Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Marta Dużyńska
e-mail: mduzynska@poznan.uw.gov.pl
tel.: 61 854 16 78, pok. 873, bud. A

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

Do zadań Koordynatora należy:

 • koordynowanie na terenie województwa wielkopolskiego działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
 • inicjowanie  i realizacja zadań będących w kompetencji Wojewody , wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) oraz z przyjętego uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (M.P. poz. 445) a w szczególności:
  • monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie na obszarze województwa;
  • ewidencjonowanie istniejącej infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz przesyłanie zaktualizowanych baz danych odpowiednim podmiotom,
  • nawiązywanie i wzmacnianie współpracy pomiędzy instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie;
  • badanie skuteczności pomocy udzielanej rodzinom dotkniętym przemocą;
  • opracowanie materiałów instruktażowych, zaleceń i procedur postępowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie, dla osób realizujących te zadania;
  • podejmowanie działań zmierzających do nawiązania i wzmocnienia współpracy pomiędzy służbami realizującymi zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie;
  • wykonywanie czynności nadzorczych nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanych przez samorząd gminny, powiatowy i województwa;
  • wykonywanie czynności kontrolnych dotyczących realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonywanych przez podmioty niepubliczne na podstawie umów z organami administracji rządowej i samorządowej.
Autor: Gabriela Zülsdorff
Data utworzenia: 29.08.2007
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 08.06.2012 - 13:50
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 06.02.2020 - 13:47