Ograniczenia w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

OGŁOSZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU O WPROWADZENIU OGRANICZEŃ W FUNKCJONOWANIU WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU

Na podstawie § 24 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, 1797, 1829 i 1871) wprowadzam od dnia 27 października 2020 r. do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w następującym zakresie:

WIZYTY W URZĘDZIE

 1. Urząd prowadzi bezpośrednią obsługę klientów zewnętrznych jeżeli procedowane w Urzędzie sprawy wymagają osobistego stawiennictwa klienta oraz w celu zapoznania się strony z zebranym materiałem dowodowym przed zakończeniem prowadzonego w Urzędzie postępowania.
 2. Bezpośrednia obsługa klientów odbywa się tylko i wyłącznie na zasadach określonych poniżej, z zastrzeżeniem rodzaju spraw i sposobu ich załatwiania, o których mowa w punkcie INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPOSOBU ZAŁATWIANIA WYBRANYCH SPRAW. Informacje będą aktualizowane na bieżąco i są dostępne na stronie internetowej Urzędu, a także wywieszone w siedzibie Urzędu.
 3. Wizyta klientów w Urzędzie odbywa się wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia.
 4. Klienci we wszystkich sprawach prowadzonych przez Urząd mogą kontaktować się z pracownikami Urzędu telefonicznie lub drogą elektroniczną, przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem platformy ePUAP, z uwzględnieniem zakresu podanego w informacjach szczegółowych dotyczących sposobu załatwiania wybranych spraw.
 5. Bezpośrednia obsługa klientów prowadzona jest na stanowiskach do tego przeznaczonych w poszczególnych budynkach Urzędu, tj. na antresoli i w holu budynku w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18 oraz w wyznaczonych pomieszczeniach w pozostałych budynkach Urzędu. Informacja dotycząca miejsca i stanowiska bezpośredniej obsługi będzie przekazana podczas umawiania wizyty.
 6. Informacje dotyczące imienia i nazwiska umówionego klienta oraz komórki organizacyjnej Urzędu, w której prowadzona jest sprawa, będą dostępne w Punkcie Informacyjnym Urzędu (hol), w siedzibie Urzędu w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18 oraz w punktach ochrony w pozostałych budynkach Urzędu.
 7. Zawieszone zostają spotkania obywateli w sprawach skarg i wniosków z wojewodą, I wicewojewodą, II wicewojewodą oraz dyrektorami i kierownikami innych komórek organizacyjnych Urzędu.
 8. Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków. Skargi i wnioski można złożyć z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (e-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl), za pośrednictwem platformy e-puap lub poczty tradycyjnej.
 9. Rezerwacji wizyt w celu potwierdzenia profilu zaufanego można dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-15:00, tel. 61 854 19 17, 61 854 15 42 lub 22 25 00 117, e-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl.
 10. Potwierdzanie profilu zaufanego odbywa się również w delegaturach Urzędu, wyłącznie po wcześniejszej, telefonicznej rezerwacji wizyty.

WYKAZ TELEFONÓW KONTAKTOWYCH DO SEKRETARIATÓW URZĘDU

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPOSOBU ZAŁATWIANIA WYBRANYCH SPRAW

 1. SPRAWY PASZPORTOWE (Wydział Spraw Obywatelskich)

  1. w Oddziale Paszportów w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile przyjmowani są klienci posiadający internetową rezerwację wizyty lub po ustaleniu terminu wizyty drogą telefoniczną;
  2. w Terenowym Punkcie Paszportowym w Nowym Tomyślu, Ostrowie Wielkopolskim, Szamotułach i Środzie Wielkopolskiej przyjmowani są klienci po ustaleniu terminu wizyty drogą telefoniczną;
  3. w Terenowym Punkcie Paszportowym w Gnieźnie od 12 października 2020 r. do odwołania przyjmowani są klienci wyłącznie w celu odbioru dokumentu paszportowego w sytuacjach niecierpiących zwłoki po ustaleniu terminu wizyty drogą telefoniczną;
  4. dostępne numery telefonów na potrzeby ustalenia terminu wizyty:
   • Poznań: 61 854 10 16, 61 854 10 51,
   • Kalisz: 62 760 83 18,
   • Konin: 63 247 77 29,
   • Leszno: 65 511 82 13,
   • Piła: 67 211 89 05,
   • Gniezno: 61 424 66 30,
   • Nowy Tomyśl: 61 442 67 60,
   • Ostrów Wielkopolski: 62 737 84 78,
   • Szamotuły: 61 292 55 46,
   • Środa Wielkopolska: 61 854 14 99;
  5. w przypadku trudności w uzyskaniu połączenia telefonicznego możliwy jest kontakt drogą elektroniczną:
  6. godziny przyjęć klientów:
   • Poznań, w okresie od 15 czerwca do 31 października 2020 r.: poniedziałek - piątek od 7.30 do 17.45,
   • Kalisz: poniedziałek od 10.15 do 17.45, wtorek - piątek od 8.15 do 15.15,
   • Konin: poniedziałek od 10.15 do 17.45, wtorek - piątek od 8.15 do 15.15,
   • Leszno: poniedziałek od 10.15 do 17.45, wtorek - piątek od 8.15 do 15.15,
   • Piła: poniedziałek od 10.15 do 17.45, wtorek - piątek od 8.15 do 15.15,
   • Gniezno: poniedziałek od 10.00 do 16.45, wtorek - piątek od 8.00 do 14.45,
   • Nowy Tomyśl: poniedziałek od 9.00 do 16.00, wtorek - piątek od 8.00 do 15.00,
   • Ostrów Wielkopolski: poniedziałek - piątek od 8.30 do 15.10,
   • Szamotuły: poniedziałek - piątek od 8.00 do 15.00,
   • Środa Wielkopolska: poniedziałek od 9.00 do 16.00, wtorek - piątek od 8.00 do 15.00;
  7. do budynku Urzędu wpuszczani są wyłącznie klienci posiadający internetową rezerwację wizyty lub umówieni na wizytę telefonicznie;
 2. SPRAWY OBYWATELSTWA POLSKIEGO (Wydział Spraw Obywatelskich)

