Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy

Podstawa prawna:

  • Art. 39g ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1907 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U 2017 poz. 151)
     

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wpis do rejestru z następującymi danymi:
1. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania,
2. numer w ewidencji działalności gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym – o ile są wymagane,
3. numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy,
4. wskazanie miejsca prowadzenia ośrodka szkolenia.
Do wniosku należy dołączyć:
1. program szkolenia wraz z planem wykonania szkolenia oraz metodami nauczania,
2. kopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wiedzę instruktorów techniki jazdy oraz wykładowców,
3. kopię dokumentów zawierających informacje o: warunkach lokalowych, wyposażeniu dydaktycznym oraz miejscu przeznaczonym do prowadzenia zajęć praktycznych i posiadanych pojazdach albo kopię umowy - na przeprowadzenie zajęć z ośrodkiem doskonalenia techniki jazdy; lub dokumentów zawierających informację o urządzeniu technicznym do symulowania jazdy w warunkach specjalnych, posiadających odpowiedni certyfikat - wydany przez jednostkę akredytowaną w polskim systemie akredytacji; wraz z kopią certyfikatu,
4. dokument potwierdzający spełnianie odpowiednich wymagań technicznych przez pojazdy, o których mowa w ust. 2 pkt 3 lit. e, wydany przez rzeczoznawcę samochodowego, o którym mowa w art. 79a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,
5. dowody uiszczenia opłat.
Dodatkowo przedsiębiorca składa oświadczenie o następującej treści:
„Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia, określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.”
Oświadczenie powinno zawierać:
- oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania,
- oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
- podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, z podaniem jej imienia i nazwiska

Uwaga: Oświadczenie zostało umieszczone we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia.

Wymagane opłaty:

Za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy 400 PLN dochód budżetu państwa,
Opłata ewidencyjna 1 PLN na pokrycie kosztów działania centralnej ewidencji kierowców
Opłatę można wnieść  dokonując wpłaty/przelewu na konto Urzędu:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Biuro Organizacyjno-Administracyjne
- 400 PLN – nr konta: 70 1010 1469 0000 3922 3100 0000
Tytułem: opłata za wpis do rejestru ośrodków szkolenia
- 1 PLN - nr konta 59 1010 1469 0000 3913 9120 0000
Tytułem: opłata na centralną ewidencję kierowców

Ważne informacje:

Dokumenty należy składać osobiście:
pok. 128, I piętro, bud. B
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie:
61 854 17 48

Miejsce załatwienia:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
Oddział Komunikacji, Transportu i Gospodarki
al. Niepodległości 16/18
Budynek B, I piętro, pok. 128

Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy oraz rejestr ośrodków doskonalenia techniki jazdy aktualizowane na bieżąco znajdują się w BIP w zakładce REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA.

Autor: Paulina Waraczewska
Data utworzenia: 18.07.2012
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 07.08.2017 - 11:13