Ograniczenia w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

OGŁOSZENIE
DYREKTORA GENERALNEGO
WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU
O WPROWADZENIU OGRANICZEŃ W FUNKCJONOWANIU
WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU

Na podstawie § 12 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878 i 904) wprowadzam od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w następującym zakresie:

WIZYTY W URZĘDZIE

 1. Urząd wznawia bezpośrednią obsługę klientów na zasadach określonych poniżej, z zastrzeżeniem rodzaju spraw i sposobu ich załatwiania, o których mowa w punkcie INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPOSOBU ZAŁATWIANIA WYBRANYCH SPRAW. Informacje będą aktualizowane na bieżąco i są dostępne na stronie internetowej Urzędu, a także wywieszone w siedzibie Urzędu.
 2. Bezpośrednia obsługa klientów prowadzona jest na stanowiskach do tego przeznaczonych w poszczególnych budynkach Urzędu, tj. na antresoli i w holu budynku w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18 oraz w wyznaczonych pomieszczeniach w pozostałych budynkach Urzędu. Informacja dotycząca miejsca i stanowiska bezpośredniej obsługi będzie przekazana podczas umawiania wizyty.
 3. Wizyta klientów w Urzędzie odbywa się po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia.
 4. Informacje dotyczące imienia i nazwiska umówionego klienta oraz komórki organizacyjnej Urzędu, w której prowadzona jest sprawa, będą dostępne w Punkcie Informacyjnym Urzędu (hol), w siedzibie Urzędu w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18 oraz w punktach ochrony w pozostałych budynkach Urzędu.
 5. Złożenie skargi lub wniosku ustnie do protokołu odbywa się po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia, tel. 61 854 19 17, 61 854 15 42 lub 22 25 00 117, e-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl.
 6. Potwierdzanie profilu zaufanego odbywa się po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia, tel. 61 854 19 17, 61 854 15 42 lub 22 25 00 117, e-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl.
 7. Potwierdzanie profilu zaufanego odbywa się również w delegaturach Urzędu, po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia.

WYKAZ TELEFONÓW KONTAKTOWYCH DO SEKRETARIATÓW URZĘDU

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPOSOBU ZAŁATWIANIA WYBRANYCH SPRAW

SPRAWY PASZPORTOWE (Wydział Spraw Obywatelskich)

 1. w Oddziale Paszportów w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile – przyjmowani są klienci w celu złożenia wniosku o dokument paszportowy oraz odbioru paszportu wyłącznie:
  • posiadający anulowaną rezerwację internetową wizyty przypadającą na okres od 16 marca br. do 15 maja br., którzy w procesie anulowania wizyty zadeklarowali drogą elektroniczną do dnia ogłoszenia niniejszego komunikatu zainteresowanie przeniesieniem wizyty na inny termin,
  • posiadający internetową rezerwację wizyty przypadającą na okres od 1 czerwca br.,
  • w sytuacjach niecierpiących zwłoki po uprzednim ustaleniu terminu wizyty drogą telefoniczną;
 2. w Terenowym Punkcie Paszportowym w Gnieźnie, Nowym Tomyślu, Ostrowie Wielkopolskim i Szamotułach – przyjmowani są klienci w celu złożenia wniosku o dokument paszportowy i odbioru paszportu po uprzednim ustaleniu terminu wizyty drogą telefoniczną;
 3. dostępne numery telefonów na potrzeby ustalenia terminu wizyty:
  • Oddział Paszportów w Poznaniu: 61 854 10 16,
  • Oddział Paszportów w Kaliszu: 538 639 516,
  • Oddział Paszportów w Koninie: 538 639 508,
  • Oddział Paszportów w Lesznie: 538 639 514,
  • Oddział Paszportów w Pile: 538 639 513,
  • Terenowy Punkt Paszportowy w Gnieźnie: 539 674 533,
  • Terenowy Punkt Paszportowy w Nowym Tomyślu: 538 639 515,
  • Terenowy Punkt Paszportowy w Ostrowie Wielkopolskim: 539 674 536,
  • Terenowy Punkt Paszportowy w Szamotułach: 539 674 534;
 4. w przypadku braku możliwości uzyskania połączenia telefonicznego prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres:
 5. możliwość dokonania internetowej rezerwacji wizyty (nie dotyczy terenowych punktów paszportowych) zostanie wznowiona od 1 czerwca br.,
 6. godziny przyjęć klientów w dni robocze:
  • Oddział Paszportów w Poznaniu: od 8.15 do 15.15,
  • Oddział Paszportów w Kaliszu: od 8.15 do 15.15,
  • Oddział Paszportów w Koninie: od 8.15 do 15.15,
  • Oddział Paszportów w Lesznie: od 8.15 do 15.15,
  • Oddział Paszportów w Pile: od 8.15 do 15.15,
  • Terenowy Punkt Paszportowy w Gnieźnie: od 8.00 do 15.00,
  • Terenowy Punkt Paszportowy w Nowym Tomyślu: od 8.00 do 15.00,
  • Terenowy Punkt Paszportowy w Ostrowie Wielkopolskim: od 8.30 do 15.30,
  • Terenowy Punkt Paszportowy w Szamotułach: od 8.00 do 15.00;
 7. do budynku Urzędu wpuszczani są wyłącznie klienci umówieni uprzednio na wizytę telefonicznie lub posiadający rezerwację internetową;

