Dyspozytor medyczny

Dyspozytor medyczny ma prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego w różnych formach kształcenia.

Aktem prawnym, który reguluje zarówno formy doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych, jak również sposób i zakres przedmiotowego doskonalenia zawodowego jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych (Dz.U. 2017 poz. 1620).

Dopełnienie przez dyspozytora medycznego obowiązku doskonalenia zawodowego polega na odbyciu w okresie edukacyjnym jednego kursu doskonalącego i jednego seminarium oraz jednej z pozostałych form samokształcenia.

Kurs doskonalący – jest realizowany według planu nauczania określonego w programie kursu doskonalącego, uwzględniającego zakres wiedzy i umiejętności, o których mowa w § 4.

Seminarium – jest realizowane zgodnie z programem nauczania, opracowanym przez organizatora kształcenia i zatwierdzonym przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej, właściwego ze względu na miejsce, w którym będzie odbywać się kształcenie, i trwa nie krócej niż 5 godzin dydaktycznych, przy czym 1 godzina dydaktyczna trwa 45 minut.

Samokształcenie obejmuje:

  1. udział w seminarium,
  2. udział w kongresach, zjazdach, konferencjach, sympozjach naukowych lub ćwiczeniach,
  3. udział w różnych formach szkoleń organizowanych przez dysponenta zespołów ratownictwa medycznego lub wojewodę – z zakresu wiedzy i umiejętności, o których mowa w § 4, których ukończenie umożliwia pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji zadań na stanowisku dyspozytora medycznego.

Doskonalenie zawodowe realizowane jest w trzyletnich okresach rozliczeniowych, zwanych "okresami edukacyjnymi". Okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym dysponent jednostki zatrudnił dyspozytora medycznego albo zawarł z nim umowę cywilnoprawną.
Pierwszy okres edukacyjny rozpoczął się z dniem 1 stycznia 2008 r.

Przebieg doskonalenia zawodowego dokumentuje się w karcie doskonalenia zawodowego. W województwie wielkopolskim karty doskonalenia zawodowego wydawane są na wniosek złożony przez dyspozytora medycznego do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Karta doskonalenia zawodowego z wymaganymi wpisami jest podstawą do jego zaliczenia przez dysponenta jednostki, który zatrudnia dyspozytora medycznego albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.

Karta doskonalenia zawodowego wydawana jest w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Autor: Bogna Struglińska
Data utworzenia: 15.11.2017
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 15.11.2017 - 08:30
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 22.05.2018 - 11:57