Nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych posiadacza paszportu

Jak zgłoszę nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych?

  1. W przypadku uprawdopodobnienia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych posiadacza dokumentu paszportowego, w tym danych dotyczących dokumentu paszportowego, posiadacz dokumentu paszportowego, może zgłosić taki fakt osobiście dowolnemu wojewodzie lub konsulowi w celu unieważnienia posiadanego dokumentu paszportowego.
  2. Zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych posiadacza dokumentu paszportowego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych niezwłocznie dokonuje matka, ojciec, opiekun prawny lub kurator.
  3. Zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych dokonuje się:
    • osobiście przed organem paszportowym, na formularzu, w formie dokumentu utrwalonego w postaci elektronicznej, który podpisuje się przy użyciu urządzenia umożliwiającego odwzorowanie podpisu własnoręcznego, a w przypadku braku takiej możliwości podpis składa się na wydruku formularza;
    • na piśmie na formularzu utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłanym na skrzynkę ePUAP: cya0y842lb/wuweu;
  4. Formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych
  5. Tożsamość osoby zgłaszającej nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych posiadacza dokumentu paszportowego potwierdza się w sposób przewidziany do potwierdzenia tożsamości i obywatelstwa wnioskodawcy lub osoby, której ma być wydany paszport.
Autor: Karolina Ignac
Data utworzenia: 08.11.2022
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 08.11.2022 - 10:20
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 15.11.2022 - 11:15