  1. w Punkcie Obsługi Klienta w sprawach obywatelstwa polskiego przyjmowani są klienci w celu:
   • złożenia wniosku w sprawie obywatelstwa polskiego,
   • uzupełnienia wniosku w sprawie obywatelstwa polskiego posiadający wezwanie do uzupełnienia wniosku;
  2. wizyta wymaga ustalenia terminu drogą telefoniczną pod numerem telefonu 61 854 10 32 czynnym w dni robocze w godzinach: od 8.30 do 10.00 lub dokonania internetowej rezerwacji;
  3. w przypadku trudności w uzyskaniu połączenia telefonicznego możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres: obywatelstwo@poznan.uw.gov.pl(link wysyła e-mail);
  4. godziny przyjęć klientów w dni robocze: od 10.30 do 15.30;
  5. do Punktu Obsługi Klienta wpuszczani są wyłącznie klienci umówieni uprzednio na wizytę telefonicznie lub posiadający rezerwację internetową;
 3. SPRAWY CUDZOZIEMCÓW I ZEZWOLENIA NA PRACĘ (Wydział Spraw Cudzoziemców)

 1. wznawia się częściowo bezpośrednią obsługę klienta w zakresie odbioru kart pobytu, składania wniosków dotyczących legalizacji pobytu, odcisków linii papilarnych oraz uzyskania stempla w paszporcie potwierdzającego złożenie wniosku:
  • dla wizyt posiadających rezerwację internetową,
  • dla wizyt zarezerwowanych drogą telefoniczną – dotyczy klientów, do których zostało skierowane wezwanie o uzupełnienie braków formalnych i stawiennictwo w Poznaniu,
  • wyżej wymienione wizyty będą się odbywać od poniedziałku do piątku w godzinach:
   poniedziałek: od 9:30 do 18:00 - składanie wniosków dotyczących legalizacji pobytu oraz złożenia odcisków linii papilarnych odbiór kart pobytu, uzyskanie stempla w paszporcie
   wtorek-piątek: od 8:15 do 15:15 - składanie wniosków dotyczących legalizacji pobytu oraz złożenia odcisków linii papilarnych odbiór kart pobytu, uzyskanie stempla w paszporcie.

Zasady obsługi w Poznaniu:

na Sali B w lokalizacji Plac Wolności 17 w Poznaniu obsługiwane są osoby w celu:

 • składania wniosków dotyczących legalizacji pobytu,
 • składania odcisków linii papilarnych – wizyty umówione drogą telefoniczną, dotyczy klientów, do których zostało skierowane wezwanie o uzupełnienie braków formalnych,
 • wydawania kart pobytu klientom posiadającym rezerwację internetową wizyty. Rezerwacji internetowej mogą dokonać klienci, których sprawy w aplikacji internetowej posiadają status „karta pobytu do odbioru w Poznaniu,
 • uzyskania stempla w paszporcie potwierdzającego złożenie wniosku,
 • rezerwacji internetowej mogą dokonać klienci, których sprawy w aplikacji internetowej posiadają status „pozytywna weryfikacja formalna”.

