FAQ - złożenie wniosku

ZŁOŻENIE WNIOSKU. Pytania i odpowiedzi.

 1. Jak złożyć wniosek o pobyt w Polsce?
 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt należy złożyć osobiście najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu, między innymi ostatniego dnia ważności wizy, ruchu bezwizowego lub zezwolenia na pobyt czasowy.
 • Wniosek należy złożyć do wojewody właściwego ze względu na miejsce Twojego pobytu na terytorium Polski.
 • Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście do ostatniego dnia legalnego  pobytu, dla zachowania terminu prześlij wniosek w wersji papierowej pocztą.
 • Szczegółowe informacje o rodzajach i sposobach legalizacji pobytu znajdziesz na stronie: https://www.poznan.uw.gov.pl/informacje-ogolne
 1. Gdzie mogę złożyć wniosek o pobyt w Polsce?
  • Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt powinieneś złożyć do wojewody właściwego ze względu na miejsce Twojego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Jeżeli przebywasz na terenie województwa wielkopolskiego, właściwym do rozpatrzenia Twojego wniosku będzie Wojewoda Wielkopolski
  • Wniosek możesz złożyć:
   • w Wydziale Spraw Cudzoziemców w Poznaniu
   • Informacje o adresie i godzinach urzędowania  znajdziesz tutaj: https://www.poznan.uw.gov.pl/informacje-ogolne#miejsce-poznan
   • W celu złożenia wniosku musisz wcześniej zarezerwować wizytę poprzez stronę internetową: https://www.poznan.uw.gov.pl/rejestracja/, wybierając kolejkę F – złożenie wniosku.
   • w jednej z delegatur urzędu: Informacje o miejscach i godzinach urzędowania delegatur znajdziesz tutaj: https://www.poznan.uw.gov.pl/informacje-ogolne#miejsce-delegatury
   • Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście do ostatniego dnia legalnego  pobytu, dla zachowania terminu prześlij wniosek w wersji papierowej (nie dotyczy to wniosków o przedłużenie wizy, które muszą być złożone osobiście) pocztą. Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej.
 2. Mieszkam w Poznaniu – czy wniosek muszę złożyć również w Poznaniu?
  • Nie. Wniosek możesz złożyć również w jednej z delegatur urzędu.
 3. Czy wniosek o zezwolenie na pobyt muszę złożyć osobiście? Co to znaczy?
  • Tak, wniosek powinieneś złożyć osobiście – w dniu składania wniosku są pobierane odciski Twoich linii papilarnych (obowiązek ten nie dotyczy dzieci poniżej 6 roku życia). Jeżeli wysłałeś wniosek pocztą, będziesz musiał uzupełnić odciski palców wraz z innymi dokumentami potrzebnymi do uzyskania pieczęci w paszporcie.
 4. Jak się zarejestrować, żeby uzupełnić odciski palców?
  • Odciski linii papilarnych możesz uzupełnić w następujący sposób:
  • Poznań:
   • możesz umówić się na wizytę przez internet w kolejce H, nie czekając na wezwanie do uzupełnienia braków formalnych, jednak ze względu na duże zainteresowanie terminy mogą być odległe, lub
   • oczekuj na wezwanie do uzupełnienia braków formalnych, a po jego otrzymaniu umów się przez telefon na wizytę w naszym urzędzie, numer telefonu podany będzie w piśmie oraz w objaśnieniu statusu „wezwanie do uzupełnienia braków formalnych” .
    UWAGA! W Poznaniu można uzupełnić odciski palców tylko po wcześniejszej rejestracji wizyty.
  • delegatury:
   • możesz umówić się na wizytę przez internet w kolejce H, nie czekając na wezwanie do uzupełnienia braków formalnych jednak ze względu na duże zainteresowanie terminy mogą być odległe, lub
   • możesz udać się do jednej z delegatur, bez wcześniejszej rezerwacji wizyty, jednak ze względu na dużą liczbę klientów, pobranie numerka z właściwej kategorii w danym dniu może okazać się niemożliwe.
  • Podczas wizyty możesz złożyć również inne dokumenty, które są wymagane do uzyskania pieczęci w paszporcie.
 5. Jak się zarejestrować, żeby złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt?
  • W celu złożenia wniosku w Poznaniu, musisz wcześniej zarezerwować wizytę poprzez stronę internetową: https://www.poznan.uw.gov.pl/rejestracja/, wybierając kolejkę F – złożenie wniosku.
  • Dokonując rezerwacji wizyty, w polu imię i nazwisko należy wpisać dane osoby, której rezerwacja dotyczy. Przy stanowisku obsługi weryfikowane są dane personalne osoby, dla której wystawiono rezerwację. Osoby inne niż wskazane w polu "Imię i nazwisko" nie będą obsługiwane.
  • Po zarejestrowaniu wizyty otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą informacje o rezerwacji oraz link do potwierdzenia rezerwacji lub anulowania rezerwacji. W celu potwierdzenia rezerwacji należy kliknąć link potwierdzający, który odeśle Ciebie do strony z wygenerowanym kodem. Kod jest niezbędny do pobrania biletu w dniu planowanej wizyty w celu jej realizacji.
