Dodatki mieszkaniowe COVID-19

Przyjęta przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawa z dnia 10 grudnia 2020 roku o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa wprowadza nowy instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, polegający na możliwości przyznawania takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”.

Dopłata do czynszu stanowi składnik dodatku mieszkaniowego i jest finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dodatek mieszkaniowy powiększony o taką dopłatę traktować należy jak „zwykły” dodatek mieszkaniowy. Jedyne różnice, które należy uwzględnić w procedurze jego przyznawania i wypłacania wynikają z art. 15zzzic -15zzzii ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł. Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z art. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

W celu sprawnego wdrożenia nowego mechanizmu pomocy wnioski należy składać do wojewody w wersji papierowej lub poprzez ePUAP oraz równocześnie drogą mailową na adres: doplatadoczynszu@poznan.uw.gov.pl

Zgodnie z zapisami art 65 ust. 11 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 568): Państwowe jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku.

W związku z tym, środki na dopłaty do czynszu winny być przekazywane do jednostek samorządu terytorialnego na wydzielony rachunek związany z przeciwdziałaniem COVID-19.

Autor: Sylwia Menes
Data utworzenia: 08.01.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 08.01.2021 - 11:05
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 29.09.2021 - 13:04