SPRAWY OBYWATELSTWA POLSKIEGO (Wydział Spraw Obywatelskich)

 1. w Punkcie Obsługi Klienta w sprawach obywatelstwa polskiego przyjmowani są klienci w celu:
  • złożenia wniosku w sprawie obywatelstwa polskiego,
  • uzupełnienia wniosku w sprawie obywatelstwa polskiego posiadający wezwanie do uzupełnienia wniosku,
  • zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji posiadający zawiadomienie o zakończeniu postępowania;
 2. wizyta wymaga uprzedniego ustalenia terminu drogą telefoniczną pod numerem telefonu 61 854 10 32 czynnym w dni robocze w godzinach: od 8.30 do 10.00 lub dokonania internetowej rezerwacji;
 3. w przypadku braku możliwości uzyskania połączenia telefonicznego prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres: obywatelstwo@poznan.uw.gov.pl;
 4. możliwość dokonania internetowej rezerwacji wizyty zostanie wznowiona od 1 czerwca br.;
 5. godziny przyjęć klientów w dni robocze: od 10.30 do 15.30;
 6. do Punktu Obsługi Klienta wpuszczani są wyłącznie klienci umówieni uprzednio na wizytę telefonicznie lub posiadający rezerwację internetową;

SPRAWY OBYWATELSKIE (Wydział Spraw Obywatelskich)

 1. w Oddziale Nadzoru w Sprawach Obywatelskich przyjmowani są klienci wyłącznie w celu zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji w sprawach obywatelskich (ewidencja ludności, dowody osobiste, rejestracja stanu cywilnego oraz zmiana imienia i nazwiska) po uprzednim umówieniu terminu wizyty drogą telefoniczną pod numerem wskazanym w zawiadomieniu o zakończeniu postępowania;
 2. do budynku Urzędu wpuszczani są wyłącznie klienci umówieni uprzednio na wizytę telefonicznie;

OBSŁUGA CUDZOZIEMCÓW I ZEZWOLENIA NA PRACĘ (Wydział Spraw Cudzoziemców)

 1. wznawia się częściowo bezpośrednią obsługę klienta w zakresie odbioru kart pobytu, składania wniosków dotyczących legalizacji pobytu oraz złożenia odcisków linii papilarnych:
  • dla wizyt zarezerwowanych drogą internetową od 13 marca br. do 15 maja br., dla których został wyznaczony nowy termin,
  • dla wizyt posiadających rezerwację internetową,
  • dla wizyt zarezerwowanych drogą telefoniczną – dotyczy klientów, do których zostało skierowane wezwanie o uzupełnienie braków formalnych i stawiennictwo w Poznaniu,
  • wyżej wymienione wizyty będą się odbywać od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.15 do 15.15, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty w wyżej podany sposób. 
  • Zasady obsługi w Poznaniu:
   • na Sali A w lokalizacji: Plac Wolności 17 w Poznaniu obsługiwane są osoby w celu:
    • składania wniosków dotyczących legalizacji pobytu oraz uzupełniania  odcisków linii papilarnych – wizyty od 13 marca br. do 15 maja br., dla których został wyznaczony nowy termin,
    • składania odcisków linii papilarnych – wizyty umówione drogą telefoniczną, dotyczy klientów, do których zostało skierowane wezwanie o uzupełnienie braków formalnych.
   • na Sali B w lokalizacji: Plac Wolności 17 w Poznaniu w celu:
    • wydawania kart pobytu klientom posiadającym rezerwację internetową wizyty. Rezerwacji internetowej mogą dokonać klienci, których sprawy w aplikacji internetowej posiadają status „karta pobytu do odbioru w Poznaniu”.
   • Zasady obsługi w Delegaturach Urzędu w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile:
    W Delegaturach Urzędu w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile obsługiwane są osoby w celu:
    • składania wniosków dotyczących legalizacji pobytu oraz uzupełniania odcisków linii papilarnych – wizyty od 13 marca br. do 15 maja br., dla których został wyznaczony nowy termin,
    • składania odcisków linii papilarnych – wizyty posiadające rezerwacje internetowe,
    • wydawania kart pobytu klientom posiadającym rezerwację internetową wizyty, gdy ich karta znajduje się w danej delegaturze. Rezerwacji internetowej mogą dokonać klienci, których sprawy w aplikacji internetowej posiadają status „karta pobytu do odbioru w” (Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile);
 2. wznawia się w ograniczonym zakresie wizyty w celu zapoznania klientów z aktami spraw oraz przesłuchania:
  • w pierwszej kolejności realizowane będą przesłuchania zarezerwowane od 16 marca 2020 r., a w następnej kolejności będą ustalane terminy nowych wizyt,
  • wnioski o zapoznanie z aktami spraw, które nie zostały zrealizowane w związku z obowiązującym dotychczas ograniczeniem obsługi klienta, będą realizowane w pierwszej kolejności;
 3. wnioski dotyczące zezwoleń na pracę proszę składać za pośrednictwem operatora pocztowego bądź przez portal praca.gov.pl;
 4. wnioski o wpis do ewidencji zaproszeń proszę składać za pośrednictwem operatora pocztowego bądź drogą elektroniczną;
 5. punkt podawczy oraz punkt informacyjny pozostają nieczynne do odwołania, zalecamy kontakt za pośrednictwem operatorów pocztowych, poczty elektronicznej: cudzoziemcy@poznan.uw.gov.pl oraz infolinii Wydziału: tel. 61 850 87 77. Dla zachowania terminów legalnego pobytu w kraju wnioski i uzupełnienia w sprawach cudzoziemców proszę przesyłać tylko za pośrednictwem operatora pocztowego lub odłożyć w czasie;
 6. wnioski o pobyt czasowy, stały i pobyt rezydenta długoterminowego UE należy nadać najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu i czekać na dalsze instrukcje z Urzędu;
 7. złożenie skargi lub wniosku ustnie do protokołu odbywa się po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia tel. 61 850 87 70, e-mail: sc@poznan.uw.gov.pl;

