Pobyt stały - Karta Polaka

 Zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka

Gdzie mogę złożyć wnioski?

 • w Poznaniu w Wydziale Spraw Cudzoziemców
  pl. Wolności 17
  poniedziałek 9:30-18:00
  wtorek-piątek 8:15-15:15

Wizytę w celu złożenia wniosku musisz zarezerwować wcześniej przez stronę internetową: https://www.poznan.uw.gov.pl/rejestracja/ wybierając kolejkę F – złożenie wniosku.

Sprawdź stan kolejek https://www.poznan.uw.gov.pl/rejestracja/

Wraz z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na pobyt stały w ramach jednej wizyty możesz złożyć wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego. Więcej o świadczeniach pieniężnych

Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku osobiście do ostatniego dnia legalnego  pobytu, dla zachowania terminu prześlij wniosek w wersji papierowej pocztą na adres:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Spraw Cudzoziemców
pl. Wolności 17
61-739 Poznań

Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej.

Pamiętaj by we wniosku podać nam swój adres mailowy!

Następnie zostaniesz wezwany do osobistego stawiennictwa celem pobrania odcisków palców. 

Do osobistego stawiennictwa w celu złożenia odcisków palców należy zgłosić się z wezwaniem oraz okazać je osobie obsługującej. Powyższe umożliwi dokonanie pozytywnej weryfikacji formalnej wniosku oraz umieszczenie w dokumencie podróży odcisku stempla potwierdzającego złożenie wniosku.

Wizytę w celu uzupełnienia odcisków palców możesz zarezerwować poprzez stronę internetową https://www.poznan.uw.gov.pl/rejestracja/, wybierając kolejkę H – złożenie odcisków palców

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o pobyt stały możesz złożyć , jeżeli posiadasz ważną Kartę Polaka i zamierzasz osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli złożysz wniosek o pobyt stały w terminie i nie będzie w nim braków formalnych lub braki formalne uzupełnisz we wskazanym przez nas terminie, Twój pobyt będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna.

Jeżeli zawnioskujesz o zawieszenie postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt stały, Twój pobyt w tym czasie nie będzie uznawany za legalny.

Uwaga: Umieszczenie stempla w dokumencie podróży nie uprawnia cudzoziemca do podróżowania po terytorium innych państw obszaru Schengen, natomiast cudzoziemiec może wyjechać do kraju pochodzenia.

Jakie dokumenty muszę złożyć?

 • Wniosek  wypełniony zgodnie z pouczeniem w 1 egzemplarzu  wniosek do pobrania.Wniosek można również pobrać w Wydziale Spraw Cudzoziemców, Pl. Wolności 17. Lub wypełnij wniosek on-line.
 • Cztery  fotografie:
  • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
  • wymiary 35 mm x 45 mm;
  • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
  • przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle,
  • przedstawiające osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowujące naturalny kolor jego skóry;
  • przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii

Uwaga: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

 • Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.
 • Kserokopia ważnej Karty Polaka wraz z oryginałem do wglądu,
 •  Oświadczenie

Uwaga: do wydania niezbędne będą również dokumenty potwierdzające okoliczności, które wskazano we wniosku (podlinkowanie do treści: Czy poza załącznikami, które złożyłem z wnioskiem będą wymagane inne dokumenty).

Jak wypełnić wniosek?

Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z pouczeniem, które znajduje się we wniosku.

Wypełniając wniosek pamiętaj, aby:

 • wypełnić go czytelnie w języku polskim;
 • wypełnić wszystkie wymagane rubryki wniosku zgodnie ze stanem faktycznym;
 • wypełnić go wielkimi literami wpisanymi w odpowiednie kratki;
 • jeśli w przeszłości podawałeś inne dane osobowe – poinformować o tym fakcie
 • w uzasadnieniu;
 • podać miejsce faktycznego pobytu, gdzie będzie odbierana korespondencja;
 • w części dot. karalności wskazać informacje o wydanych wobec ciebie wyrokach a w przypadku niepewności, co do wydanych wyroków wskazać, iż postępowanie pozostaje
 • w toku (UWAGA: uiszczenie kary grzywny nie świadczy o tym, iż nie wszczęto postępowania karnego i nie wydano wyroku w sprawie);
 • w części dot. toczących się postępowań karnych lub postępowaniach w sprawach o wykroczenia podać informacje o wszystkich toczących się postępowaniach (np. w sprawie nie przyjętych mandatów karnych)
 • dołączyć do wniosku fotografie wykonane w odpowiednim formacie;
 • złożyć pod nim własnoręczny podpis oraz wpisać imię i nazwisko posługując się alfabetem łacińskim.

