Pełnomocnik do spraw mniejszości narodowych i etnicznych

W dniu 12 lutego 2016 roku na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 573), z dniem 12 lutego 2016 r. wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann ustanowił

Marię Krupecką
pełnomocnikiem do spraw mniejszości narodowych i etnicznych.

Kontakt:

tel.: 61 854 12 78
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
ul. Kościuszki 95 pokój 113.

Wydarzenia

Pełnomocnik realizuje niżej wymienione zadania:

  1. koordynuje na obszarze województwa działania organów administracji rządowej, realizujących zadania na rzecz mniejszości;
  2. podejmuje działania na rzecz respektowania praw mniejszości i przeciwdziała naruszaniu tych praw i dyskryminacji osób należących do mniejszości;
  3. podejmuje działania na rzecz rozwiązywania problemów mniejszości;
  4. podejmuje działania na rzecz respektowania praw osób posługujących się językiem regionalnym;
  5. prowadzi sprawy dotyczące wniosków gmin o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego w języku mniejszości narodowej lub etnicznej;
  6. prowadzi sprawy dotyczące zadań do ujęcia w ramach rządowego Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020;
  7. przygotowuje projekty umów z jednostkami nie zaliczonymi do sektora finansów publicznych w zakresie realizacji zadań przewidzianych w rządowym Programie integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020;
  8. współpracuje z Wydziałem Finansów i Budżetu w zakresie nadzoru nad wykorzystaniem środków z rządowego Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 przez beneficjentów Programu;
  9. przygotowuje, we współpracy z innymi instytucjami, program działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych;
  10. udziela przedstawicielom gmin i powiatów oraz organizacjom pozarządowym pomocy w pozyskiwanie środków finansowych na sfinansowanie zadań z zakresu rządowego Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pełnomocnik jest upoważniony do uczestnictwa w pracach Zespołu do Spraw Mniejszości Narodowych i jego podzespołów oraz do przygotowywania informacji dla tego Zespołu na temat przestrzegania praw mniejszości narodowych i etnicznych w województwie wielkopolskim.

Pełnomocnik reprezentuje Wojewodę Wielkopolskiego na uroczystościach i spotkaniach organizowanych przez mniejszości narodowe i etniczne oraz na uroczystościach i spotkaniach, których tematem są sprawy z zakresu mniejszości narodowych i etnicznych.

Pełnomocnik przedstawia Wojewodzie Wielkopolskiemu roczne sprawozdania ze swojej działalności, informując Wojewodę Wielkopolskiego o zaistniałych sytuacjach

Wydarzenia 2020 r.

Wydarzenia 2019 r.

 Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 – wykaz dotacji, opublikowano 11 lutego 2019 r.

Archiwum wydarzeń

Akty prawne:

Inne informacje:

Autor: Maria Krupecka
Data utworzenia: 22.03.2016
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 22.03.2016 - 13:00
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 27.04.2020 - 09:49