  • Jeżeli chcesz złożyć wniosek w jednej z delegatur urzędu, również musisz wcześniej zarezerwować wizytę poprzez stronę internetową.
 6. Nie mogę się zarejestrować - brak biletów.
  • Ilość biletów na dany dzień jest ograniczona. W przypadku braku możliwości zarezerwowania wizyty w Poznaniu, możesz spróbować zarezerwować wizytę w jednej z delegatur urzędu.
  • Jeśli nie możesz złożyć dokumentów osobiście, zarówno wnioski (nie dotyczy to wniosków o  wniosków w sprawach pobytu obywatela UE, które muszą być złożone osobiście) jak i uzupełnienia dokumentów możesz przesłać w wersji papierowej pocztą. Adresy znajdziesz tutaj: https://www.poznan.uw.gov.pl/informacje-ogolne.
 7. Nie zarejestrowałem się w kolejce, ale numerek dał mi kolega – czy mogę przyjść za niego?
  • Nie. Bilet pobrany na podstawie rezerwacji wizyty uprawnia do obsługi wyłącznie osobę wskazaną podczas procesu rejestracji wizyty. Osoby inne niż wskazane w polu "Imię i nazwisko" nie są obsługiwane.
 8. Czy mogę anulować wizytę i zarejestrować w to miejsce inną osobę?
  • Nie. Systemy kolejkowe nie przewidują możliwości anulowania wizyt.
 9. Czy mogę sobie zarejestrować kilka wizyt i potem wybrać najbardziej pasujący termin?
  • Prosimy tego nie robić. Wielokrotne rejestracje na to samo imię i nazwisko, w kategoriach F -złożenie wniosku, E-odbiór karty pobytu oraz H-uzupełnienie odcisków palców, zmniejszają dostępność usług dla innych klientów. Urząd może usuwać takiego rejestracje z systemu.
 10. Kończy mi się wiza, co zrobić , aby złożyć wniosek o dalszą legalizację pobytu? Nie mogę się zarejestrować- brak biletów.
  • Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście do ostatniego dnia legalnego  pobytu, dla zachowania terminu prześlij wniosek w wersji papierowej (nie dotyczy to wniosków o przedłużenie wizy, które muszą być złożone osobiście) pocztą.
  • Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej.
 11. Wysłałem wniosek pocztą, kiedy mogę przyjść po pieczątkę?
  • Jeśli wysłałeś wniosek pocztą, zostaniesz wezwany do osobistego stawiennictwa celem pobrania odcisków palców. Stempel potwierdzający złożenie wniosku (pieczątkę) otrzymasz po uzupełnieniu braków formalnych i dokonaniu przez urząd pozytywnej weryfikacji formalnej wniosku.
 12. Jaka jest data złożenia wniosku w przypadku wysłania wniosku pocztą?
  • Jeżeli wniosek przesłałeś pocztą (Poczta Polska), liczy się data nadania wniosku w placówce pocztowej. To znaczy, że datą złożenia wniosku jest data nadania wniosku, widniejąca na stemplu pocztowym. Jeżeli wybrałeś innego doręczyciela niż Poczta Polska, datą złożenia wniosku będzie data wpływu do Urzędu.
 13. Wysłałem wniosek pocztą – gdzie otrzymam pieczątkę?
  • Stempel potwierdzający złożenie wniosku (pieczątkę) możesz otrzymać po spełnieniu wymogu osobistego stawiennictwa w celu złożenia odcisków palców oraz po uzupełnieniu istniejących braków formalnych wniosku.
  • Po spełnieniu wyżej wymienionych wymogów stempel otrzymasz w Wydziale Spraw Cudzoziemców lub w jednej z delegatur urzędu.
 14. Czy jeśli uzupełnię braki formalne wniosku, zgodnie z tym, co jest napisane w Internecie, to czy od razu otrzymam pieczątkę w paszporcie?
  • Stempel potwierdzający złożenie wniosku (pieczątkę) otrzymasz jeśli pracownik obsługi dokona pozytywnej weryfikacji formalnej na podstawie przedłożonych przez Ciebie uzupełnień oraz potwierdzi, że złożyłeś wniosek w czasie legalnego pobytu.
  • Jeśli złożone przez Ciebie uzupełnienia będą wymagały przeprowadzenia dodatkowych czynności wyjaśniających, stempel (pieczątkę) otrzymasz dopiero po pozytywnym przeprowadzeniu wyjaśnień.
 15. Wniosek wysłałem pocztą do Poznania, ale w delegaturze uzupełniałem odciski palców. Pani w delegaturze powiedziała, że nie może wbić stempla do paszportu i że mam zgłosić się do Poznania. Dlaczego? Przecież uzupełniłem wszystkie braki formalne.
  • Twój wniosek wraz z dokumentami znajduje się w Poznaniu. Pracownik w delegaturze nie ma zatem możliwości weryfikacji na podstawie dokumentów, czy wszystkie braki formalne zostały uzupełnione. Ze względu na dużą liczbę klientów oraz konieczność analizy złożonych dokumentów, nie ma możliwości, aby podczas wizyty w delegaturze stwierdzić, czy są spełnione wszystkie warunki, aby wbić stempel w paszporcie.