Czy poza załącznikami, które złożyłem z wnioskiem będą wymagane inne dokumenty?

Do wydania decyzji pozytywnej w sprawie pobytu stałego niezbędne będą także:

dokumenty potwierdzające zamiar pozostania w Polsce na stałe, np. akt własności lokalu na terytorium RP lub inne dokumenty świadczące o posiadaniu tytułów prawnych do lokali na tym terytorium (np. umowa najmu), obowiązujące aktualnie, a także w dłuższej perspektywie w przyszłości - dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy w Polsce, prowadzenie działalności gospodarczej, dowody zamieszkania na stałe w Polsce członków rodziny, zaświadczenie wydane przez jednostkę prowadzącą kształcenie w Polsce o pobieraniu nauki lub kopia legitymacji studenckiej wraz z oryginałem do wglądu,
zaświadczenie o wywiązywaniu się z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa,
zaświadczenie o niekaralności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Uwaga: Dołączenie wszystkich wymienionych dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania możesz być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

Jakie są opłaty?

Opłata za wydanie lub wymianę karty pobytu wynosi:

50,00 zł

Opłatę należy uiścić na konto:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Poznań, al. Niepodległości 16/18
nr rachunku bankowego: 70 1010 1469 0000 3922 3100 0000

Ulga w wysokości 50% w opłacie za wydanie karty przysługuje cudzoziemcom:

 • którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
 • których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej i szkole wyższej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • małoletnim, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu nie ukończyli 16 lat.

Opłata skarbowa za przedłożenie pełnomocnictwa wynosi: 17,00 zł

Opłatę należy uiścić na konto:

 • Za pełnomocnictwo przedłożone w Poznaniu
  Urząd Miasta Poznania
  Wydział Finansowy
  Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
  ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań
  PKO BP S.A.
  94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
 • Za pełnomocnictwo przedłożone w Delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Kaliszu
  Urząd Miejski w Kaliszu
  07 1020 2212 0000 5802 0387 5440
 • Za pełnomocnictwo przedłożone w Delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Konie
  Urząd Miejski w Koninie
  67 1560 0013 2015 2804 6127 0034
 • Za pełnomocnictwo przedłożone w Delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie
  Urząd Miasta Leszna
  26 1020 3088 0000 8302 0005 7513
 • Za pełnomocnictwo przedłożone w Delegaturze Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Pile
  Urząd Miasta Piły
  09 1020 4027 0000 1202 1119 3291

Kiedy i gdzie mogę odebrać kartę pobytu?

Pamiętaj, że kartę pobytu możesz odebrać tylko osobiście:

w Wydziale Spraw Cudzoziemców
Pl. Wolności 17
poniedziałek 9:30-18:00
wtorek-piątek 8:15-15:15

Wizytę w celu odbioru karty pobytu w Poznaniu możesz zarezerwować wcześniej poprzez stronę internetową: https://www.poznan.uw.gov.pl/rejestracja/ wybierając kolejkę E – Odbiór karty pobytu

Sprawdź stan kolejek https://www.poznan.uw.gov.pl/rejestracja/

w jednej z delegatur urzędu:

Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu

Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koninie

Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie

Delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Pile

Informację o miejscu odbioru karty pobytu znajdziesz sprawdzając status sprawy na stronie: https://www.poznan.uw.gov.pl/cudzoziemcy-stan/

Co muszę wiedzieć?

Przy składaniu wniosku o zezwolenie na pobyt stały pobierane są odciski linii papilarnych.

Dokumenty składasz w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu.

Jeśli do wniosku składasz dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie również tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

Pisma doręczamy pod wskazanym we wniosku adresem albo jeśli ustanowisz pełnomocnika, pod adresem pełnomocnika.

Jeśli zamieszkasz za granicą i nie ustanowisz pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju (Polsce), jesteś obowiązany wskazać w kraju (Polsce) pełnomocnika do doręczeń. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla Ciebie pisma pozostawimy się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Zezwolenia na pobyt stały udzielamy na czas nieokreślony.

Zezwolenia na pobyt stały udziela, odmawia jego udzielenia albo cofa je wojewoda właściwy ze względu na miejsce Twojego pobytu, w drodze decyzji.

Jeśli masz pytania:

Autor: Marta Chojnacka
Data utworzenia: 02.01.2017
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 02.01.2017 - 11:41
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 28.05.2019 - 09:10