Zadania i plan działania obrony cywilnej województwa na 2021 rok

Najważniejszymi celami obrony cywilnej w województwie wielkopolskim w 2021 roku są:

 • wzmacnianie przygotowania struktur obrony cywilnej do prowadzenia działań ratowniczych na bazie sił i środków jednostek organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej,
 • wdrażanie nowych regulacji prawnych dotyczących obrony cywilnej,
 • modernizacja radiowego systemu alarmowania i powiadamiania ludności (rozbudowa systemu w oparciu o nowe syreny elektroniczne),
 • przeprowadzenie procesu analizy i planowania realizacji zadań, w tym opracowanie Programu Doskonalenia Obrony Cywilnej na lata 2021-2035,
 • aktualizacja planów obrony cywilnej i planów ewakuacji/przyjęcia ludności,
 • dokonanie weryfikacji zachowania korelacji planu obrony cywilnej z innymi planami,
 • dokonanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej w gminach, powiatach i województwie za rok 2019,
 • organizacja szkoleń i ćwiczeń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju,
 • integrowanie i rozwijanie współpracy pomiędzy organami rządowymi i samorządowymi w zakresie angażowania jednostek organizacyjnych pozarządowych (OSP, WOPR oraz innych) w struktury obrony cywilnej,
 • propagowanie zadań obrony cywilnej oraz zwiększanie świadomości społecznej w zakresie realizacji tych zadań, 
 • dokonanie analizy potrzeb w celu zapewnienia 100% pokrycia syrenami elektronicznymi wszystkich miast oraz miejscowości o dużym ryzyku wystąpienia zagrożenia lub zaludnienia (miejscowości turystyczne),
 • pełne wdrożenie aplikacji „ARCUS 2015 .Net” w jednostkach szczebla gminnego,
 • doskonalenie posługiwania się aplikacją „Arcus 2015. Net” w jednostkach samorządu terytorialnego szczebla powiatowego, szkolenie operatorów bazy danych w powiatach,
 • kontynuacja wdrażania do bieżącej działalności nowej wersji aplikacji SI PROMIEŃ zgodnie z koncepcją rozwoju tego systemu informatycznego w powiatach, a także uczestniczenie w comiesięcznych sprawdzeniach łączności.
Autor: Marcin Jęczmionka
Data utworzenia: 07.06.2021
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 07.06.2021 - 13:14
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.06.2021 - 09:54