Przywrócenie obywatelstwa polskiego

Gdzie mogę złożyć wniosek?

Wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego składa się do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Dokumenty należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Obywatelstwa i Repatriacji
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa

Cudzoziemiec zamieszkujący poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego za pośrednictwem polskiego konsula właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Jakie dokumenty muszę złożyć?

 • Wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego (do pobrania), sporządzony czytelnie, na formularzu urzędowo określonym, zawierający:
  • dane cudzoziemca,
  • adres zamieszkania,
  • oświadczenie o posiadaniu w przeszłości obywatelstwa polskiego oraz informacje o okolicznościach jego utraty,
  • adres ostatniego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed utratą obywatelstwa polskiego,
  • życiorys.
 • Do wniosku dołącza się:
  • dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo,
  • dokumenty potwierdzające zmianę imienia i nazwiska, jeżeli takie nastąpiły,
  • posiadane dokumenty potwierdzające utratę obywatelstwa polskiego,
  • fotografię osoby objętej wnioskiem.
   Fotografia powinna być nieuszkodzona, kolorowa, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość, pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii.
   Fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i z zamkniętymi ustami.

Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub przez konsula polskiego.

Jakie są opłaty?

Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 219 zł.

Opłatę wnieś na konto wskazane przez organ rozpatrujący wniosek.

Regulacje prawne

 • ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim,
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego oraz fotografii dołączanej do wniosku,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Autor: Aneta Budnik
Data utworzenia: 21.11.2012
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 21.11.2012 - 10:48
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 28.05.2020 - 13:28