Ograniczenia w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Informujemy, że Wojewoda Wielkopolski na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, 522, 531 i 565) wprowadził:

od dnia 23 marca 2020 r. (poniedziałek) do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu polegające na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz określonych zadań wyłączających bezpośrednią obsługę interesantów w zakresie wskazanym poniżej:

 1. Urząd nie przyjmuje klientów (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych); wszystkie wizyty umówione do tej pory telefonicznie, poprzez rezerwację internetową, bezpośrednio przez pracowników Urzędu, a także wezwania do osobistego stawienia się w Urzędzie, zostają anulowane.
 2. Pracownicy Urzędu pracują w dotychczasowych godzinach pracy Urzędu bez zmian.
 3. Obywatele we wszystkich sprawach prowadzonych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu mogą kontaktować się z pracownikami Urzędu wyłącznie telefonicznie i mailowo od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00 lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ePUAP, z uwzględnieniem zakresu podanego w informacjach szczegółowych poniżej.
 4. Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.
 5. Wykaz telefonów kontaktowych do sekretariatów poszczególnych komórek organizacyjnych znajduje się w ostatnim punkcie.
 6. Powyższe informacje będą aktualizowane na bieżąco i dostępne na stronie internetowej Urzędu, a także wywieszone w siedzibie Urzędu.

Informacje szczegółowe:

SPRAWY PASZPORTOWE (Wydział Spraw Obywatelskich)

 1. lokalizacje paszportowe w Poznaniu, Koninie, Lesznie, Kaliszu, Pile, Gnieźnie, Szamotułach i Nowym Tomyślu czynne będą w godzinach od 11.00 do 15.00;
 2. lokalizacja paszportowa w Ostrowie Wlkp. czynna będzie w godzinach od 8.00 do 12.00, zgodnie z  godzinami obsługi klienta w starostwie powiatowym wprowadzonymi na czas obowiązywania w kraju stanu zagrożenia epidemicznego;
 3. wniosek o wydanie dokumentu paszportowego złożyć można w Oddziale Paszportów w Poznaniu, Koninie, Lesznie, Kaliszu i Pile wyłącznie w przypadku wystąpienia sytuacji niecierpiącej zwłoki (niezależnie od posiadanej rezerwacji internetowej), po uprzednim umówieniu wizyty drogą telefoniczną pod numerami:
  • Oddział Paszportów w Poznaniu: 61 854 10 16 lub  61 854 10 51,
  • Oddział Paszportów w Koninie:  63 247 77 29,
  • Oddział Paszportów w Lesznie: 65 511 82 13,
  • Oddział Paszportów w Kaliszu: 62 760 83 18,
  • Oddział Paszportów w Pile: 67 211 89 05;
 4. nie ma możliwości złożenia wniosku o wydanie dokumentu paszportowego w Terenowych Punktach Paszportowych w Gnieźnie, Szamotułach, Nowym Tomyślu i Ostrowie Wlkp.;
 5. dokument paszportowy można odebrać w miejscu złożenia wniosku paszportowego na terenie województwa wielkopolskiego wyłącznie w przypadku wystąpienia sytuacji niecierpiącej zwłoki (niezależnie od posiadanej rezerwacji internetowej), po uprzednim umówieniu wizyty drogą telefoniczną pod numerami:
  • Oddział Paszportów w Poznaniu 61 854 10 16 lub 61 854 10 51,
  • Oddział Paszportów w Koninie:  63 247 77 29,
  • Oddział Paszportów w Lesznie: 65 511 82 13,
  • Oddział Paszportów w Kaliszu: 62 760 83 18,
  • Oddział Paszportów w Pile: 67 211 89 05,
  • Terenowy Punkt Paszportowy w Ostrowie Wlkp.: 62 737 84 78,
  • Terenowy Punkt Paszportowy w Gnieźnie: 61 424 66 30,
  • Terenowy Punkt Paszportowy w Szamotułach: 61 292 55 46,
  • Terenowy Punkt Paszportowy w Nowym Tomyślu: 61 442 67 60
 6. w przypadku braku możliwości uzyskania połączenia telefonicznego prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres:
 7. zawieszona zostaje możliwość dokonania rezerwacji internetowej wizyty;
 8. klienci posiadający rezerwację internetową wizyty i zainteresowani jej przeniesieniem na termin późniejszy proszeni są o kontakt drogą elektroniczną na adres: rezerwacja@poznan.uw.gov.pl ze wskazaniem:
  • lokalizacji paszportowej, której dotyczy wniosek,
  • rodzaju wizyty - złożenie wniosku lub odebranie paszportu,
  • terminu, na który dokonana była rezerwacja wizyty,
  • imienia i nazwiska osoby, której dotyczy wizyta.

