Państwowy Egzamin Specjalizacyjny PESFZ

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Fizjoterapeutów (PESFZ) przeprowadzany jest na zasadach określonych w art. 49-60 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. poz. 1994) oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów (Dz. U. poz. 490).

Fizjoterapeuci zamierzający przystąpić do tego egzaminu powinni dokonać elektronicznego zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza Wniosku o dopuszczenie do PESFZ, znajdującego się na stronie internetowej Centrum Egzaminów Medycznych www.cem.edu.pl.

Po wypełnieniu Wniosku zgłoszeniowego, fizjoterapeuta powinien go wydrukować i podpisać, a następnie wraz z wymaganą dokumentacją, o której mowa w art. 49 ustawy oraz w programie specjalizacji, złożyć do właściwego wojewody.

Wykaz dokumentów wymaganych do przystąpienia do PESFZ:

 1. wniosek o dopuszczenie do PESFZ – formularz wniosku jest generowany elektronicznie i pobierany na stronie internetowej CEM;
 2. dokument potwierdzający wniesienie na konto CEM opłaty za PESFZ;
 3. karta specjalizacji z udokumentowanym przebiegiem specjalizacji, opinią kierownika specjalizacji oraz  zaliczeniem, wraz z datą zaliczenia, przez kierownika specjalizacji. Kierownik specjalizacji może zaliczyć specjalizację po dacie zakończenia odbywania specjalizacji;
 4. zaświadczenia o ukończonych kursach wymaganych programem specjalizacji ;
 5. odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem (przez szkołę wyższą, która wydała dyplom lub notariusza);
 6. zaświadczenie wydane przez uczelnię medyczną potwierdzające złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu z języka obcego (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski);
 7. dokumentacja potwierdzająca wykonanie obowiązku samokształcenia; (studiowanie piśmiennictwa, odbycie przynajmniej jednego z wytypowanych kursów uzupełniających certyfikowanych przez PTF, przygotowanie i zaliczenie u kierownika specjalizacji pracy poglądowej lub oryginalnej).
 8. biała, wiązana, niepodpisana teczka.

Uwaga!

Osoba, która została dopuszczona do PESFZ przed dniem wejścia w życie ustawy, ale do niego nie przystąpiła albo, po przystąpieniu, nie uzyskała wyniku pozytywnego z części albo całości PESFZ, do wniosku zgłoszeniowego dołącza jedynie dokument potwierdzający wniesienie na konto CEM opłaty za PESFZ.

Terminy składania wniosku – zgłoszenia:

 • do sesji jesiennej – do dnia 15 lipca
 • do sesji wiosennej – do dnia 15 stycznia

Dokumenty /w białej wiązanej teczce/ należy składać w Punkcie Informacyjnym, al. Niepodległości 16/18 (Hol Główny Urzędu) lub przesłać na adres:

Wydział Zdrowia WUW
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

Wojewoda, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku i dokumentów przekazuje je właściwemu konsultantowi krajowemu i zwraca się o weryfikację, w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia, czy wnioskodawca odbył szkolenie specjalizacyjne zgodnie
z programem specjalizacji.

Konsultant krajowy przekazuje właściwemu wojewodzie rozstrzygnięcie i zwraca wniosek  i dokumenty.

W przypadku niezrealizowania przez wnioskodawcę programu specjalizacji, właściwy konsultant krajowy wskazuje brakujące części programu specjalizacji.

 Wojewoda niezwłocznie po uzyskaniu informacji od konsultanta krajowego:

1) potwierdza zakończenie szkolenia specjalizacyjnego

albo

2) kieruje do zrealizowania brakującej części programu specjalizacji i przedłuża okres trwania szkolenia specjalizacyjnego na czas niezbędny do realizacji tej części.

Wojewoda zawiadamia wnioskodawcę o rozstrzygnięciu.

Wnioskodawca po zrealizowaniu brakującej części programu specjalizacji i potwierdzeniu tego przez kierownika specjalizacji w KS może wystąpić z wnioskiem o dopuszczenie do PESFZ.

Wojewoda po potwierdzeniu zakończenia szkolenia specjalizacyjnego podejmuje decyzję o dopuszczeniu wnioskodawcy do PESFZ. 

Wojewoda opracowuję listę osób dopuszczonych do PESFZ, którą przekazuje do CEM.

CEM ustala listy fizjoterapeutów zdających PESFZ w danym miejscu i terminie oraz zawiadamia te osoby o terminie i miejscu egzaminu i nadanym numerze kodowym, nie później niż 21 dni przed dniem jego rozpoczęcia, pocztą elektroniczną na adres wskazany we wniosku o dopuszczenie do PESFZ a przypadku jego braku, pocztą na wskazany w tym wniosku adres do korespondencji.

PESFZ jest przeprowadzany dwa razy w roku:

 • w sesji wiosennej od dnia 2 maja do dnia 15 czerwca
 • w sesji jesiennej od dnia 2 listopada do dnia 15 grudnia.
Autor: Iwona Kulesza
Data utworzenia: 29.06.2017
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 29.06.2017 - 07:22
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 23.04.2019 - 10:19