Kierownik oddziału do spraw kadr w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 13/11

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

kierownik oddziału
do spraw kadr
w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 13/11

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:
Poznań
al. Niepodległości 16/18

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kierowanie oraz nadzorowanie spraw prowadzonych w Oddziale Kadr
 • organizowanie pracy oraz ustalanie kierunków działań zespołu, przydzielanie zadań podległym pracownikom, sprawowanie merytorycznego nadzoru nad ich realizacją oraz nad dyscypliną pracy
 • projektowanie rozwiązań spraw oraz przygotowywanie pism dotyczących nawiązywania stosunku pracy, zmian w czasie trwania stosunku pracy, zmian wynagrodzeń, zmian wymiaru czasu pracy, wypowiedzeń zmieniających oraz porozumień zmieniających
 • prowadzenie spraw oraz przygotowywanie decyzji w sprawach związanych z nagradzaniem pracowników urzędu w zakresie nagród specjalnych oraz ustalaniem uprawnień pracowników do nagród jubileuszowych
 • przygotowywanie projektów pism związanych z wypowiedzeniem stosunku pracy wraz z uzasadnieniem
 • przygotowywanie projektów pism związanych z zatrudnianiem dyrektorów oraz zastępców dyrektorów wydziałów i innych komórek organizacyjnych oraz kierowników i zastępców jednostek rządowej administracji zespolonej
 • opracowywanie projektu regulaminu pracy i jego aktualizowanie w celu dostosowania do obowiązujących przepisów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e:

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania kadrami
 • pozostałe wymagania niezbędne:
 • znajomość kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz przepisów wykonawczych do ustawy
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • umiejętność kierowania pracą zespołu
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • radzenie sobie ze stresem
 • umiejętność dostosowywania się do zmian
 • dobra organizacja pracy
 • asertywność
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office (Word, Excel)

wymagania dodatkowe:

 • 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kadrowym w administracji
 • ukończone studia podyplomowe z obszaru zarządzania kadrami
 • znajomość kodeksu etyki służby cywilnej
 • umiejętność współpracy z klientem zewnętrznym i wewnętrznym
 • uprawnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone"

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Termin składania dokumentów:
14-03-2011

Miejsce składania dokumentów:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 13/11

lub osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 025-026
z podaniem w ofercie nr ref. 13/11

Inne informacje:
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 03.03.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07