Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego do spraw HNS

Data powołania: 
01.06.2023
Wydział obsługujący: 
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Charakter obligatoryjny: 
Tak

Na podstawie art. 23f ust. 1 ustawy z dnia 23 września 2022 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium oraz zasadach udzielania pomocy wojskom sojuszniczym i organizacjom międzynarodowym (Dz. U. z 2023 poz. 807), 1 czerwca 2023 r. Wojewoda Wielkopolski powołał Jerzego Fleminga na stanowisko pełnomocnika do spraw HNS (Host Nation Support).

Do zadań pełnomocnika ds. HNS należy:

  1. reprezentowanie odpowiednio ministra albo wojewody w sprawach dotyczących HNS na forum międzynarodowym i krajowym;
  2. przedstawianie odpowiednio ministrowi albo wojewodzie propozycji rozwiązań dotyczących realizacji zadań w zakresie HNS przez ministerstwo, urząd wojewódzki i podległe im jednostki organizacyjne;
  3. planowanie, organizowanie i monitorowanie realizacji zadań w zakresie HNS odpowiednio w ministerstwie albo urzędzie wojewódzkim i podległych im jednostkach organizacyjnych;
  4. koordynowanie współpracy między odpowiednio ministerstwem albo urzędem wojewódzkim a Ministerstwem Obrony Narodowej w celu racjonalnego wykorzystywania zasobów obronnych na potrzeby realizacji HNS;
  5. inicjowanie i koordynowanie przygotowania odpowiednio w ministerstwie albo w urzędzie wojewódzkim projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów w zakresie problematyki HNS;
  6. koordynowanie funkcjonowania PK HNS odpowiednio w ministerstwie albo urzędzie wojewódzkim i podległych im jednostkach organizacyjnych;
  7. koordynowanie odpowiednio w ministerstwie albo urzędzie wojewódzkim gromadzenia, przetwarzania, aktualizowania i wymiany informacji na potrzeby CBD HNS.
Autor: Dorota Radzicka-Kanicka
Data utworzenia: 19.04.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 19.04.2023 - 14:52
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 15.06.2023 - 14:25