrania dokumentów, nad którymi pracuje.
 • Przy wykonywaniu pracy na tym stanowisku wykorzystuje również kserokopiarkę, drukarkę, telefon i inny sprzęt techniki biurowej. Stanowisko pracy wyposażone jest w biurko i krzesło. Sprzęt dostosowany jest do wymagań, jaki powinien spełniać na takich stanowiskach pracy. Parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie.
 • Stres typowy związany z obsługą klientów zewnętrznych wymagających często nieszablonowego podejścia, wymagana komunikatywność.
 • Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku czteropiętrowego. Winda nie przystosowana do osób na wózkach inwalidzkich. Wejście możliwe klatką schodową o szerokości 160 cm z poręczami po stromych schodach zabiegowych. Z klatki schodowej bezpośrednie wejście do pomieszczeń biurowych. Budynek nie przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 90 cm. W budynku pomieszczenia higieniczno-sanitarnych nie są przystosowane są dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

ZAKRES ZADAŃ

 • opracowywanie wewnętrznych aktów normatywnych regulujących zakres działania i organizacji Wydziału
 • opracowywanie planów kontroli i sprawozdań z działalności kontrolnej Wydziału
 • koordynowanie terminowości załatwiania w Wydziale skarg, wniosków i sygnałów obywatelskich
 • koordynowanie prac związanych ze sporządzaniem opisów stanowisk i zakresów czynności pracowników Wydziału
 • przygotowywanie propozycji do rocznego planu szkoleń oraz prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami pracowników Wydziału
 • sprawowanie nadzoru i prowadzenie czynności kontrolnych nad wykonywaniem przez samorządy gminne zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących wyboru ławników do sądów okręgowych i rejonowych oraz zgromadzeń
 • koordynacja działań związanych z udostępnianiem informacji publicznej związanej z zadaniami Wydziału
 • przygotowywanie upoważnień do załatwienia spraw, w tym wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wojewody

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok i 6 miesięcy w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość Kodeksu pracy
 • znajomość ustawy Prawo o zgromadzeniach
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomości ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • umiejętności analityczne
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność współpracy z klientem wewnętrznym i zewnętrznym
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • asertywność
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem
 • efektywna komunikacja

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 20 grudnia 2016 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Kancelaria Główna Urzędu, bud. B, pok. 025-026
(z podaniem w ofercie nr ref. 148/16)

INNE INFORMACJE:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
 • Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie: www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/wzor_oswiadczenia_do_naboru...
 • Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
 • Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztową.
 • Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.
 • Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.
 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2300-2500 zł.
 • Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91, 61 854 11 87.
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Autor: Marcin Kowalski
Data utworzenia: 13.12.2016
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:06