Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

Gdzie mogę złożyć wniosek?

Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego możesz :

 • przesłać na adres:
  Wielkopolski Urząd Wojewódzki
  al. Niepodległości 16/18
  61 - 713 Poznań
 • złożyć osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu (pok. nr 025, bud. B):
  w poniedziałek w godz. 8.00-16.00
  od  wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30
 • złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich, ul. Kościuszki 95, 61-716 Poznań (budynek „D”), po wcześniejszej internetowej rejestracji wizyty.
  Godziny przyjmowania klientów:
  • w poniedziałki od 11.00 do 16.00,
  • od wtorku do piątku od 10.00 do 14.00,
  • tel.: (61) 854 10 32
  • fax: (61) 852 22 23

Osoba zamieszkująca poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może złożyć wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego za pośrednictwem konsula właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania.

Jakie dokumenty muszę złożyć?

 • Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego (do pobrania) zawierający:
  • dane osobowe osoby, której posiadanie lub utrata obywatelstwa ma być stwierdzone,
  • dokładne informacje o ostatnim miejscu zamieszkania w Polsce osoby, której postępowanie ma dotyczyć,
  • informacje o posiadanych polskich dokumentach (dowód osobisty, paszport, książeczka wojskowa),
  • informacje o polskiej placówce dyplomatycznej właściwej miejscowo dla miejsca zamieszkania za granicą osoby, której postępowanie ma dotyczyć,
  • inne informacje istotne dla podjęcia decyzji w sprawie.
 • kserokopię dokumentu stwierdzającego tożsamość i obywatelstwo osoby, której postępowanie  ma dotyczyć,  poświadczoną przez notariusza lub występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym,
 • odpis zupełny aktu urodzenia osoby, której postępowanie ma  dotyczyć,
 • odpis aktu małżeństwa  osoby, której postępowanie ma dotyczyć  lub dokument potwierdzający zmianę danych osobowych,
 • w przypadku braku numeru PESEL - zaświadczenie o zameldowaniu bądź wymeldowaniu z miejsca zamieszkania,
 • wszelkie inne dokumenty urzędowe bądź prywatne, wskazujące na posiadanie bądź utratę obywatelstwa polskiego (np. książeczka wojskowa, dokumenty mianowania na stanowiska służbowe w administracji polskiej lub obcej, zaświadczenia z zakładów pracy, informacje o nr PESEL, itp.),
 • dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej.

Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub przez konsula polskiego.

Zgodność kopii dokumentu z oryginałem można poświadczyć przy składaniu wniosku.

Jakie są opłaty?

Opłatę skarbową w wysokości 58 zł wpłać na konto:

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Regulacje prawne

 • ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2018 r. poz.1829),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego (Dz.U. z 2012 r. poz.925),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz.2096),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.)  
Autor: Aneta Budnik, Olga Hydzik
Data utworzenia: 21.11.2012
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 21.11.2012 - 07:23
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 03.01.2019 - 12:15