Informacja w sprawie możliwości zawieszenia zajęć w przypadku zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 w uczelni

(źródło MNiSW)

W związku z groźbą rozprzestrzeniania się w Polsce wirusa SARS-CoV-2 uprzejmie przypominamy, iż - zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - Rektor zarządza uczelnią (art. 23 ust. 2 pkt 2), dba o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie uczelni (art. 50) oraz zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i kształcenia (art. 51).

Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r., w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia lub życia podczas korzystania z pomieszczeń uczelni lub wyposażenia technicznego, rektor wprowadza zakaz korzystania z nich oraz nakazuje usunięcie stwierdzonego zagrożenia.

Jednocześnie przepisy ustawy (art. 50 ust. 7) nakazują rektorowi niezwłoczne poinformowanie organów właściwych w sprawach bezpieczeństwa, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego oraz ministra o wystąpieniu okoliczności uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie uczelni, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia w znacznych rozmiarach.

W kontekście wirusa SARS-Cov-2, w przypadku przekazania takiego zawiadomienia, Minister może, na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wydać rozporządzenie czasowo ograniczające lub czasowo zawieszające funkcjonowanie uczelni na obszarze kraju lub jego części.

Przypominamy jednak, że niezależnie od przekazania takiego zawiadomienia do MNiSW, rektor zobowiązany jest do podjęcia wszelkich niezbędnych, w jego ocenie, działań zmierzających do ograniczenia lub wyeliminowania zagrożenia.

Warto mieć na względzie, że w uczelniach sposób organizacji roku akademickiego (zajęć dydaktycznych) najczęściej jest regulowany poprzez zarządzenia rektora i inne akty wewnętrzne, dlatego też skutki krótkotrwałego wstrzymania zajęć (np. konieczność ich przesunięcia) mogą być odpowiednio uwzględnione we właściwych aktach i decyzjach rektora oraz innych organów uczelni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz.U. 2018 poz. 1668

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia Dz.U. 2018 poz. 2090

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz.U. 2020 poz. 374

Autor: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Data utworzenia: 11.03.2020
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 11.03.2020 - 16:50
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.08.2020 - 07:25