Rejestr Dokumentów Paszportowych

Co warto wiedzieć o Rejestrze Dokumentów Paszportowych?

 1. Rejestr Dokumentów Paszportowych jest rejestrem prowadzonym w systemie teleinformatycznym.
 2. Ochronę przed nieuprawnionym dostępem do Rejestru Dokumentów Paszportowych zapewniają minister właściwy do spraw informatyzacji oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych, w zakresie swojej właściwości.
 3. W celu realizacji zadań z zakresu spraw paszportowych dostęp do Rejestru Dokumentów Paszportowych posiadają: wojewoda, konsul, minister właściwy do spraw wewnętrznych, minister właściwy do spraw zagranicznych oraz minister właściwy do spraw informatyzacji.
 4. W Rejestrze Dokumentów Paszportowych gromadzi się dokumenty w formie dokumentu utrwalonego w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, oraz odwzorowania cyfrowe dokumentów sporządzonych w postaci papierowej, związanych z wnioskami o dokumenty paszportowe oraz z dokumentami paszportowymi lub z ograniczeniami prawa do posiadania dokumentu paszportowego.
 5. Danych przetwarzanych w Rejestrze Dokumentów Paszportowych nie usuwa się, z wyjątkiem danych biometrycznych w postaci odcisków palców, które przechowuje się w rejestrze do czasu przyjęcia spersonalizowanego paszportu, paszportu dyplomatycznego lub paszportu służbowego przez organ paszportowy.
 6. Dane z Rejestru Dokumentów Paszportowych o utraconych dokumentach podróży są przekazywane do rejestru PESEL, Systemu Informacyjnego Schengen oraz bazy danych Interpolu.

Jak uzyskam odpis danych przetwarzanych w Rejestrze Dokumentów Paszportowych?

 1. Organy paszportowe, na wniosek osoby, której dane dotyczą, złożony:
  • osobiście przed organem paszportowym na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym podpisem własnoręcznym, lub
  • na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, wydają informację zawierającą pełny odpis danych dotyczących tej osoby przetwarzanych w Rejestrze Dokumentów Paszportowych, z wyłączeniem danych biometrycznych w postaci odcisków palców.
 2. Informację sporządza się, w zależności od żądania wnioskodawcy:
  • na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym podpisem własnoręcznym, lub
  • na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
 3. Informacja może mieć formę wydruku z Rejestru Dokumentów Paszportowych.
 4. Osobie, której dane są przetwarzane w Rejestrze Dokumentów Paszportowych, umożliwia się wgląd do rejestru przy użyciu usługi dostępnej na portalu www.gov.pl
Autor: Karolina Ignac
Data utworzenia: 08.11.2022
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 08.11.2022 - 11:44
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 15.11.2022 - 11:18