Opłaty

Stawki opłat związanych z załatwianiem spraw cudzoziemców i dane do płatności

Czynność

Stawka opłaty skarbowej Dane do płatności
Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 440 zł

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań
Nr rachunku:
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji 440 zł
Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa i w celu korzystania z mobilności długoterminowej 440 zł
Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową 170 zł

Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu cudzoziemca na terytorium RP jeżeli przebywa na tym terytorium:

  1. jest obowiązany do osobistego stawiennictwa przed polskim organem władzypublicznej lub
  2. obecności cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga jego wyjątkowa sytuacja osobista, lub
  3. obecności cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga interes Rzeczypospolitej Polskiej.

 

85 zł

340 zł

85 zł

Zezwolenie na pobyt czasowy (pozostałe przypadki) 340 zł
Zezwolenie na pobyt stały 640 zł
Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE 640 zł
Przedłużenie wizy 406 zł
Wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń 27 zł
Duplikat decyzji 5 zł za każdą rozpoczętą stronę
Zmiana decyzji 10 zł
Decyzja – udzielenie świadczenia pieniężnego dla posiadacza Karty Polaka 10 zł
Wydanie zaświadczenia 17 zł

Karty pobytu

Czynność Stawka Dane do płatności
Wydanie lub wymiana karty pobytu 50 zł

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Poznań, al. Niepodległości 16/18
Nr rachunku:
70 1010 1469 0000 3922 3100 0000

Wydanie lub wymiana karty pobytu dla małoletnich, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu nie ukończyli 16 lat/uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów 25 zł
Wymiana karty pobytu w przypadku zawinionej utraty lub zniszczenia 100 zł

Zezwolenia na pracę

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę typ A, B, C na okres przekraczający 3 miesiące 100 zł

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Poznań, al. Niepodległości 16/18
Nr rachunku:
70 1010 1469 0000 3922 3100 0000

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę typ A, B, C na okres nieprzekraczający 3 miesięcy 50 zł
Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę typ A, B, C 50 zł
Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę typ D 200 zł
Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę typ D 100 zł
Pełnomocnictwa
Czynność Stawka opłaty skarbowej Dane do płatności
Pełnomocnictwo złożone w Poznaniu

17 zł

Urząd Miasta Poznania
Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Pełnomocnictwo złożone w Delegaturze w Kaliszu

Urząd Miasta w Kaliszu
Nr 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440

Pełnomocnictwo złożone w Delegaturze w Koninie

Urząd Miasta w Koninie
Nr 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

Pełnomocnictwo złożone w Delegaturze w Lesznie

Urząd Miasta Leszna
Nr 26 1020 3088 0000 8302 0005 7513

Pełnomocnictwo złożone w Delegaturze w Pile

Urząd Miasta Piły
Nr 09 1020 4027 0000 1202 1119 3291

Autor: Aneta Budnik
Data utworzenia: 08.10.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 08.10.2018 - 10:41
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 08.10.2018 - 12:36