Spotkanie opłatkowo-noworoczne działaczy wielkopolskiego oddziału Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński podczas spotkania opłatkowo-noworocznego odznaczył działaczy wielkopolskiego oddziału Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego oraz członków organizacji i osoby ją wspierające. W uroczystości udział wziął również prezes związku mjr Zenon Wechmann.

Uroczystość była okazją do podsumowania ubiegłego roku, ale także przedstawienia planów działalności związku na 2023 rok. Było to także spotkanie pokoleń, ponieważ udział w nim wzięli uczniowie zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Szarych Szeregów w Poznaniu.

- Chciałbym podziękować za to, co zrobiliście dla Ojczyzny w czasach stalinowskiego terroru, za Wasz dzisiejszy trud i społeczną działalność na rzecz kultywowania pamięci o ofiarach komunizmu. Za to, że stanowicie wzór dla Wielkopolan – mówił wojewoda Michał Zieliński.

Podczas spotkania wojewoda wręczył odznaczenia kombatantom i osobom wspierającym działania związku w imieniu Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Medal Pro Patria przyznawany jest w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Lista odznaczonych:

Maria Dopieralska należy do związku od jego początku, czyli od 1989 r. Przez wiele lat była przewodniczką w działalności związkowej niewidomego męża kombatanta Jerzego Dopieralskiego, żołnierza niepodległościowej organizacji „Konspiracyjny Związek Młodzieży Wielkopolskiej” i więźnia politycznego. Po śmierci małżonka kontynuowała pracę na rzecz związku, włączyła się w działania mające na celu upamiętnienie miejsc kaźni ofiar reżimu komunistycznego w Poznaniu i Wielkopolsce;

Helena Eiben jest wdową po kombatancie Józefie Eiben, więźniu politycznym. Aresztowany i skazany przez WSG w Warszawie na karę śmierci, następnie zamienioną na 12 lat więzienia. Zwolniony w 1967 r. W 1991 r. Sąd Wojewódzki w Warszawie unieważnił wyrok WSG. Zmarł w 1994 r. Systematycznie prowadzi zbiórkę pieniężną dla dzieci niepełnosprawnych z przedszkola „Orzeszek” w Poznaniu, uczestniczy w uroczystościach patriotycznych, m.in. Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Szamotułach;

Roman Łabęcki jest więźniem politycznym reżimu komunistycznego. Od 30 lat jest aktywnym i ofiarnym działaczem Związku. Od 8 lat sprawuje funkcję Wiceprezesa Oddziału Wielkopolska ZWPOS. Przygotowywał wystawy jubileuszowe Związku, współorganizuje akcje charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola „Orzeszek” w Poznaniu. Współorganizował i uczestniczył w Ogólnopolskich Zjazdach Więźniów Politycznych w ośrodkach represji w Rawiczu, we Wronkach i Piechcinie-Bielawach. Spotyka się z młodzieżą szkolną w Poznaniu i Rokietnicy. Działa społecznie na rzecz środowiska Gminy Rokietnica; organizuje wystawy dot. Żołnierzy Wyklętych i propaguje działalność Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego;

Bożena Pyrzyńska jest wdową po kombatancie Ryszardzie Pyrzyńskim, działaczu niepodległościowej organizacji „Grunwald” w Trzciance. Aresztowanym i wyrokiem WSR w Poznaniu skazanym na 3 lata więzienia. Wyrok odbywał w Jaworznie. Sąd Wojewódzki w Poznaniu unieważnił wyrok WSR. Bożena Pyrzyńska należy od kilkunastu lat sumiennie prowadzi sprawy księgowe Oddziału Wielkopolska ZWPOS. Współdziała przy organizowaniu ogólnopolskich zjazdów więźniów politycznych w Rawiczu, Wronkach i Piechcinie. Współorganizowała lokalne uroczystości patriotyczne oddziału ZWPOS, przyczyniła się do urządzenia na poznańskiej Cytadeli i Junikowie uroczystego pogrzebu ekshumowanych ofiar – zamordowanych na terenie siedzib UB w Poznaniu;

Hanna Silna pochodzi z patriotycznej rodziny, jej ojciec był żołnierzem Gen. Maczka. Matka była w ciąży, kiedy została aresztowana przez funkcjonariuszy UB za działalność w organizacji konspiracyjnej Związek Młodzieży Wlkp. w Poznaniu i skazana na dwa lata więzienia. Hanna Silna urodziła się w poznańskim więzieniu. Hanna Silna przez wiele lat opiekowała się poznańskimi tablicami pamiątkowymi poświęconymi ofiarom zamordowanym przez UB, współpracowała przy ogólnopolskich i wielkopolskich pielgrzymkach do Sanktuarium Maryjnego na Jasną Górę więźniów politycznych okresu reżimu komunistycznego. Od trzech kadencji jest wiceprezesem Oddziału Wielkopolska ZWPOS;

Zdzisław Silny wspólnie z żoną Hanną, od wielu lat pracuje na rzecz Związku. Uczestniczy w regionalnych uroczystościach poświęconych pamięci ofiar reżimu komunistycznego kultywuje pamięć o ofiarach reżimu komunistycznego, m.in. poprzez pamięć o grobach, składanie kwiatów i zapalenie zniczy. Podczas uroczystości patriotycznych jest nieocenionym przewodnikiem po cmentarzach, gdzie pochowani są więźniowie polityczni, dzieląc się gruntowną wiedzą o ich działalności niepodległościowej;

Elżbieta Wechmann działa na rzecz związku od lat 90. XX w. Uczestniczy w przygotowaniach patriotycznych uroczystości związkowych, posiedzeniach sprawozdawczo-wyborczych, spotkaniach opłatkowych i innych realizowanych statutowych zadaniach związku, przygotowuje materiały związkowe, komputerowo prowadzi korespondencję, uczestniczy w wielu uroczystościach patriotycznych w Poznaniu i regionie, współorganizuje coroczne Ogólnopolskie Pielgrzymki Związku Więźniów Polit. Okresu Stalinowskiego na Jasną Górę i do Lichenia. Współorganizuje coroczne uroczystości rocznicowe akcji „Pod Arsenałem”;

Leszek Jan Wojciechowski - Weteran Walk o Niepodległość Ojczyzny, za przynależność do organizacji niepodległościowej, Konspiracyjny Związek Młodzieży Wielkopolskiej, wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu skazany na 7 lat więzienia. Zwolniony po 5 latach i 3 mies. Wieloletni działacz ZWPOS. Współdziałał z poznańskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w zakresie udokumentowania stosowania brutalnych metod śledztwa przez funkcjonariuszy Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa w Poznaniu, pomagał w identyfikacji poszczególnych miejsc przetrzymywania aresztowanych działaczy podziemia niepodległościowego. Działa w Zarządzie Oddziału Wielkopolska ZWPOS. W jego imieniu odznaczenie odebrała córka Edyta Simm.

Autor: Nina Swarcewicz
Data utworzenia: 21.01.2023
Ostatnia aktualizacja: Jarosław Władczyk
Data aktualizacji: 24.01.2023 - 22:37