Fundusz Azylu, Migracji i Integracji - FAMI

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (w skrócie FAMI) to mechanizm finansowy zastępujący Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców, Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów, funkcjonujące w ramach Programu ogólnego SOLID „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”.

Celem ogólnym FAMI jest przyczynianie się do skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi i do realizacji, wzmacniania i rozwoju wspólnej polityki w zakresie azylu, ochrony uzupełniającej i ochrony czasowej oraz wspólnej polityki imigracyjnej.

Więcej informacji o FAMI na stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: www.fundusze.mswia.gov.pl  oraz www.copemswia.gov.pl.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w ramach FAMI realizuje projekty:

I. BEZPIECZNA PRZYSTAŃ

"Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta".

Cel szczegółowy – integracja/legalna migracja

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Celem głównym projektu jest poprawa jakości usług świadczonych przez służby Wojewody Wielkopolskiego na rzecz obywateli państw trzecich poprzez pakiet działań ukierunkowanych na wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich, rzeczowych i informacyjnych.

Cele cząstkowe projektu:

 • podniesienie standardów bezpośredniej obsługi klienta,
 • podniesienie standardów technicznych i wizualnych oraz doposażenie pomieszczeń biurowych i stanowisk pracy pracowników obsługujących obywateli państw trzecich w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Poznaniu i Delegaturach w Lesznie, Koninie, Kaliszu i Pile,
 • zwiększenie dostępności usług i informacji o  prawach i obowiązkach cudzoziemców oraz o stanie prowadzonych spraw,
 • zwiększenie skuteczności komunikacji z klientem,
 • budowa efektywnej e-administracji: modernizacja i dalszy rozwój narzędzi informatycznych dla zapewnienia skutecznej i sprawnej obsługi,
 • usprawnienie procesów wewnętrznych związanych z obsługą spraw obywateli państw trzecich, w tym komunikacji wewnętrznej,
 • zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych oraz zasobów ludzkich,
 • podniesienie kwalifikacji i kompetencji służb Wojewody Wielkopolskiego  zaangażowanych w sprawy obywateli państw trzecich,
 • poprawa wizerunku Wojewody jako organu pierwszego kontaktu cudzoziemca z administracją rządową Rzeczypospolitej Polskiej.

"Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta - etap II"

Cel szczegółowy – integracja/legalna migracja

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Celem głównym Projektu jest poprawa jakości usług świadczonych przez służby Wojewody Wielkopolskiego na rzecz obywateli państw trzecich poprzez pakiet działań ukierunkowanych na wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich, rzeczowych i informacyjnych.

Cele cząstkowe projektu:

 • podniesienie standardów bezpośredniej obsługi klienta,
 • optymalizacja warunków pracy i wyposażenia stanowisk obsługujących obywateli państw trzecich,
 • usprawnienie systemu magazynowania i archiwizacji akt,
 • zwiększenie skuteczności komunikacji z klientem,
 • dalszy rozwój narzędzi informatycznych dla zapewnienia skutecznej i sprawnej obsługi obywateli państw trzecich,
 • usprawnienie procesów wewnętrznych związanych z obsługą spraw obywateli państw trzecich, w tym komunikacji wewnętrznej,
 • wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich zaangażowanych w sprawy obywateli państw trzecich.

II. „WIELKOPOLSKA WSPÓLNA SPRAWA”

Cel szczegółowy – integracja/legalna migracja

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

Aktualności

Celem głównym projektu jest kompleksowe podwyższenie standardu usług integracyjnych dla obywateli państw trzecich w województwie wielkopolskim.

Cele szczegółowe projektu:

 • doskonalenie wiedzy pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Powiatowych Urzędów Pracy w woj. wielkopolskim oraz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej przepisów związanych z integracją cudzoziemców, a także nabycie umiejętności pozwalających na ich profesjonalną obsługę.
 • zapewnienie specjalistycznych szkoleń dla personelu Wydziału Polityki Społecznej, Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Powiatowych Urzędów Pracy w woj. wielkopolskim oraz opracowanie/wydanie praktycznego podręcznika dla podmiotów pracujących na rzecz integracji obywateli państw trzecich
 • stworzenie i funkcjonowanie punktów informacyjno-doradczych dla obywateli państw trzecich na terenie woj. wielkopolskiego,
 • zapewnienie kursów języka polskiego, co najmniej na dwóch poziomach, trwających minimum 24 miesiące w czasie realizacji projektu, dla obywateli państw trzecich, mieszkających na terenie woj. wielkopolskiego,
 • organizowanie nie rzadziej niż raz w miesiącu kursów adaptacyjnych dla cudzoziemców, mieszkających na terenie woj. wielkopolskiego, dotyczących wartości i praw obowiązujących w Polsce,
 • zapewnienie wsparcia szkół w woj. wielkopolskim w zakresie pracy z dzieckiem cudzoziemskim,
 • prezentacja pozytywnych aspektów migracji jako procesu wzbogacającego lokalne społeczności, co może mieć przełożenie na integrację obywateli państw trzecich, mieszkających na terenie woj. wielkopolskiego,
 • wymiana dobrych praktyk z pracownikami innych niż krajowe organizacji pozarządowych wspierających rozwój cudzoziemców w społeczności lokalnej, czerpanie z ich doświadczeń w celu podwyższenia standardu usług integracyjnych dla obywateli państw trzecich w województwie wielkopolskim,
 • poprawa sytuacji socjalno-bytowej migrantów – obywateli państw trzecich, mieszkających na terenie woj. wielkopolskiego,
 • wzmocnienie procesu integracji dzieci polskich oraz obywateli państw trzecich,
 • prowadzenie powszechnie dostępnej strony internetowej dla osób państw trzecich w językach: angielskim, rosyjskim i ukraińskim.
Autor: Małgorzata Musiał
Data utworzenia: 06.07.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 06.07.2018 - 10:26
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.03.2020 - 11:33