Starszy serwisant urządzeń elektronicznych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu Oddział Centrum Powiadamiania Ratunkowego nr ref. 155/16

Data ukazania się ogłoszenia: 19 grudnia 2016 r.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszego serwisanta urządzeń elektronicznych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu Oddział Centrum Powiadamiania Ratunkowego nr ref. 155/16

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:
Poznań
ul. Wiśniowa 13a

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wdrażanie systemów bazodanowych, instalowanie oprogramowania oraz konfigurowanie komputerów z uwzględnieniem dbałości o bezpieczeństwo systemu i danych
 • nadzorowanie, wykrywanie i eliminowanie nieprawidłowości oraz awarii, diagnozowanie i naprawa usterek sieciowych i sprzętowych
 • współpraca z zewnętrznymi specjalistami przy pracach konfiguracyjnych, instalacyjnych i naprawczych
 • konfigurowanie i administrowanie serwerami oraz urządzeniami sieciowymi
 • administrowanie infrastrukturą teleinformatyczną w zakresie LAN
 • wsparcie zespołu sieciowego w utrzymaniu pozostałych obszarów sieci komputerowej (firewalle, WiFi, telefonia VoIP)
 • instalacja i konfiguracja oprogramowania operacyjnego (system Windows)
 • archiwizacja i zabezpieczanie danych
 • tworzenie dokumentacji teleinformatycznej

Warunki pracy:

 • praca zmianowa bez pory nocnej
 • liczne wyjazdy służbowe
 • praca samodzielna, pod presją czasu
 • praca wymagająca koncentracji
 • zadania wykonywane w siedzibie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę
 • pomieszczenia wewnątrz budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e:

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia w pracy z systemami teleinformatycznymi
 • doświadczenie w administracji bazami danych
 • znajomość systemu operacyjnego Windows
 • znajomość rozwiązań serwerowych (MS Windows Server 2012) oraz systemów wirtualnych (VMWare)
 • umiejętność konfiguracji i utrzymania sprzętu oraz systemów IT
 • znajomość rozwiązań w zakresie infrastruktury sieciowej LAN
 • umiejętność diagnozowania awarii oraz naprawy sprzętu komputerowego

wymagania dodatkowe:

 • znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym
 • umiejętność skutecznej komunikacji
 • odporność na stres
 • umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu
 • dyspozycyjność (praca w systemie zmianowym)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Termin składania dokumentów: 9 stycznia 2017 r.

Miejsce składania dokumentów:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Kancelaria Główna Urzędu, bud. B, pok. 025-026
(z podaniem w ofercie nr ref. 155/16)

Inne informacje:

 • Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem: www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/wzor_oswiadczenia_do_naboru...
 • Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
 • Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztową.
 • Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.
 • Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.
 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2700-2900 zł.
 • Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91 oraz 61 854 13 49.
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Autor: Marcin Kowalski
Data utworzenia: 16.12.2016
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:06