Cudzoziemcy - pobyt - regulacje prawne

 1. Ustawa z dnia 12 grudnia  2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094, z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 293),
 3. Ustawa z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2018r., poz. 1272 z późn. zm.),
 4. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 609 z późn. zm.),
 5. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.),
 6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.),
 7. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000),
 8. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz. 1508 z późn. zm.),
 9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2019r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi  zezwolenia na pobyt czasowy (Dz. U. 2019 poz. 779),
 10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały (Dz. U. z  2014 poz. 568),
 11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (Dz. U. 2014r., poz. 569),
 12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz. U. z 2019 r., poz. 782),
 13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec podejmujący lub kontynuujący studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz. U. z 2018 r. poz. 337),
 14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający (Dz.U. 2014 poz. 546),
 15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający (Dz. U. 2015, poz. 741),
 16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający (Dz. U. 2016, poz. 289),
 17. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie dokumentów wydawanych cudzoziemcom (Dz. U. z 2014r., poz. 589),
 18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej od cudzoziemców za wydanie i wymianę dokumentów, które mogą być wydane cudzoziemcom, oraz trybu ich uiszczania (Dz. U. z 2014r. Poz. 563),
 19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017r. nr 1969 z późn. zm.),
 20. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego posiadaczowi Karty Polaka osiedlającemu się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu przyznawania pomocy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2274),
 21. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie trybu podziału rezerwy celowej na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka (Dz. U. z 2016 r. 2275),
 22. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 maja 2014r. w sprawie przedłużenia wiz dla Cudzoziemców (Dz.U. z 2014r., poz. 593),
 23. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r. poz. 1358),
 24. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2019 r.w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia lub kształcenie w szkole doktorskiej o przyjęciu cudzoziemca na studia stacjonarne lub kształcenie w szkole doktorskiej lub o kontynuacji przez niego studiów stacjonarnych lub kształcenia w szkole doktorskiej. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1847)
 25. Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 kwietnia 2019r  w sprawie wysokości środków finansowych, jakie będzie musiał posiadać cudzoziemiec, który zamierza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podjąć lub kontynuować naukę lub cudzoziemiec poszukujący pracy lub planujący rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej, który jest absolwentem polskiej uczelni lub zakończył prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 773),
 26. Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej badania naukowe lub prace rozwojowe lub korzystający z mobilności długoterminowej naukowca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 771),
 27. Rozporządzenie MSWiA z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec odbywający staż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 777),
 28. Rozporządzenie MSWiA z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec wykonujący świadczenia jako wolontariusz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 748).
Autor: Aneta Budnik, Anna Pawlak
Data utworzenia: 26.01.2017
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 30.04.2014 - 14:59
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 02.10.2019 - 14:33