Starszy specjalista do spraw sprawozdawczości oraz dokonywania kontroli poleceń przelewów środków budżetowych w Wydziale Finansów i Budżetu WUW w Poznaniu nr ref. 12/11

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszy specjalista
do spraw sprawozdawczości oraz dokonywania kontroli poleceń przelewów środków budżetowych
w Wydziale Finansów i Budżetu WUW w Poznaniu nr ref. 12/11

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:
Poznań
al. Niepodległości 16/18

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie i weryfikowanie sprawozdań budżetowych z zakresu realizacji wydatków i dochodów budżetowych
 • dokonywanie kontroli formalno-rachunkowej poleceń przelewów środków budżetowych, dotacji budżetowych
 • monitorowanie oraz dokonywanie okresowej analizy stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach administracji publicznej, w zakresie sprawozdawczości budżetowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
 • znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych   oraz aktów wykonawczych do tych ustaw
 • znajomość zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa
 • znajomość rozporządzenia dotyczącego klasyfikacji budżetowej
 • znajomość ustaw oraz przepisów wykonawczych regulujących tryb postępowania administracyjnego
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office) oraz urządzeń biurowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Termin składania dokumentów:
11-03-2011

Miejsce składania dokumentów:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 12/11

lub osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 025-026
z podaniem w ofercie nr ref. 12/11

Inne informacje:
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 03.03.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07