KOORDYNACJA ŚWIADCZEŃ ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO (Wydział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego)

 1. osoby zainteresowane osobistym zapoznaniem się z aktami sprawy mogą kontaktować się telefonicznie z Punktem Obsługi Klienta Wydziału Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego, w celu uzgodnienia dogodnego terminu i godziny spotkania z pracownikiem Urzędu prowadzącym sprawę;
 2. kontaktować się można wyłącznie drogą telefoniczną od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.30 do 15.00 (tel. 81 854 10 70 lub 61 854 14 78) oraz elektroniczną na adres: koordynacja@poznan.uw.gov.pl;
 3. wszystkie dokumenty będące uzupełnieniem do złożonych wniosków prosimy wysyłać za pośrednictwem operatora pocztowego;

SPRAWY DOTYCZĄCE POLITYKI SPOŁECZNEJ (Wydział Polityki Społecznej)

 1. sprawy dotyczące PROGRAMU MALUCH+: tel. 61 85 41 783, 61 85 41 208, 61 8541 248;
 2. sprawy polityki społecznej i rynku pracy: tel. 61 85 41 825; 

SPRAWY REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ ZDROWIA

 1. postępowania o nałożenie na rodziców uchylających się od szczepień dzieci, grzywien w celu przymuszenia wykonania obowiązku (przeglądanie akt sprawy przez strony), tel. 61 854 17 73;
 2. obsługa konsultantów wojewódzkich w dziedzinie ochrony zdrowia (podpisywanie umów, odbieranie powołań, składanie oświadczeń), tel. 61 854 17 73;
 3. obsługa spraw z zakresu specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, tel. 694 818 527;

ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim)

 1. posiedzenia składów orzekających, w których wymagane jest osobiste stawiennictwo pacjenta, zostają zawieszone do odwołania;
 2. o nowych terminach posiedzeń składów orzekających, w których wymagane jest osobiste stawiennictwo pacjenta, zostaną Państwo powiadomieni listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru;

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Wszystkie dokumenty (wnioski, podania, żądania etc.) prosimy przesyłać za pomocą operatora pocztowego lub za pośrednictwem ePUAP. Nie ma możliwości osobistego złożenia dokumentacji.

OBOWIĄZKI KLIENTÓW PODCZAS WIZYT W URZĘDZIE

Klienci w trakcie wizyty w Urzędzie są zobowiązani do:

 • zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo kasku ochronnego oraz odsłonięcia twarzy w celu identyfikacji na wniosek pracownika Urzędu,
 • dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest automatyczny dozownik z płynem do dezynfekcji,
 • zachowania dystansu 2 m od innych osób przed i w budynku Urzędu.
Autor: Jacek Woźniak
Data utworzenia: 22.05.2020
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 22.05.2020 - 14:32
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 22.05.2020 - 15:31