Jednostki współpracujące z systemem PRM

Jednostkami współpracującymi z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne są:

 1. jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej,
 2. jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
 3. jednostki organizacyjne Policji i Straży Granicznej,
 4. jednostki podległe Ministrowi Obrony Narodowej,
 5. podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich,
 6. podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych,
 7. podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górniczego na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze,
 8. jednostki organizacyjne Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, o której mowa w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim,
 9. podmioty niewymienione w pkt 1-8 oraz społeczne organizacje, które w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych są obowiązane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego

- które uzyskały wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem PRM.

Jednostki organizacyjne Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego wpisywane są do rejestru z urzędu. Pozostałe jednostki mogą zostać wpisane do rejestru na wniosek, w drodze decyzji administracyjnej, pod warunkiem, że:

 • osiągają gotowość operacyjną w czasie nie dłuższym niż 30 minut od przekazania powiadomienia o zdarzeniu,      
 • dysponują ratownikami w liczbie niezbędnej do zapewnienia gotowości,      
 • dysponują środkami łączności niezbędnymi do zapewnienia gotowości.

Jednostki współpracujące z systemem udzielają kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Wojewoda prowadzi w postaci elektronicznej rejestr jednostek współpracujących z systemem PRM. Rejestr obejmuje następujące dane:  

 • nazwę, siedzibę i adres jednostki współpracującej z systemem;      
 • teren działania jednostki współpracującej z systemem;      
 • liczbę ratowników posiadających ważne zaświadczenia o ukończeniu kursu i uzyskaniu tytułu ratownika, a w przypadku jednostek organizacyjnych Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa – liczbę ratowników posiadających świadectwo, o którym mowa w art. 13 ust. 1b ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 ze zmi.);      
 • wykaz wyposażenia niezbędnego do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, jakim dysponuje jednostka współpracująca z systemem;      
 • maksymalny czas osiągnięcia gotowości operacyjnej, licząc od chwili przekazania powiadomienia o zdarzeniu;      
 • numery telefonów kontaktowych;
 • wskazanie rodzaju wykonywanych działań ratowniczych;
 • współrzędne geograficzne miejsca stacjonowania jednostki współpracującej z systemem;
 • czas pozostawania jednostki współpracującej z systemem w gotowości operacyjnej do wykonywania działań ratowniczych w ciągu doby i w ciągu roku. 

Rejestr dostępny jest pod adresem: https://rjwprm.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl.

Autor: Bogna Struglińska
Data utworzenia: 15.11.2017
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 15.11.2017 - 08:10
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.11.2018 - 14:24