Starszy referent do spraw: związanych z wydaniem dokumentu paszportowego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 156/16

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Ogłoszenie o naborze z dnia 21 grudnia 2016 r.

Wymiar etatu: 1

Stanowiska: 1

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy referent do spraw: związanych z wydaniem dokumentu paszportowego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 156/16

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Poznań
Plac Wolności 17

ADRES URZĘDU:
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

WARUNKI PRACY

 • praca związana z obsługą klientów, w tym przyjmowaniem i wydawaniem paszportów oraz wykonywaniem typowych prac administracyjno-biurowych z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
 • zadania wykonywanie w siedzibie urzędu
 • bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym
 • stres związany z obsługą klientów zewnętrznych w szczególności w okresie nasilenia składania wniosków paszportowych
 • stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku pięciopiętrowego w sali obsługi klienta w boksach operacyjnych
 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla takich stanowisk pracy
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. na dobę z koniecznością przemieszczania się w pomieszczeniu po wymaganą dokumentację
 • stanowisko nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, mimo możliwości wjazdu do sali z poziomu ulicy
 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

ZAKRES ZADAŃ

 • przyjmowanie wniosków o wydanie dokumentów paszportowych i wydawanie paszportów
 • potwierdzanie tożsamości wnioskodawcy na podstawie przedłożonych do wglądu dokumentów, weryfikacja zgodności danych osobowych z bazą CEWiUP/PESEL, komputerowa rejestracja danych osobowych i pobieranie danych biometrycznych
 • przyjmowanie oświadczeń woli przedstawicieli ustawowych małoletnich lub osób ubezwłasnowolnionych dotyczących wyrażenia zgody na wydanie dokumentu paszportowego
 • udzielanie osobom zainteresowanym informacji związanych z otrzymaniem paszportu
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających oraz przygotowywanie projektów pism dotyczących rozbieżności w danych osobowych wnioskodawców
 • dołączanie wydrukowanych paszportów do wniosków paszportowych, porządkowanie paszportów według wyznaczonych terminów odbioru, sprawdzanie poprawności wydrukowanych dokumentów oraz przygotowywanie paszportów do podpisu

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: średnie administracyjne
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji lub pracy biurowej
 • znajomość przepisów w zakresie dokumentów paszportowych, postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, ochrony danych osobowych oraz ustawy o informacjach niejawnych
 • znajomość ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności i dowodach osobistych, zmianie imienia i nazwiska
 • umiejętność formułowania komunikatywnych i zwięzłych informacji
 • dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem
 • umiejętność obsługi komputera
 • umiejętność pracy z klientem
 • umiejętność pracy w zespole
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • przeszkolenie z zakresu pracy z klientem

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 30 grudnia 2016 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Kancelaria Główna Urzędu, bud. B, pok. 025-026
(z podaniem w ofercie nr ref. 156/16)

INNE INFORMACJE:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
 • Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem:
 • www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/wzor_oswiadczenia_do_naboru...
 • Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
 • Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztową.
 • Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.
 • Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.
 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2300 zł.
 • Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91, 61 854 11 87.
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Autor: Marcin Kowalski
Data utworzenia: 20.12.2016
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:06