Inspektor wojewódzki do spraw realizacji zadań wojewody wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 86/15

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw realizacji zadań wojewody wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 86/15

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

Miejsce wykonywania pracy: Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień pełnoletnich wychowanków, adopcji wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; zgodności zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami
 • prowadzenie rejestrów placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych na terenie województwa
 • prowadzenie rejestrów placówek zapewniających miejsca noclegowe, jednostek specjalistycznego poradnictwa, tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo – migowego i sposobu porozumiewania się osób głuchoniemych
 • zasięganie informacji o sposobie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przez samorząd gminny, powiatowy i województwa
 • gromadzenie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich ministrowi właściwemu do spraw rodziny, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego
 • współdziałanie z ministrem właściwym do spraw rodziny przy opracowywaniu, realizacji i finansowaniu programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; współpraca z ministrem właściwym ds. rodziny w zakresie resortowych oraz rządowych programów rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 • przygotowywanie oraz aktualizowanie informacji z zakresu pieczy zastępczej na stronie internetowej Urzędu

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
- zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą Urzędu (w kontrolowanych jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz w jednostkach samorządu terytorialnego)
- praca związana z częstymi wyjazdami w teren skutkującymi przesunięciem czasu pracy
- obsługa poczty oraz wykonywanie czynności archiwizacyjnych
- konieczność poruszania się po Urzędzie w celu przekazania lub odebrania dokumentów
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- stanowisko pracy znajduje się na VIII piętrze budynku biurowego
- budynek wyposażony w windy osobowe, klatka schodowa o szerokości 140 cm, korytarz biurowy o szerokości 200 cm
- drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 70 cm
- stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno - biurowych
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę
- pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych
- budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata stażu pracy w zawodzie pedagoga lub psychologa albo w zakresie resocjalizacji lub co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu cywilnego, Konwencji o Prawach Dziecka
  • wiedza z zakresu pedagogiki i psychologii dziecka, dobra znajomość zagadnień z zakresu metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej, znajomość problematyki patologii społecznych
  • doświadczenie w zakresie bezpośredniej pracy z dzieckiem
  • umiejętność pracy zarówno indywidualnej jak i w zespole
 • wymagania dodatkowe:
  • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
  • łatwość komunikowania się
  • doświadczenie w pracy w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego

Inne dokumenty i oświadczenia

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

04-01-2016

Miejsce składania dokumentów:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 86/15
lub osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 025-026 z podaniem w ofercie nr ref. 86/15

Inne informacje:

 • Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
 • Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie BIP WUW (www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/wzor_oswiadczenia_do_naboru...)
 • Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
 • Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztową.
 • Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.
 • Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.
 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2400 zł.
 • Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91, 61 854 11 87.
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 22.12.2015
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:06