Starszy inspektor do spraw obsługi sekretariatu w Wydziale Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji WUW w Poznaniu nr ref. 10/11

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszy inspektor
do spraw obsługi sekretariatu
w Wydziale Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji WUW w Poznaniu nr ref. 10/11

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:
Poznań
al. Niepodległości 16/18

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ewidencjonowanie pism wpływających do wydziału za pomocą programu zarządzania dokumentami oraz zapewnienie prawidłowego przepływu korespondencji w wydziale
 • ewidencjonowanie czasu pracy, list obecności, wyjść służbowych i prywatnych, urlopów oraz delegacji pracowników wydziału
 • prowadzenie terminarza dyrektora wydziału oraz obsługa pod względem organizacyjnym prowadzonych przez niego spotkań
 • sporządzanie pism dotyczących spraw organizacyjnych
 • sporządzanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 14 tys. euro w związku z uczestnictwem pracowników wydziału w szkoleniach zewnętrznych
 • zaopatrywanie wydziału w materiały biurowe, sprzęt komputerowy i meble biurowe
 • archiwizacja dokumentów na stanowisku pracy oraz koordynacja działań dotyczących przekazywania do archiwum zakładowego akt zgromadzonych w wydziale, prowadzenie zbioru protokołów zdawczo-odbiorczych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e:

 • wykształcenie: średnie , preferowane wyższe
 • doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość aktów prawa krajowego w zakresie zasad funkcjonowania administracji publicznej, finansów publicznych oraz zamówień publicznych
  • znajomość aktów prawa wspólnotowego i krajowego w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
  • umiejętność obsługi komputera (MS Office)
  • bardzo dobra organizacja pracy
  • umiejętność szybkiego działania, także w sytuacjach nagłych i nieprzewidywalnych
  • asertywność
  • umiejętność pracy pod presją czasu oraz dostosowywania się do zmian
  • efektywna komunikacja

wymagania dodatkowe:

 • umiejętność obsługi programów w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów
 • znajomość języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i/lub rosyjskiego na poziomie B1
 • znajomość zagadnień z zakresu zasad wdrażania funduszy strukturalnych UE oraz problematyki polityki rozwoju kraju, w szczególności rozwoju regionalnego
 • doświadczenie w jednostkach administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Termin składania dokumentów:
14-02-2011

Miejsce składania dokumentów:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 10/11

lub osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 025-026
z podaniem w ofercie nr ref. 10/11

Inne informacje:
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 03.02.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07