Ulgi w spłacie należności

Do wojewody wielkopolskiego można kierować wnioski jedynie w zakresie mandatów karnych kredytowanych,
nałożonych do 31 grudnia 2015 roku.

Ustawa o finansach publicznych daje wierzycielom uprawnienia do przyznania, na wniosek zobowiązanego, ulgi w spłacie należności.

Powyższe uprawnienie ma zastosowanie szczególnie w przypadkach uzasadnionych, gdy nie jest możliwe uregulowanie mandatu jednorazowo i w terminie a osoba ukarana zwróci się do Wojewody Wielkopolskiego o przyznanie ulgi w spłacie grzywny (np. rozłożenie płatności mandatu na raty, odroczenie terminu płatności należności).

Należy jednakże zauważyć, iż pozytywne rozstrzygnięcie w tym zakresie jest prawem, a nie obowiązkiem organu.

Zobowiązany chcąc uzyskać pomoc w spłacie mandatu karnego musi złożyć indywidualny wniosek (spełniający wymagania KPA) zawierający szczegółowe uzasadnienie kierowanej prośby, ze wskazaniem serii i numeru mandatu, do którego się odnosi, określeniem wysokości wnioskowanych rat bądź wskazaniem terminu odroczenia płatności. Ponadto osoba zobowiązana, aby uzyskać korzystne dla siebie skutki wynikające z ulgi w spłacie należności, musi dokładnie wykazać istnienie „ważnego interesu” uzasadniającego pozytywne rozpatrzenie prośby, tzn. musi zobrazować, w oparciu o dokumenty mające moc dowodową, swoją sytuację finansową, która ma wpływ na jego ograniczone możliwości płatnicze. W przypadku, gdy zobowiązany pozostaje na utrzymaniu osób trzecich (np. rodziców, małżonka, dziadków) będąc we wspólnym gospodarstwie domowym, niezbędne jest dodatkowo potwierdzenie sytuacji finansowo-rodzinnej.

Niewykazanie istnienia „ważnego interesu” uzasadniającego przyznanie ulgi w spłacie mandatu/ów może być podstawą do odmowy jej przyznania.

Wykaz przykładowych dokumentów, jakie mogą zobrazować sytuację finansową zobowiazanego:

 • zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierające informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,
 • zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło,
 • zaświadczenie potwierdzające wysokość pobieranej renty lub emerytury, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego,
 • dokument potwierdzający otrzymywanie/płacenie alimentów,
 • zaświadczenie z banku/banków o posiadanych zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych kredytów i wysokości miesięcznych rat,
 • zaświadczenie o otrzymywaniu stałego zasiłku z pomocy społecznej,
 • zaświadczenie potwierdzające wysokość otrzymywanej renty rodzinnej
 • zaświadczenie potwierdzające posiadanie statusu osoby bezrobotnej,
 • zaświadczenie o kontynuowaniu nauki
 • zaświadczenie urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w ha. przeliczeniowych,
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
  • dokumenty potwierdzające uzyskiwane miesięczne dochody, dochody i ponoszone koszty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą co najmniej za trzy ostatnie miesiące,
  • wykazanie stałych miesięcznych kosztów ponoszonych na utrzymanie gospodarstwa domowego,
  • oraz inne dokumenty potwierdzające sytuację finansową-rodziną mogące stanowić uzasadnienie skierowanej prośby.

Ponadto, należy wypełnić oświadczenie o sytuacji finansowej zobowiązanego.

UWAGA!

Dokonanie czynności urzędowej (tzn. wydanie decyzji administracyjnej w sprawie przyznania lub odmowy przyznania ulgi w spłacie mandatu karnego) na podstawie zgłoszenia lub na wniosek strony, zgodnie z zapisami art. 1 ust. 1 pkt 1) lit. a), art. 5 ust. 1 oraz art. 6 ust. 1 pkt 1) ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1044 z późn. zm.) podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł, tj. wg stawki określonej w tabeli stanowiącej załącznik do ww. ustawy.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Oryginał dowodu zapłaty winien zostać dołączony do wniosku nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.

Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek bankowy właściwego organu podatkowego, tzn.: na rachunek bankowy:
Urzędu Miasta Poznania, Wydział Finansowy
ul. Libelta 16/20
61-706 Poznań,
nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
lub gotówką w Oddziale Banku PKO BAnk Polski S.A.
W tytule wpłaty należy wskazać: opłata za wydanie decyzji administracyjnej w sprawie przyznania lub odmowy przyznania ulgi w spłacie mandatu karnego.

Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa, w myśl zapisów art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, są zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej. Jednakże osoba zainteresowana uzyskaniem ulgi w spłacie mandatu karnego spełniająca ww. kryterium – do wniosku o udzielenie ulgi musi przedłożyć zaświadczenie potwierdzające korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy przesłać na adres:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Finansów i Budżetu
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

Wskazany wyżej adres dotyczy mandatów karnych nałożonych na terenie województwa wielkopolskiego, dla których wierzycielem jest Wojewoda Wielkopolski.

Stronie przysługuje prawo do odwołania od wydanej decyzji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania do Ministra Finansów za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.

UWAGA!!!

Samo złożenie wniosku o przyznanie ulgi w spłacie należności nie chroni osoby zobowiązanej przed wszczęciem bądź prowadzeniem postępowania egzekucyjnego. Podstawą do zawieszenia działań egzekucyjnych w takim wypadku może być tylko i wyłącznie prawomocna decyzja wierzyciela.

Autor: Jacek Kluj
Data utworzenia: 20.07.2012
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 20.07.2012 - 12:02
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.11.2018 - 10:47