Centra Integracji Społecznej - nadawanie statusu

Centra Integracji Społecznej – praktyczny komentarz

Osoby odpowiedzialne do prowadzenia sprawy z upoważnienia Wojewody:
tel.: 61 854 18 51 Michał Matysiak, starszy specjalista, pok. 768 A
tel.: 61 854 14 31 Jolanta Ott- Kozeńska, kierownik Oddziału Rynku Pracy, pok. 768 A

Zakres zadań:

 1. Decyzje w  sprawie nadania, zmiany lub utraty statusu centrów integracji społecznej
 2. Przyjmowanie corocznych sprawozdań centrów integracji społecznej

Wniosek o nadanie statusu CIS należy złożyć w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej  i Zdrowia, Oddział Rynku Pracy w godz. 7.30-15.30. tel.: 61854 18 51, fax: 61 854 14 57, pokój 768 A.
Tworzenie, organizacje i funkcjonowanie Centów Integracji Społecznej określa ustawa o zatrudnieniu socjalnym z 13.06.2003 r. (Dz. U. z 2016 r., poz.1828 ze zm.).

Oferta Centrów Integracji Społecznych skierowana jest w szczególności do osób:

 1. bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 2. uzależnionych od alkoholu,
 3. uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,
 4. chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
 5. długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 6. zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 7. uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
 8. niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym.

Zasady tworzenia Centrum Integracji Społecznej

Wniosek o przyznanie statusu Centrum instytucja tworząca składa do wojewody właściwego ze względu na siedzibę Centrum.

Wniosek powinien zawierać:

 1. nazwę instytucji tworzącej Centrum;
 2. informację o miejscu funkcjonowania Centrum i przewidywanym terminie rozpoczęcia działalności;
 3. przewidywaną liczbę uczestników oraz wskazanie, dla jakiej grupy uczestników Centrum będzie świadczyć usługi;
 4. planowany rodzaj działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej;
 5. program prac prowadzonych z uczestnikami w ramach reintegracji zawodowej i społecznej;
 6. przewidywaną liczbę pracowników Centrum oraz ich kwalifikacje;
 7. planowane rodzaje umów o pracę pracowników Centrum i ich wymiar czasu pracy;
 8. dane o organizacji i systemie zajęć w Centrum;
 9. dane o zakładanych efektach działania Centrum, w tym planowaną liczbę osób do przyuczenia do zawodu, przekwalifikowania lub podwyższenia kwalifikacji, planowaną liczbę osób, którym uczestniczenie w zajęciach w Centrum i wspierane zatrudnienie socjalne pomogą w uzyskaniu zatrudnienia na zasadach przewidzianych w przepisach prawa pracy lub w podjęciu działalności gospodarczej, planowaną liczbę osób usamodzielnionych ekonomicznie;
 10. dane o szacunkowym rocznym preliminarzu ogólnych kosztów działalności Centrum, w tym kosztów realizacji reintegracji zawodowej i społecznej;
 11. dane o wysokości zasobów własnych instytucji tworzącej poniesionych na utworzenie Centrum oraz o formach tych zasobów, a także o przewidywanym udziale własnym w finansowaniu działalności Centrum;
 12. dane o innych źródłach finansowania działalności Centrum, w tym ze środków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;
 13. projekt regulaminu Centrum;
 14. kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, w której ma funkcjonować Centrum;
 15.  opinię starosty o potrzebie powołania Centrum na terenie podległego mu powiatu, z wyłączeniem wniosku składanego przez powiat;
 16. akt powołania Centrum, w przypadku powołania Centrum przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Kserokopie w/w dokumentów załączonych do wniosku winny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu składającego.
Terminy załatwienia sprawy przewidziane są przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.).

Status Centrum nadaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce funkcjonowania Centrum,  w drodze decyzji administracyjnej, na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 4 ww. ustawy.

Decyzję w sprawie nadania statusu Centrum doręcza się stronie za potwierdzeniem odbioru.

Status Centrum nadaje się na okres 5 lat.

Tryb odwoławczy:
Stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania od decyzji Wojewody do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za pośrednictwem organu I instancji.

Obowiązki ustawowe Centrów Integracji Społecznej:

Przedstawienie corocznie, nie później niż do dnia 31 marca, wojewodzie oraz jednostkom i podmiotom przyznającym dotacje Centrum, a także instytucji tworzącej sprawozdanie zawierające rozliczenie dotacji za rok poprzedni, efekty reintegracji zawodowej i społecznej, a także preliminarz wydatków i przychodów na rok bieżący związanych z wykonywaniem usług, o których mowa w  art. 3 ust. 1, oraz informację o zmianie danych zawartych we wniosku, o którym mowa w art. 4 ww. ustawy.

Działania Wojewody w trybie czynności nadzorczych:

W przypadku nierealizowania przez Centrum założeń przyjętych we wniosku o nadanie statusu CIS w stopniu uniemożliwiającym wykonywanie usług CIS lub w razie stwierdzenia nieprawidłowości rozliczeń finansowych przewidzianych ustawą, mających wpływ na wynik finansowy, wojewoda wydaje decyzję o utracie statusu Centrum z urzędu lub na wniosek marszałka województwa, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta przyznających dotacje Centrum lub instytucji tworzącej Centrum.

Rejestr Centrów Integracji Społecznej znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Rejestry, ewidencje, wykazy

Autor: Jolanta Ott-Kozeńska
Data utworzenia: 01.04.2014
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 28.06.2017 - 12:42