Informacje ogólne

Od środy 19.02.2020 r. punkt informacyjny i punkt podawczy będą przeniesione na salę B. Nowe godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 8.15-15.15

BREXIT - Przekraczanie granicy i pobyt obywateli Wielkiej Brytanii

Od 12 listopada 2019 r. ulega zmianie adres Oddziału Spraw Cudzoziemców w Pile. Nowy adres to ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła

Ważna informacja dla studentów studiów stacjonarnych - nowy wzór zaświadczenia z uczelni

Nowe zasady udzielania zezwoleń na studia

Od 27 kwietnia 2019 roku nowe formularze wnisków i załączników dotyczące zezwoleń na pobyt czasowy

Miejsce i godziny przyjmowania klientów w Poznaniu

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Spraw Cudzoziemców
pl. Wolności 17

61-739 Poznań
Infolinia tel. 61 850 87 77

Godziny urzędowania;

 • od poniedziałku do piątku od 08.15 do 15.15

Miejsca i godziny przyjmowania klientów w delegaturach

W każdej z delegatur można złożyć wszystkie rodzaje wniosków i pisma w sprawach cudzoziemców.

Informacja ogólna

Informacji ogólnych o sposobach legalizacji pobytu, legalizacji zatrudnienia i odbiorze kart pobytu udzielamy:

 • za pośrednictwem infolinii 61 850 87 77
 • w punkcie informacyjnym pl. Wolności 17 - nie obowiązuje system kolejkowy,
  godziny urzędowania punktu informacyjnego:
  • w poniedziałki od 09:30 do 16:00
  • od wtorku do piątku 08.15 do 15.15
 • drogą mailową: cudzoziemcy@poznan.uw.gov.pl

Informacja o stanie sprawy i odbiorze karty pobytu

Status swojej sprawy i możliwość odbioru karty pobytu możesz sprawdzić na stronie internetowej https://www.poznan.uw.gov.pl/cudzoziemcy-stan/

Kody dostępu do informacji o stanie spraw dot., legalizacji zatrudnienia, legalizacji pobytu  oraz odbiorze karty pobytu wydawane są  przy składaniu wniosków w sali obsługi na Pl. Wolności 17 w Poznaniu oraz w delegaturach urzędu.

Kody dostępu można uzyskać również:

Wysyłając zapytanie na adres mailowy cudzoziemcy@poznan.uw.gov.pl - podając następujące dane: pełne imię i nazwisko wnioskodawcy, rodzaj sprawy, datę złożenia wniosku lub datę nadania wniosku na poczcie, 

 • w punkcie informacyjnym pl. Wolności 17 - nie obowiązuje system kolejkowy,
 • godziny urzędowania punktu informacyjnego:godziny urzędowania punktu informacyjnego:
  • w poniedziałki od 09:30 do 12:30 oraz 13:30 do 16:00
  • od wtorku do piątku 08.15 do 11.15 oraz 12.15 do 15.15
 • w każdej z delegatur urzędu,                                

W przypadku wniosków składanych pocztą numer sprawy i kod dostępu do informacji o stanie sprawy i odbiorze karty pobytu będzie wysyłany na adres e-mail podany we wniosku.

Kody dostępu nie będą podawane przez telefon.

Przypominamy, że kody dostępu wydawane są tylko wnioskodawcom oraz pełnomocnikom wyznaczonym w sprawach.

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), od 25.05.2018 r. zmieniają się zasady korzystania z usługi śledzenia stanu sprawy na stronie internetowej. Aby sprawdzić stan sprawy, po zalogowaniu się, konieczne będzie potwierdzenie zapoznania się z informacją o prywatności oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udostępnienia za pośrednictwem strony internetowej https://www.poznan.uw.gov.pl/cudzoziemcy-stan/ informacji o stanie sprawy prowadzonej przez Wojewodę Wielkopolskiego.
Zapoznaj się z treścią informacji o prywatności - sprawdzanie stanu sprawy  Informacja o prywatności - sprawdzanie stanu sprawy.

Informacja o prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, tel. 61 854 10 00, mail: wuw@poznan.uw.gov.pl
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu pod adresem: iod@poznan.uw.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowań i wydawania dokumentów dotyczących legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP oraz dotyczących świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka, zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, ustawą z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej  i członków ich rodzin, ustawą z dnia 14 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawą z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka;
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  1. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  (Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji).
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
  1. warunkiem prowadzenia sprawy w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu i wynika z przepisów prawa;
  2. dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.
 10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
Autor: Patrycja Bura, Aneta Budnik
Data utworzenia: 24.03.2007
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 06.06.2012 - 12:18
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.02.2020 - 12:46