  • Poproś o odnotowanie dokonania uzupełnień i zgłoś się do naszego Wydziału w Poznaniu.
 16. Chcę złożyć wniosek dla dziecka poniżej 18 roku życia – kto musi podpisać wniosek ?
  • W przypadku osoby poniżej 18 roku życia, wniosek o udzielenie jej zezwolenia na pobyt czasowy składają (podpisują) rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.
   • W przypadku osoby małoletniej bez opieki – wniosek o udzielenie (mu) jej zezwolenia na pobyt czasowy składa kurator.
 17. Chcę dostać kartę pobytu dla mojego dziecka. Czy dziecko musi przyjść do urzędu?
  • Obecność dziecka w urzędzie jest wymagana, gdy wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt lub wydanie/wymianę karty pobytu dotyczy małoletniego, który ukończył 6 rok życia. W tym przypadku wymagana będzie obecność małoletniego również przy odbiorze karty pobytu.
  • Nie jest natomiast wymagana obecność małoletniego, który nie ukończył 6 roku życia.
 18. Jak/Czy można zmienić cel pobytu określony przy składaniu wniosku?
  • Możesz  zmienić swój cel pobytu podczas trwania postępowania. W celu zmiany napisz do Urzędu prośbę o zmianę celu pobytu (np. proszę o zmianę celu pobytu w Polsce z „podanie starego celu” na „podanie nowego celu”), podpisz pismo oraz dołącz komplet dokumentów wymagany do złożenia  wniosku o pobyt czasowy ze względu na nowy cel.
 19. Czy we wniosku o zezwolenie na pobyt w części "członkowie rodziny cudzoziemca przebywający na terytorium RP" należy wskazywać małżonków, z którymi jest się w separacji/nie utrzymuje się z nimi kontaktów?
  • Tak, należy podać. Do momentu orzeczenia rozwodu małżonek jest Twoją rodziną.
 20. Nie posiadam ważnego dokumentu podróży (paszportu). Czy mogę złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt/wymianę karty pobytu?
  • Powinieneś mieć paszport lub paszport tymczasowy. W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy  nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość, musisz jednak udowodnić, że nie mogłeś wyrobić paszportu (np. zaświadczenie z Ambasady).
 21. Nie mam ważnego paszportu, jaki dokument mogę przedłożyć w zamian?
  • W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy  nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość, musisz jednak udowodnić, ze nie mogłeś wyrobić paszportu. Dokument musi posiadać Twoje zdjęcie, określać obywatelstwo – będzie to na przykład ważny dowód osobisty.
 22. Chcę dostać kartę pobytu dla mojego dziecka. Dziecko urodziło się w Polsce i jeszcze nie ma paszportu. Czy paszport jest konieczny?
  • Tak, paszport jest konieczny. W pierwszej kolejności zwrócić się do  przedstawicielstwa dyplomatycznego (ambasady, konsulatu) swojego państwa w Polsce w celu otrzymania dokumentu podróży (paszportu) dla dziecka. Następnie, w czasie obowiązywania tego dokumentu (często są one wydawane na bardzo krótki okres, np. 7 dni)  złóż wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały dla dziecka.
 23. Cudzoziemiec składa wniosek o pobyt czasowy. Czy do złożenia wniosku wymagane jest zaświadczenie o zameldowaniu z urzędu miasta/gminy, czy wystarczy umowa najmu mieszkania?
  • W momencie składania wniosku nie musisz składać dokumentów potwierdzających Twoje miejsce zamieszkania, możesz je przedłożyć w trakcie trwającego postępowania. Dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania może być (do wyboru): zameldowanie, umowa najmu,  umowa nieodpłatnego użyczenia lokalu (od swojej rodziny), oświadczenie pracodawcy, że zapewnia Ci zakwaterowanie.
   UWAGA! W dokumentach powinien być wskazany konkretny adres gdzie będziesz zamieszkiwał i czas Twojego pobytu (Czas może być określony konkretną datą lub klauzulą np: na czas zatrudnienia).
 24. Czy mogę złożyć wniosek wskazując dwa lub więcej cele pobytu?
  • Nie. Wniosek, zawsze składasz wskazując jeden główny cel.
 25. Czy mogę do wniosku dołączyć te zdjęcia co poprzednio?
  • Nie. Załączone zdjęcie musi być aktualne (zrobione w ciągu 6 miesięcy bezpośrednio przed złożeniem wniosku).
 26. Czy wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę może wysłać pocztą pracodawca gdy ja przebywam poza granicami Polski.

  • Nie, w dniu składania wniosku powinieneś być w Polsce, w innym przypadku Twój wniosek nie będzie rozpatrywany.

Autor: Aneta Budnik, Witold Wojciechowski
Data utworzenia: 11.10.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 11.10.2018 - 14:19
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 29.05.2019 - 13:02