Karta Polaka - świadczenie pieniężne

Jeśli posiadasz Kartę Polaka i z tego powodu złożysz wniosek o pobyt stały  możesz ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego przeznaczonego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego „świadczeniem pieniężnym”.

Gdzie mogę złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego możesz złożyć:

Wizytę w celu złożenia wniosku musisz zarezerwować wcześniej poprzez stronę internetową: https://www.poznan.uw.gov.pl/rejestracja/, wybierając kolejkę F – Złożenie wniosku: pobyt czasowy / stały / rezydenta UE, wydanie / wymiana karty pobytu, świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka

Sprawdź stan kolejek https://www.poznan.uw.gov.pl/rejestracja/

 • w jednej z delegatur urzędu

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego możesz złożyć wraz z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na pobyt stały w ramach jednej wizyty.

 • pocztą na adres:
  Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
  Wydział Spraw Cudzoziemców
  pl. Wolności 17
  61-739 Poznań

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego możesz złożyć jeśli:

 • złożyłeś po dniu 01.01.2017r. wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka i od daty złożenia wniosku o pobyt stały nie minął okres 3 miesięcy,
 • po dniu 01.01.2017r. składasz jednocześnie wniosek o pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka.

Jeżeli wniosek o pobyt stały złożyłeś przed 1 stycznia 2017 r., nie możesz otrzymać świadczenia pieniężnego.

Pierwszy wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego złożony po upływie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały pozostawia się bez rozpoznania. 

Komu przysługuje świadczenie pieniężne?

Świadczenie pieniężne przysługuje:

 • osobie, która złoży wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego i spełnia warunki do jego przyznania,,
 • małżonkowi, który przebywa z wnioskodawcą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • małoletnim dzieciom pozostającym pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka, przebywającym z nim (i) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenie pieniężne przyznawane jest jednorazowo. Oznacza to, że jeżeli zostaniesz objęty świadczeniem na okres 9 miesięcy jako członek rodziny, nie możesz ubiegać się o świadczenie ponownie jako wnioskodawca.

Jaka jest wysokość świadczeń pieniężnych? Na jaki okres będą przyznawane?

Świadczenie pieniężne będzie przyznawane na okres do 9 miesięcy.

Świadczenia pieniężne ustalane będą w kwocie stanowiącej:

 • w okresie pierwszych 3 miesięcy – równowartość 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w roku złożenia wniosku – na wnioskodawcę i jego małżonka oraz równowartość 50% tej kwoty na każde małoletnie dziecko pozostające pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka,
 • w okresie od 4 do 9 miesiąca – odpowiednio 60% ww. kwot.

W 2018 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2100 PLN.

Przykład: Wnioskodawcą jest  cudzoziemiec, który 2 stycznia 2018 r. złożył wniosek o pobyt stały i we wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego wskazał, że na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przebywają z nim: żona oraz dziecko w wieku 7 lat. Świadczenie pieniężne obliczone zostanie w sposób następujący:

 • wnioskodawca: 3x1050 + 6x630=6930
 • żona: 3x1050 + 6x630=6930
 • dziecko: 3x525 + 6x315=3465

Jakie dokumenty muszę złożyć?

 • Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego ( wniosek do pobrania):  Wniosek można również pobrać w Wydziale Spraw Cudzoziemców, pl. Wolności 17 lub wypełnić wniosek on-line
 • Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.
 • Kserokopia ważnej Karty Polaka wraz z oryginałem do wglądu.

Do wydania decyzji pozytywnej w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego dla członków rodziny zamieszkujących wspólnie z wnioskodawcą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezbędne będą także:

 • w przypadku współmałżonka - aktualny odpis aktu małżeństwa (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku wraz z tłumaczeniem tego dokumentu na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego),
 • w przypadku małoletnich dzieci – odpisy aktów urodzenia (wraz z tłumaczeniem tych dokumentów na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego),
 • kserokopie stron paszportu zawierających imię i nazwisko członka rodziny oraz pieczęć potwierdzającą przekroczenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dokumenty potwierdzające wspólne zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej np. potwierdzenia zameldowania, tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego, dokumenty potwierdzające zatrudnienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej współmałżonka, dokumenty potwierdzające pobieranie przez dzieci nauki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z oryginałami do wglądu.

Do wypłaty przyznanego świadczenia pieniężnego niezbędne będzie określenie formy jego wypłaty. Świadczenie  może zostać wypłacone w formie gotówkowej lub bezgotówkowej w drodze przelewu na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę na oświadczeniu: (oświadczenie do pobrania).
Oświadczenie można złożyć wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia pieniężnego lub po uzyskaniu decyzji o przyznaniu świadczenia pieniężnego do starosty wskazanego w decyzji.

Uwaga: Dołączenie wszystkich wymienionych dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania możesz być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

Jak wypełnić wniosek?

Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z pouczeniem, które znajduje się we wniosku.

Wypełniając wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego pamiętaj, aby:

 • wypełnić go czytelnie w języku polskim;
 • wypełnić wszystkie wymagane rubryki wniosku zgodnie ze stanem faktycznym;
 • wypełnić go wielkimi literami wpisanymi w odpowiednie kratki;
 • podać miejsce faktycznego pobytu, gdzie będzie odbierana korespondencja;
 • złożyć pod nim własnoręczny podpis oraz wpisać imię i nazwisko posługując się alfabetem łacińskim.

Jakie są opłaty?

Opłata skarbowa za wydanie decyzji w sprawie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka:

10,00 zł

Opłatę należy uiścić na konto:
Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań
PKO BP S.A.
nr rachunku bankowego: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Pamiętaj, by potwierdzenie uiszczenia opłaty dołączyć do wniosku.

W jaki sposób będą wypłacane świadczenia?

Świadczenia będą wypłacane w okresach miesięcznych przez starostę wskazanego przez wojewodę w decyzji przyznającej świadczenie pieniężne jako właściwy ze względu na miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby uprawnionej do świadczenia pieniężnego.

Świadczenia będą wypłacane w formie gotówkowej (w kasie odpowiedniego starostwa powiatowego) lub bezgotówkowej w drodze przelewu na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.

Co muszę wiedzieć?

 • Dokumenty składasz w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu.
 • Jeśli do wniosku składasz dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie również tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego.
 • Pisma doręczamy pod wskazanym we wniosku adresem albo jeśli ustanowisz pełnomocnika, pod adresem pełnomocnika.
 • Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego składa się do wojewody, do którego został złożony wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały.
 • Świadczenie pieniężne nie przysługuje osobie, która złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały przed dniem 1 stycznia 2017r.
 • W przypadku wydania decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt stały następuje z mocy prawa zawieszenie wypłaty świadczenia pieniężnego.
 • W przypadku, gdy decyzja o odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt stały stanie się ostateczna następuje z mocy prawa utrata świadczenia pieniężnego.
 • Świadczenia pieniężne będą wypłacane z limitu środków zaplanowanych w ustawie budżetowej. Gdy łączna kwota wynikająca z wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z terminem wypłaty w danym roku osiągnie poziom 75% zaplanowanych wydatków na wypłatę świadczeń, minister właściwy do spraw wewnętrznych ogłosi informację o wstrzymaniu rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z terminem wypłaty przypadającym na dany rok, do czasu zabezpieczenia w ustawie budżetowej środków na ich wypłatę, a wojewodowie wstrzymują rozpatrywanie takich wniosków.

Jeśli masz pytania

Autor: Marta Chojnacka
Data utworzenia: 02.01.2017
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 02.01.2017 - 10:04
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.01.2020 - 07:18