Obrona cywilna

"... określenie "obrona cywilna" oznacza wypełnianie wszystkich lub niektórych zadań humanitarnych, mających na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych i przezwyciężanie ich bezpośrednich następstw, jak również zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania ..."

Protokół Dodatkowy do Konwencji Genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 r. dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych

Jedną z najważniejszych funkcji współczesnego państwa jest zapewnienie swoim obywatelom podstawowych warunków ochrony przed ewentualnymi, niebezpiecznymi skutkami klęsk żywiołowych, katastrof oraz innymi zdarzeniami, powodowanymi siłami natury, celową działalnością człowieka w tym także wojną.
Funkcja ta jest realizowana poprzez realizację zadań " obrony cywilnej " i skierowana jest na ochronę ludności, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny, jak również współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska i usuwaniu ich skutków.
Zadaniami obrony cywilnej są również ochrona zakładów pracy, urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr kultury i obejmują w szczególności:

 • wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie;
 • organizowanie ewakuacji ludności;
 • zaopatrzenie ludności w sprzęt i środki ochrony indywidualnej;
 • organizowanie i prowadzenie akcji ratunkowych;
 • udzielanie poszkodowanych pomocy medycznej;
 • walka z pożarami;
 • organizowanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia dla poszkodowanej ludności;
 • ochrona żywności i innych dóbr niezbednych do przetrwania;
 • zabezpieczanie dóbr kultury, urządzeń użyteczności publicznej i ważnej dokumentacji;
 • przygotowanie budowli ochronnych;
 • zaciemnianie i wygaszanie oświetlenia;
 • przygotowanie oraz prowadzenie likwidacji skażeń i zakażeń;
 • doraźne przywracanie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej, w tym pomocy w budowie i odbudowie awaryjnych ujęć wody;
 • doroźną pomoc w przywracaniu i utrzymaniu porządku na obszarach dotknętych klęskami żywiołowymi;
 • doraźną pomoc w grzebaniu zmarłych.

Zadania obrony cywilnej w okresie pokoju obejmją:

 • działalność planistyczną i prace organizacyjne;
 • działalność szkoleniową i upowszechniającą w zakresie obrony cywilnej;
 • przygotowanie ludności do uczestnictwa w powszechnej samoobronie.

Zadania w okresie pokoju, to również współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz w usuwaniu ich skutków, które realizowane są przez inne podmioty reagowania.

Autor: Marcin Jęczmionka
Data utworzenia: 01.06.2021
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 01.06.2021 - 11:25
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.06.2021 - 09:51