Nagrody specjalne MRiPS za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej

Jak co roku, w  Dniu Pracownika Socjalnego tj. 21 listopada, Minister Rodziny i Polityki Społecznej przyzna nagrody specjalne za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2021.

Nagrody Ministra Rodziny i Polityki Społecznej przyznawane są za wybitne osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej w kategorii indywidualnej - dla pracowników socjalnych oraz w kategorii zespołowej - dla zespołu osób i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji społecznych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze  zm.). Zasady przyznawania nagród określają przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., nr 74, poz. 658).

Z wnioskiem o nagrodę mogą wystąpić w formie pisemnej: przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej.

Wnioski o nagrody specjalne na załączonym wzorze wraz z dokumentacją (zwięzły opis działalności i osiągnięć kandydata lub kandydatów zgłoszonych do nagrody, materiały dokumentujące opisaną działalność i osiągnięcia kandydata lub kandydatów) należy składać w Wydziale Polityki Społecznej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim do dnia 30 lipca 2021 r. Dodatkowych informacji udziela inspektor wojewódzki, Ilona Kasprzak tel. 61 854 17 81, kom. 532 452 55

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej rekomenduje, iż nagroda specjalna w zakresie pomocy społecznej adresowana jest przede wszystkim do pracowników socjalnych.

Autor: Ilona Kasprzak
Data utworzenia: 10.06.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 10.06.2021 - 11:28
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.06.2021 - 11:30