Zastępca kierownika oddziału do spraw: kierowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 157/16

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Ogłoszenie o naborze z dnia 21 grudnia 2016 r.

WYMIAR ETATU: 1

STANOWISKA: 1

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

zastępca kierownika oddziału do spraw: kierowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 157/16

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Poznań
ul. Wiśniowa 13a

ADRES URZĘDU:
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

WARUNKI PRACY

 • pracownik przez większość czasu pracy wypełnia czynności służbowe polegające na nadzorowaniu pracy zespołu operatorów numerów alarmowych
 • inne prace to typowe prace administracyjno-biurowe,
 • obsługa sprzętu techniki biurowej (drukarka, telefon, ksero)
 • praca samodzielna, pod presją czasu
 • praca wymagająca koncentracji
 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla takich stanowisk
 • realizacja zadań także poza siedzibą urzędu (w tym wyjazdy służbowe ze względu na konieczność utrzymywania kontaktów z innymi jednostkami zewnętrznymi)
 • stres związany z mogącymi wystąpić sytuacjami kryzysowymi
 • stanowisko pracy znajduje się w budynku wyposażonym w windy osobowe, wejście możliwe po schodach
 • klatka schodowa o szerokości 120 cm z poręczami
 • korytarz biurowy o szerokości nie mniejszej niż 200 cm
 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 90 cm
 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • dojazd do miejsca pracy nie jest możliwy dla osób na wózkach inwalidzkich
 • pomieszczenia wewnątrz budynku przystosowane dla osób z niepełnosprawnością

ZAKRES ZADAŃ

 • nadzorowanie i organizowanie przyjmowania oraz obsługi zgłoszeń alarmowych kierowanych na numery alarmowe przyjmowane w Centrum Powiadamiania Ratunkowego
 • opracowywanie i aktualizowanie niezbędnych procedur wspomagających proces obsługi zgłoszeń alarmowych
 • nadzorowanie i kierowanie oraz zapewnienie organizacji pracy operatorów numerów alarmowych
 • organizowanie, nadzorowanie i prowadzenie szkoleń i egzaminów operatorów numerów alarmowych zatrudnionych w centrach powiadamiania ratunkowego na terenie całego kraju
 • opracowywanie oraz monitorowanie zasad i zakresu przekazywania informacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego
 • organizowanie zajęć edukacyjnych związanych z obsługą zgłoszeń alarmowych skierowanych do dzieci i młodzieży
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania organów ścigania

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w zakresie systemu powiadamiania ratunkowego, ratownictwa medycznego lub zarządzania kryzysowego
 • wiedza z zakresu systemu powiadamiania ratunkowego, ratownictwa medycznego, zarządzania kryzysowego
 • wiedza z zakresu zasad funkcjonowania administracji publicznej, organizacji i planowania
 • umiejętność skutecznej komunikacji
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: w kierowaniu dużym zespołem ludzi
 • kurs pierwszej pomocy lub kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • znajomość języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym
 • dyspozycyjność (możliwa praca w systemie zmianowym, bez godzin nocnych)

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego lub pisemne oświadczenie kandydata o znajomości języka obcego w stopniu komunikatywnym
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 05 stycznia 2017 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Kancelaria Główna Urzędu, bud. B, pok. 025-026
(z podaniem w ofercie nr ref. 157/16)

INNE INFORMACJE:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
 • Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem: www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/wzor_oswiadczenia_do_naboru...
 • Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
 • Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztową.
 • Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.
 • Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.
 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3500-3700 zł.
 • Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91, 61 854 11 87.
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Autor: Marcin Kowalski
Data utworzenia: 20.12.2016
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:06