Starszy specjalista do spraw korespondencji w postępowaniu mandatowym w Wydziale Finansów i Budżetu WUW w Poznaniu nr ref. 36/11

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszy specjalista
do spraw korespondencji w postępowaniu mandatowym
w Wydziale Finansów i Budżetu WUW w Poznaniu nr ref. 36/11

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:
Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie projektów pism i decyzji Wojewody z zakresu postępowania mandatowego
 • analizowanie terminowości regulowania rat przez ukaranych w celu prowadzenia bieżącej kontroli wywiązywania się z zapisów decyzji
 • weryfikacja pod względem merytorycznym postanowień urzędów skarbowych i komorników sądowych
 • przygotowywanie projektów postanowień Wojewody w zakresie zarzutów wnoszonych na prowadzone postępowania egzekucyjne
 • bieżąca współpraca z urzędami skarbowymi polegająca m.in. na zawiadamianiu o podjętych przez Wojewodę decyzjach lub postanowieniach

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 •     praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
 •     zadania wykonywane w siedzibie urzędu

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • stanowisko pracy znajduje się na V piętrze budynku biurowego
 • budynek wyposażony w windy osobowe (w tym dla osób na wózkach inwalidzkich), klatka schodowa o szerokości 140 cm, korytarz biurowy o szerokości 200 cm
 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 70 cm
 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych
 • parametry środowiska pracy w normie
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę
 • w budynku znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych
 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe , pożądane ekonomiczne lub administracyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
 • znajomość przepisów regulujących tryb postępowania administracyjnego
 • znajomość ustaw: o finansach publicznych, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, o rachunkowości, o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość rozporządzeń: w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, w sprawie sposobu dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenia
 • umiejętność obsługi komputera (MS Word, Excel)
 • umiejętność dokonywania operacji księgowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • umiejętność współpracy z klientem zewnętrznym i wewnętrznym

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej
 • umiejętność obsługi systemów informatycznych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Kopie innych dokumentów i oświadczenia

    Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:
05-01-2012

Miejsce składania dokumentów:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 36/11

lub osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 025-026
z podaniem w ofercie nr ref. 36/11

Inne informacje:
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 30.12.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07