Zasady obsługi w Delegaturach Urzędu w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile:

W Delegaturach Urzędu w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile obsługiwane są osoby w celu:

 • składania odcisków linii papilarnych – wizyty posiadające rezerwacje internetowe,
 • wydawania kart pobytu klientom posiadającym rezerwację internetową wizyty, gdy ich karta znajduje się w danej delegaturze. Rezerwacji internetowej mogą dokonać klienci, których sprawy w aplikacji internetowej posiadają status „karta pobytu do odbioru w” (Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile);
 1. wznawia się w ograniczonym zakresie wizyty w celu zapoznania klientów z aktami spraw oraz przesłuchania:
 • w pierwszej kolejności realizowane będą przesłuchania zarezerwowane od 16 marca 2020 r., a w następnej kolejności będą ustalane terminy nowych wizyt,
 1. wnioski dotyczące zezwoleń na pracę proszę składać za pośrednictwem operatora pocztowego bądź przez portal praca.gov.pl;
 2. wnioski o wpis do ewidencji zaproszeń proszę składać za pośrednictwem operatora pocztowego bądź drogą elektroniczną;
 3. punkt podawczy oraz punkt informacyjny pozostają nieczynne do odwołania, zalecamy kontakt za pośrednictwem operatorów pocztowych, poczty elektronicznej: cudzoziemcy@poznan.uw.gov.pl oraz infolinii Wydziału: tel. 61 850 87 77. Dla zachowania terminów legalnego pobytu w kraju wnioski i uzupełnienia w sprawach cudzoziemców proszę przesyłać tylko za pośrednictwem operatora pocztowego lub odłożyć w czasie;
 4. wnioski o pobyt czasowy, stały i pobyt rezydenta długoterminowego UE należy nadać najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu i czekać na dalsze instrukcje z Urzędu;

KOORDYNACJA ŚWIADCZEŃ ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO (Wydział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego)

 1. osoby zainteresowane osobistym zapoznaniem się z aktami sprawy, przed zakończeniem prowadzonego postępowania, mogą kontaktować się telefonicznie z Punktem Obsługi Klienta Wydziału Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego, w celu uzgodnienia dogodnego terminu i godziny spotkania z pracownikiem Urzędu prowadzącym sprawę;
 2. kontaktować się można wyłącznie drogą telefoniczną od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.30 do 15.00 (tel. 81 854 10 70 lub 61 854 14 78) oraz elektroniczną na adres: koordynacja@poznan.uw.gov.pl;
 3. wszystkie dokumenty będące uzupełnieniem do złożonych wniosków prosimy wysyłać za pośrednictwem operatora pocztowego;

SPRAWY DOTYCZĄCE POLITYKI SPOŁECZNEJ (Wydział Polityki Społecznej)

 1. sprawy dotyczące PROGRAMU MALUCH+: tel. 61 854 1783, 61 854 12 08, 61 854 12 48;
 2. sprawy polityki społecznej i rynku pracy: tel. 61 854 18 25;

SPRAWY REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ ZDROWIA

 1. postępowania o nałożenie na rodziców uchylających się od szczepień dzieci, grzywien w celu przymuszenia wykonania obowiązku (przeglądanie akt sprawy przez strony przed zakończeniem prowadzonego postępowania), tel. 61 854 17 73;
 2. obsługa konsultantów wojewódzkich w dziedzinie ochrony zdrowia (podpisywanie umów, odbieranie powołań), tel. 61 854 17 73;
 3. obsługa spraw z zakresu specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów,
 4. tel. 694 818 527,
 5. Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych zawiesza do odwołania działalność orzeczniczą; o terminach posiedzeń pacjenci i strony będą powiadamiani listownie, tel. 61 854 18 26;

ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim):

 1. posiedzenia składów orzekających, w których wymagane jest osobiste stawiennictwo pacjenta, zostają zawieszone do odwołania;
 2. o nowych terminach posiedzeń składów orzekających, w których wymagane jest osobiste stawiennictwo pacjenta, zostaną Państwo powiadomieni listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Wszystkie dokumenty (wnioski, podania, żądania, etc.) prosimy przesyłać za pomocą operatora pocztowego lub za pośrednictwem platformy ePUAP. Nie ma możliwości osobistego złożenia dokumentacji.

OBOWIĄZKI KLIENTÓW PODCZAS WIZYT W URZĘDZIE

Klienci w trakcie wizyty w Urzędzie są zobowiązani do:

 • zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego oraz odsłonięcia twarzy w celu identyfikacji na prośbę pracownika Urzędu,
 • dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest automatyczny dozownik z płynem do dezynfekcji,
 • zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przed i w budynku Urzędu.

Przestają obowiązywać ograniczenia w funkcjonowaniu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wprowadzone w dniu 12 października 2020 r. na podstawie § 24 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758).

Autor: Małgorzata Drygas
Data utworzenia: 13.10.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 13.10.2020 - 13:30
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 26.10.2020 - 15:32