Inspektor wojewódzki do spraw: rejestracji zdarzeń stanu cywilnego i nadzoru nad urzędami stanu cywilnego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 153/16

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Ogłoszenie o naborze z dnia 16 grudnia 2016 r.

WYMIAR ETATU: 1

STANOWISKA: 1

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw: rejestracji zdarzeń stanu cywilnego i nadzoru nad urzędami stanu cywilnego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 153/16

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Poznań
Plac Wolności 17

ADRES URZĘDU:
Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

WARUNKI PRACY

 • praca związana z obsługą klientów i poczty oraz wykonywaniem typowych prac administracyjno-biurowych z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
 • stres związany z obsługą klientów zewnętrznych
 • stanowisko znajduje się na I piętrze budynku biurowego,
 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla takich stanowisk pracy,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. na dobę z koniecznością przemieszczania się po terenie urzędu w celu przekazania lub odebrania dokumentów
 • klatka schodowa o szerokości 160 cm z poręczami, strome schody zabiegowe,
 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 90 cm
 • budynek oraz winda nie jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

ZAKRES ZADAŃ

 • przeprowadzanie kontroli wykonywania przez organy jednostek samorządu gminnego zadań zleconych z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska; opracowywanie dokumentacji pokontrolnej z przeprowadzonych kontroli
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji organów I instancji w sprawach dotyczących zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk; przygotowywanie w tym zakresie projektów decyzji administracyjnych oraz projektów odpowiedzi na skargi wnoszone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ww. sprawach
 • rozpatrywanie w I instancji spraw dotyczących unieważnienia aktów stanu cywilnego oraz przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w celu unieważnienia aktów
 • przyjmowanie powiadomień z polskich placówek dyplomatycznych o wypadkach losowych Polaków przebywających poza granicami kraju w celu powiadomienia rodzin poszkodowanych
 • prowadzenie nadzoru nad realizacją przez organy gmin zadań z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska
 • przygotowywanie projektów postanowień w sprawach zezwoleń na wyniesienie ksiąg stanu cywilnego poza siedzibę urzędu stanu cywilnego
 • opracowywanie informacji, analiz i sprawozdań z zakresu powierzonych spraw

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość przepisów prawa w zakresie aktów stanu cywilnego, zmiany imienia i nazwiska
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, prawa rodzinnego
 • znajomość przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli działalności organów samorządu terytorialnego
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność współpracy z klientem wewnętrznym i zewnętrznym, asertywność
 • efektywna komunikacja
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem
 • umiejętności analityczne
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 27 grudnia 2016 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Kancelaria Główna Urzędu, bud. B, pok. 025-026
(z podaniem w ofercie nr ref. 153/16)

INNE INFORMACJE:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
 • Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem: (www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/wzor_oswiadczenia_do_naboru...)
 • Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
 • Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztową.
 • Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.
 • Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.
 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2500-2700 zł.
 • Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91, 61 854 11 87.
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Autor: Marcin Kowalski
Data utworzenia: 16.12.2016
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:06