Uznanie za obywatela polskiego

Gdzie mogę złożyć wniosek?

Dokumenty możesz:

 1. złożyć w Punkcie Obsługi Klienta w sprawach obywatelstwa polskiego
 2. złożyć w Punkcie Informacyjnym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:
  al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań 
 3. przesłać na adres:
  Wielkopolski Urząd Wojewódzki
  Wydział Spraw Obywatelskich
  al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań

Jakie dokumenty muszę złożyć?

 • Wniosek o uznanie za obywatela polskiego (do pobrania) zawierający:
  • dane osobowe cudzoziemca,
  • adres zamieszkania,
  • informacje o źródłach utrzymania cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej, zajmowanym lokalu, osiągnięciach zawodowych, działalności politycznej i społecznej,
  • dane małżonka cudzoziemca,
  • dane małoletniego objętego wnioskiem,
  • informację czy cudzoziemiec ubiegał się o nabycie obywatelstwa polskiego w przeszłości oraz czy posiadał obywatelstwo polskie,
  • uzasadnienie.
 • Cudzoziemiec sprawujący władzę rodzicielską nad małoletnim cudzoziemcem umieszcza dodatkowo we wniosku:
  • dane małoletniego,
  • informację, czy i przed jakim organem zostały złożone oświadczenia o wyrażeniu zgody na nabycie przez małoletniego obywatelstwa polskiego.
 • Dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku:
  • odpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawcy i małoletniego objętego wnioskiem,
  • akt małżeństwa,
  • urzędowo poświadczona kserokopia aktualnego dokumentu tożsamości  cudzoziemca, małżonka, małoletniego,
  • urzędowo poświadczona kserokopia karty pobytu,
  • dokumenty dotyczące zajmowanego lokalu, źródeł utrzymania, osiągnięć zawodowych, działalności politycznej i społecznej,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na nabycie przez małoletniego obywatelstwa polskiego,
  • urzędowo poświadczona kserokopia decyzji – zezwolenia na pobyt stały w Polsce, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu (UE).
 • Dokumenty potwierdzające informację, czy cudzoziemiec ubiegał się o nabycie obywatelstwa polskiego  w przeszłości oraz czy posiadał obywatelstwo polskie.
 • Świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim, świadectwo  ukończenia szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej lub Certyfikat Znajomości Języka Polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
 • Fotografie wnioskodawcy i małoletnich.
  Fotografia powinna być nieuszkodzona, kolorowa, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość, pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii.
  Fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i z zamkniętymi ustami.
 • Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej.

Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub przez konsula polskiego.

Zgodność kserokopii dokumentu z oryginałem można poświadczyć przy składaniu wniosku.

Jakie są opłaty?

Opłatę skarbową w wysokości 219 zł wpłać na konto:

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań
PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Regulacje prawne

 • ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim,
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o uznanie za obywatela polskiego oraz fotografii dołączanej do wniosku,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Autor: Aneta Budnik, Olga Hydzik
Data utworzenia: 21.11.2012
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 21.11.2012 - 11:53
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 28.05.2020 - 13:45