Kryteria wydawania zezwoleń

Od 1 lipca 2018 r. zmiany w wykazie zawodów nie wymagających informacji starosty

W Dzienniku Ustaw poz. 1264  zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców. Zmiana rozporządzenia upraszcza procedurę wydawania zezwoleń na pracę w przypadkach podejmowania prac w zawodach określonych w załączniku do rozporządzenia. Wykaz zawodów obejmuje 289 zawodów (283 zawody ujęte w 32 grupach elementarnych i 6 pojedynczych zawodów).

Uproszczenie procedury polega na tym, że w przypadku zawodów ujętych w wykazie wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności przedstawienia informacji starosty, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 1 instytucjach rynku pracy (informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy).
Zgodnie z art. 114 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach zwolnienie to stosowane będzie także w przypadku zezwoleń na pobyt czasowy i pracę.

Utworzenie wykazu „centralnego”, dla całego kraju, poszerza możliwości zastosowania prostszej procedury wydawania zezwoleń na pracę i uzupełnia dotychczas istniejące rozwiązania.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 lipca br., ale nowe przepisy będą miały zastosowanie także do wcześniej wszczętych i jeszcze niezakończonych postępowań.

 Treść rozporządzenia

Od 8 sierpnia 2017 r. zmiany w wykazie zawodów nie wymagających informacji starosty

W Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2017 r. pod poz. 5210  zostało opublikowane Rozporządzenie Nr 24/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa wielkopolskiego. Rozporządzenie dostosowuje regulacje w zakresie wydawania zezwoleń na pracę do aktualnej sytuacji na wielkopolskim rynku pracy, charakteryzującej się rosnącym zapotrzebowaniem na pracę cudzoziemców w wybranych zawodach.

Rozporządzenie rozszerza wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy.

Do wykazu obowiązujacego od 27 lipca 2016 r. dodano zawody przede wszystkim z branż: meblowej oraz budowlanej, w których pracodawcy odnotowują znaczące problemy ze znalezieniem pracowników na lokalnym rynku pracy.

Nowy wykaz będzie obowiązywać od 8 sierpnia 2017 r. Zmiany dotyczą zarówno nowych wniosków jak i toczących się postępowań o udzielenie zezwoleń na pracę oraz zezwoleń na pobyt czasowy i pracę.

Rozporządzenie zostało pozytywnie zaopiniowane przez  Wojewódzką Radę Rynku Pracy i Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Autor: Aneta Budnik, Andrzej Soboń
Data utworzenia: 13.07.2016
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 13.07.2016 - 10:52
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 05.02.2019 - 10:38