Przedłużenie zadań dot. tworzenia miejsc w Programie MALUCH + 2020 - moduł 1 i 3

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1747), informuje się, że zapisy ww. ustawy umożliwiają beneficjentom programu „MALUCH+” 2020, którzy ze względu na trwający stan epidemii COVID-19 mają lub będą mieli trudności z dokończeniem inwestycji polegających na utworzeniu miejsc opieki w 2020 r., wydatkowanie dofinansowania do 30 listopada 2021 r., pochodzącego ze środków z Funduszu Pracy (art. 9 ww. ustawy) lub środków budżetowych (z rezerwy celowej) wskazane jako tzw. wydatki niewygasające (art. 21 ww. ustawy). Zmiany te dotyczą wszystkich beneficjentów programu „MALUCH+” 2020 tworzących nowe miejsca opieki w ramach modułu 1a, 1b i 3, tj. gmin, osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Powyższa możliwość wymaga jednak uzyskania zgody Wojewody Wielkopolskiego przed dniem 30 listopada 2020 r.

W związku z powyższym, wszystkich zainteresowanych przedłużeniem wykonania zadania dotyczącego tworzenia miejsc do dnia 30 listopada 2021 r., informuje o konieczności złożenia wniosku o zmianę terminu wykonania zadania w związku z COVID-19, którego wzór zamieszcza się poniżej.

 Wniosek o zmianę terminu wykonania zadania w związku z COVID-19 - wzór (25,95 KB)

Termin składania ww. wniosku upływa z dniem 13 listopada 2020 r. (decyduje data wpływu do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu).

Autor: Róża Domżał
Data utworzenia: 03.11.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 03.11.2020 - 10:06
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 03.11.2020 - 10:09