Utrata obywatelstwa polskiego

Gdzie mogę złożyć wniosek?

Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego możesz :

 • przesłać na adres:
  Wielkopolski Urząd Wojewódzki
  al. Niepodległości 16/18
  61 - 713 Poznań
 • złożyć osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu (pok. nr 025, bud. B):
  w poniedziałek w godz. 8.00-16.00
  od  wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30
 • złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich, ul. Kościuszki 95, 61-716 Poznań (budynek „D”), po wcześniejszej internetowej rejestracji wizyty.
  Godziny przyjmowania klientów:
  • w poniedziałki od 11.00 do 16.00,
  • od wtorku do piątku od 10.00 do 14.00,
   tel.: (61) 854 10 32
   fax: (61) 852 22 23

Jakie dokumenty muszę złożyć?

 • Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego (do pobrania) zawierający:
  • oświadczenie wnioskodawcy o zrzeczeniu się obywatelstwa polskiego,
  • dane wnioskodawcy,
  • adres zamieszkania,
  • dane małżonka wnioskodawcy,
  • informację o ostatnim miejscu zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wnioskodawca zamieszkuje poza tym terytorium.
 • Obywatel polski sprawujący władzę rodzicielską nad małoletnim umieszcza dodatkowo we wniosku:
  • dane małoletniego,
  • informację, czy i przed jaki organem zostały złożone oświadczenia o wyrażeniu zgody na utratę  przez małoletniego obywatelstwa polskiego.
 • Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku:
  • akt urodzenia wnioskodawcy i małoletniego objętego wnioskiem,
  • akt małżeństwa,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na utratę przez małoletniego obywatelstwa polskiego,
  • posiadane dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca jest obywatelem polskim,
  • dokumenty potwierdzające posiadanie obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenie jego nadania,
  • fotografie osób objętych wnioskiem.
   Fotografia powinna być nieuszkodzona, kolorowa, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość, pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii.
   Fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i z zamkniętymi ustami.

Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub przez konsula polskiego.

Zgodność kopii dokumentu z oryginałem można poświadczyć przy składaniu wniosku.

Jakie są opłaty?

Bez opłat

Regulacje prawne

 • ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2018 r. poz.1829),
 • rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączanej do wniosku oraz wzoru zawiadomienia o treści postanowienia w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego (Dz.U. z 2012 r. poz.928).
Autor: Aneta Budnik, Olga Hydzik
Data utworzenia: 23.07.2015
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 23.07.2015 - 13:52
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 03.01.2019 - 14:41