Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce

Na podstawie uchwały Rady Ministrów z 2003r. w województwie wielkopolskim od roku 2004 realizowany jest „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” Uczestniczą w nim samorządy gminne oraz inne podmioty, przede wszystkim organizacje romskie, których projekty działań, podejmowanych w ramach „Programu”, zostaną zaakceptowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

PROGRAM NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE

Historia
Pilotażowy program rządowy na rzecz społeczności romskiej w województwie małopolskim trwał w latach 2001-2003. Założono, że realizacja Programu w Małopolsce będzie wstępem do przygotowania i realizacji ogólnopolskiego, wieloletniego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce.
Realizacja w latach 2004-2013 Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce obejmuje obszar całego kraju.
W realizacji Programu uczestniczą, poza instytucjami rządowymi:

  • przedstawiciele społeczności romskiej,
  • jednostki samorządu terytorialnego (podstawowymi jednostkami na których opiera się Program są gminy)
  • organizacje pozarządowe, którym bliskie są problemy społeczności romskiej.

Koordynatorem Programu jest minister odpowiedzialny za sprawy mniejszości narodowych i etnicznych (Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji).

Cele
Zasadniczym celem projektu jest doprowadzenie do pełnego uczestnictwa Romów
w życiu społeczeństwa obywatelskiego i zniwelowanie różnic dzielących tę grupę od reszty społeczeństwa.
Szczególnie istotne jest wyrównanie poziomów w takich dziedzinach jak: edukacja, zatrudnienie, zdrowie, higiena, warunki lokalowe, umiejętności funkcjonowania Romów w społeczeństwie obywatelskim. 
Finanse
W celu zagwarantowania w budżecie państwa środków na realizację Programu niezbędne jest tworzenie rezerwy celowej, pozostającej do dyspozycji ministra odpowiedzialnego za sprawy mniejszości narodowych i etnicznych (Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji). Środki te w ramach dotacji są uruchamiane na wniosek ministra i przekazywane za pośrednictwem wojewodów lub bezpośrednio podmiotom realizującym zadania.

Szczegółowy opis Programu znajduje się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:

www.mswia.gov.pl

Autor: Karina Michalak
Data utworzenia: 09.07.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 04.07.2012 - 18:46