Nadanie obywatelstwa polskiego

Gdzie mogę złożyć wniosek?

Dokumenty możesz :

 1. złożyć w Punkcie Obsługi Klienta w sprawach obywatelstwa polskiego
 2. złożyć w Punkcie Informacyjnym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:
  al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań 
 3. przesłać na adres:
  Wielkopolski Urząd Wojewódzki
  Wydział Spraw Obywatelskich
  al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań

Jakie dokumenty muszę złożyć?

 • Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego (do pobrania) sporządzony czytelnie, zawierający:
  • dane osobowe cudzoziemca,
  • adres zamieszkania,
  • informacje o rodzicach cudzoziemca i dalszych wstępnych, jeżeli posiadali obywatelstwo polskie,
  • informacje o posiadaniu obywatelstwa polskiego w przeszłości, jego utracie oraz dacie nabycia obywatelstwa innego państwa,
  • informacje o źródłach utrzymania cudzoziemca, jego osiągnięciach zawodowych, działalności politycznej i społecznej,
  • informację o znajomości przez cudzoziemca języka polskiego,
  • dane małżonka cudzoziemca,
  • informację, czy cudzoziemiec ubiegał się o nabycie obywatelstwa polskiego w przeszłości,
  • uzasadnienie.
 • Cudzoziemiec sprawujący władzę rodzicielską nad małoletnim cudzoziemcem umieszcza dodatkowo we wniosku:
  • dane małoletniego,
  • informację, czy i przed jakim organem zostały złożone oświadczenia o wyrażeniu zgody na nabycie przez małoletniego obywatelstwa polskiego.
 • Dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku:
  • oryginał odpisu zupełnego  aktu urodzenia cudzoziemca i małoletniego objętego wnioskiem, wydane przez polski urząd stanu cywilnego,
  • oryginał odpisu  aktu  małżeństwa wydanego  przez polski urząd stanu cywilnego,
  • oświadczenie małoletniego,  który ukończył 16 lat, o wyrażeniu zgody na  nabycie obywatelstwa polskiego,
  • urzędowo poświadczona kserokopia aktualnego dokumentu tożsamości  cudzoziemca, małżonka, małoletniego,
  • urzędowo poświadczona kserokopia karty pobytu, zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE  lub dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu (UE),
  • dokumenty potwierdzające źródła utrzymania cudzoziemca.
 • Posiadane dokumenty potwierdzające informacje o rodzicach cudzoziemca i dalszych wstępnych, jeżeli posiadali obywatelstwo polskie.
 • Fotografie osób objętych wnioskiem. Fotografia powinna być nieuszkodzona, kolorowa, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość, pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii.
  Fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i z zamkniętymi ustami.

Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub przez konsula polskiego.

Zgodność kserokopii dokumentu z oryginałem można potwierdzić przy składaniu wniosku.

Jakie są opłaty?

Bez opłat

Regulacje prawne

 • ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim,
 • rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączanej do wniosku oraz wzorów aktu nadania obywatelstwa polskiego i zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego.
Autor: Aneta Budnik, Olga Hydzik
Data utworzenia: 21.11.2012
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 21.11.2012 - 11:05
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 28.05.2020 - 13:27