SPRAWY OBYWATELSTWA POLSKIEGO (Wydział Spraw Obywatelskich)

 1. zawieszone zostanie funkcjonowanie Punktu Obsługi Klienta w sprawach obywatelstwa polskiego;
 2. zawieszona zostaje możliwość dokonania rezerwacji internetowej wizyty;
 3. klienci posiadający rezerwację internetową wizyty i zainteresowani jej przeniesieniem na termin późniejszy proszeni są o kontakt drogą elektroniczną na adres: obywatelstwo@poznan.uw.gov.pl ze wskazaniem:
  • terminu, na który dokonana była rezerwacja wizyty,
  • imienia i nazwiska osoby, której dotyczy wizyta;
 4. klienci uzupełniający złożony wniosek w sprawie obywatelstwa polskiego proszeni są o przesłanie dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego;
 5. informacja telefoniczna w dni robocze pod numerem:
  • 61 8541 032 czynna od godziny 8.30 do 10.00,
  • 61 8541 052 czynna od godziny 10.00 do 13.00;
 6. w przypadku braku możliwości uzyskania połączenia telefonicznego prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres: obywatelstwo@poznan.uw.gov.pl.

OBSŁUGA CUDZOZIEMCÓW I ZEZWOLENIA NA PRACĘ (Wydział Spraw Cudzoziemców)

 1. odwołane zostają wszystkie zaplanowane wizyty w celu przeglądania akt postępowań administracyjnych oraz przesłuchania stron. Nowe, możliwe terminy, zostaną przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 2. wizyty zarezerwowane w tym okresie drogą internetową zostaną przerejestrowane na późniejsze terminy;
 3. zalecamy kontakt za pośrednictwem operatorów pocztowych, poczty elektronicznej oraz infolinii Wydziału. Dla zachowania terminów legalnego pobytu w kraju wnioski i uzupełnienia w sprawach cudzoziemców proszę przesyłać tylko za pośrednictwem operatora Poczta Polska S.A. lub odłożyć w czasie;
 4. wnioski o pobyt czasowy, stały i pobyt rezydenta długoterminowego UE należy nadać najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu i czekać na dalsze instrukcje z urzędu.

KOORDYNACJA ŚWIADCZEŃ ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO (Wydział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego)

 1. nie będzie możliwości odbycia spotkania z pracownikami Wydziału w sprawach związanych ze złożonymi wnioskami. Spotkania już umówione zostają przełożone na termin późniejszy;
 2. kontaktować się można wyłącznie drogą telefoniczną od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 14.00 (tel. 81 854 10 70 lub 61 854 14 78)  oraz elektroniczną na adres: koordynacja@poznan.uw.gov.pl
 3. wszystkie dokumenty będące uzupełnieniem do złożonych wniosków prosimy wysyłać pocztą.

ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim)

 1. posiedzenia składów orzekających, w których wymagane jest osobiste stawiennictwo pacjenta, zostają zawieszone do odwołania;
 2. o nowych terminach posiedzeń składów orzekających, w których wymagane jest osobiste stawiennictwo pacjenta, zostaną Państwo powiadomieni listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Numery telefonów do sekretariatów poszczególnych biur i wydziałów:

Autor: Jacek Woźniak
Data utworzenia: 15.03.2020
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 27.03.2020 - 19:00
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 03.04.2020 - 12:35