Świadczenie wychowawcze (500+)

Szczegółowe przepisy dotyczące ustalania prawa do świadczenia wychowawczego zawarte są w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r.o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. u. z 2018 r. poz 2134 ze zm.)

Świadczenie wychowawcze przysługuje obywatelom polskim oraz niektórym grupom cudzoziemców.

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

  • matce,
  • ojcu,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka,
  • opiekunowi prawnemu dziecka,
  • dyrektorowi domu pomocy społecznej.

do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia, w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze lub w przypadku dyrektora domu pomocy społecznej - w urzędzie gminy lub miasta, właściwym ze względu na miejsce położenia domu pomocy społecznej.

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Autor: Hanna Zawadka
Data utworzenia: 07.05.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 07.05.2019 - 07:58
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 01.07.2019 - 12:19